Archeologia

Archeologia - w przyszłość z przeszłością

ATUTY KIERUNKU:

 • Zdobywanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie archeologii.
 • Przygotowanie do wykonywania zawodu archeologa w ramach standardów archeologii europejskiej.
 • Terenowe ćwiczenia wykopaliskowe (po I i II roku studiów licencjackich oraz po I roku studiów magisterskich) realizowane w kraju lub za granicą, umożliwiające zdobycie niezbędnego doświadczenia i umiejętności.
 • Aktywnie działające koła naukowe (Koło Naukowe Studentów Archeologii oraz Studenckie Koło Naukowe Archeologii Śródziemnomorskiej), organizujące wykłady, konferencje, pikniki naukowe, warsztaty o charakterze archeologicznym.
 • Kontakt z aktualnymi trendami w archeologii europejskiej i światowej. 
 • Fascynująca podróż w przeszłość.

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Studia przygotowują do pracy w zawodzie archeologa w:

 • instytutach naukowych,
 • muzeach archeologicznych,
 • muzeach regionalnych,
 • placówkach konserwatorskich,
 • placówkach kulturalno-oświatowych i turystycznych,
 • prywatnych firmach archeologicznych wyspecjalizowanych w ratownictwie archeologicznym.

ponadto, absolwent kierunku archeologia potrafi zaprojektować wystawę muzealną, napisać artykuł naukowy i popularnonaukowy, a także sporządzić kalkulację kosztów prac ratowniczych, zaprojektować ich organizację i przedstawić ofertę wykonania wykopalisk oraz jest przygotowany do uczestnictwa w projektach krajowych i międzynarodowych. 

1

 

ARCHEOLOGIA

Naturalnym wydaje się skojarzenie, że kierunki rozwoju uniwersyteckiej archeologii w Gdańsku powinny być odzwierciedleniem szczególnej więzi Pomorza w minionych wiekach i tysiącleciach z Morzem Bałtyckim i położonymi wokół niego regionami. W istocie tak jest, bowiem zagadnienia, które wiążą się z odległą przeszłością Pomorza Gdańskiego, stanowią wyróżniający się element naszej badawczej aktywności. Sprzyja temu m.in. fakt, że wiele z podejmowanych przez nas tematów nie było dotychczas przedmiotem badań archeologicznych. Chcemy coraz szerzej wykorzystywać potencjał problemów badawczych dotyczących tej odległej i tej bliskiej przeszłości naszego regionu. Zwłaszcza, że większość z nich, tylko pozornie zdaje się mieć lokalny zasięg i znaczenie! Wszak już sam Gdańsk jest mikrokosmosem Europy sprzed wieków, co szczególnie barwnie ukazuje nam właśnie archeologia… Także ta realizowana przez naszych naukowców.

Zainteresowania odległą przeszłością Pomorza Gdańskiego nie kolidują z naszymi celami, które mają znacznie większy zasięg. Od samego bowiem początku istnienia Instytutu Archeologii (tj. od 2008 r., a nawet wcześniej, od 2004 r., gdy utworzono Zakład Archeologii) prowadzimy badania w różnych regionach naszego kraju oraz poza jego granicami, na stanowiskach z różnych epok i kręgów kulturowych. Biorąc pod uwagę stosunkowo krótki czas istnienia naszej dyscypliny w ramach UG, lista naszych aktywności poza granicami Polski jest dosyć długa: Turcja, Ukraina, Grecja, Macedonia, Egipt, Iran, Dania – to tylko niektóre kraje, na których skupiamy uwagę. Gdy do tego dołączymy listę zainteresowań badawczych i specjalizacji, które charakteryzują pracowników zakładów archeologicznych w Instytucie Archeologii i Etnologii, możemy śmiało stwierdzić, że archeologia na UG zawiera w sobie najważniejsze nurty współczesnej archeologii. Korzystając z tego potencjału, nasza uniwersytecka archeologia ma ambicje wnieść swój wkład nie tylko w rozwój gdańskiej humanistyki, ale też stawać się wyróżniającym się ośrodkiem archeologicznym – zarówno w Polsce, jak i w strefie bałtyckiej.

Nasze dotychczasowe osiągnięcia są sumą indywidualnych wysiłków niewielkiej, bo tylko kilkunastoosobowej grupy archeologów – ich pasji, determinacji, a zwłaszcza chęci poznania, bez której w nauce nie można funkcjonować. Szczególnym owocem naszej działalności są jednak absolwenci studiów archeologicznych. Mierząc się na co dzień z trudną rolą dydaktyków akademickich, wyjątkową satysfakcję – nie mniejszą od sukcesów naukowych – dają nam studenci, a zwłaszcza ci, którzy złapali bakcyla archeologii. Nasze relacje ze studentami są bowiem wyjątkowe w skali uniwersytetu – mamy ze sobą kontakt niemal przez cały rok, spędzamy często wspólnie wakacje, oddając się trudowi wykopalisk. Nie można przy tym pominąć pozornie nieistotnej obserwacji: tylko archeologia daje studentowi szansę zobaczenia profesora „przy łopacie”. To buduje szczególną relację i jest jedyną w swoim rodzaju lekcją pokory wobec nauki.

Dr hab. Marcin Wąs, prof. uczelni

Dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii

Przewodniczący Rady Dyscypliny Archeologia

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 2. Lipiec 2021 - 09:04; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: środa, 12. Kwiecień 2023 - 12:06; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska

Archeologia

PROGRAM STUDIÓW

Archeologia to fascynująca podróż w przeszłość!

Archeologia prowadzona jest w Uniwersytecie Gdańskim na studiach I i II stopnia wyłącznie w trybie stacjonarnym. 

Terenowe ćwiczenia wykopaliskowe obejmujące badania archeologiczne w kraju lub za granicą (np. w Danii, Grecji, Macedonii) pozwalają zdobyć niezbędne doświadczenie i umiejętności.

Bardzo aktywnie działają studenckie koła naukowe: Koło Naukowe Studentów Archeologii oraz Studenckie Koło Naukowe Archeologii Śródziemnomorskiej, które organizują konferencje, pikniki naukowe, warsztaty (np. nauki pisma klinowego czy archeologii eksperymentalnej) oraz wykłady i pokazy filmowe. Na zaproszenie kół przyjeżdżają archeolodzy i wykładowcy z wielu zagranicznych uczelni np. z Oxford University, Liverpool University itd. Archeologia w Uniwersytecie Gdańskim zapewnia studentom kontakt z bieżącymi i aktualnymi trendami w archeologii światowej. 

Wśród przedmiotów realizowanych na studiach I i II stopnia znajdują się wykłady i ćwiczenia, które pozwalają przyswoić fundamentalną wiedzę z zakresu archeologii oraz umożliwiają nabycie umiejętności niezbędnych do pracy w zawodzie archeologa.

Na studiach I stopnia (tzw. licencjackich) podstawowy kanon zajęć dydaktycznych tworzą: Wstęp do archeologii, Wstęp do pradziejów powszechnych, Archeologia powszechna (części od I do VIII omawiające w kolejności chronologicznej kolejne okresy w dziejach), Archeologia śródziemnomorska, Źródłoznawstwo, Metodyka badań terenowych, Antropologia kulturowa, Antropologia fizyczna, Wprowadzenie do nauk o Ziemi, Paleoekologia z elementami archeobotaniki, Podstawy konserwacji zabytków, Muzealnictwo archeologiczne, Techniki informatyczne w archeologii.

Wśród przedmiotów realizowanych na studiach II stopnia (tzw. magisterskich) znajdują się: Podstawy konserwacji zabytków archeologicznych, Prehistoria sztuki, Ochrona prawna i zarządzanie dziedzictwem archeologicznym, Archeologia cyfrowa – Digital Archaeology, Socjologia dla archeologów, Rzemiosła i techniki tradycyjne liczne Wykłady monograficzne i Ćwiczenia specjalizacyjne oraz Praktyki muzealno-konserwatorskie.

Studia archeologiczne przygotowują do pracy we wszystkich typach instytucji prowadzących prace wykopaliskowe: od dużych instytutów naukowych, przez muzea archeologiczne, muzea regionalne i służbę konserwatorską po firmy wyspecjalizowane w ratownictwie archeologicznym. Absolwent studiów archeologicznych znajdzie także zatrudnienie w placówkach naukowych, muzealnych, konserwatorskich i innych wymagających odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji z zakresu archeologii terenowej, analitycznej jak i ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego.

Kandydata na studia archeologiczne powinna cechować pasja poznawcza oraz chęć uczestnictwa w badaniach realizowanych w warunkach terenowych. Dlatego też przyszły archeolog powinien odznaczać się dobrym zdrowiem (od kandydatów wymagane jest zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do pracy terenowej). Kandydaci na studia archeologiczne powinni być otwarci na pracę zespołową. Mile widziane są takie cechy jak: umiejętność kooperacji w grupie, cierpliwość, tolerancja i zdolność podejmowania wyzwań w warunkach pracy terenowej.

Informacje dotyczące badań lekarskich:
 1. Badanie lekarskie musi zostać przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy.
 2. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na dany kierunek, otrzyma skierowanie na badanie wraz z decyzją o przyjęciu na studia.
 3. Zaświadczenie o wykonanym badaniu należy przedłożyć niezwłocznie w dziekanacie Wydziału Historycznego, który prowadzi dany kierunek studiów.
 4. Przedłożenie zaświadczenia w dziekanacie jest warunkiem koniecznym otrzymania legitymacji studenckiej.
 5. Kandydaci, którzy otrzymają skierowanie od naszej uczelni, mogą bezpłatnie wykonać badanie we wskazanej przez uczelnię placówce.
 6. Kandydat może wykonać badanie w placówce innej niż wskazana przez uczelnię. Badanie u lekarza medycyny pracy, wykonane poza wyznaczoną przez uczelnię placówką medyczną nie będzie refundowane przez uczelnię (koszt badania poniesie kandydat).

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 28. luty 2014 - 00:33; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: czwartek, 7. Lipiec 2022 - 10:14; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska