Prace dyplomowe

Zasady składania prac dyplomowych 2023/2024

W terminie do końca sesji podstawowej (30 czerwca 2024 r.) student zobowiązany jest przesłać na adres poczty elektronicznej właściwego pracownika dziekanatu (wykaz adresów e-mail - załącznik nr 1) oraz jednocześnie do wiadomości promotora folder (w nazwie: imię i nazwisko oraz nr albumu) zawierający poniższe pliki:

  • ostateczną i zatwierdzoną przez promotora wersję pracy dyplomowej (strona tytułowa - załącznik nr 2), której integralną częścią jest znajdujące się na ostatniej stronie oświadczenie (załącznik nr 3), w wersji elektronicznej w formacie pdf (w nazwie pliku: imię, nazwisko, nr albumu studenta)
  • opis pracy dyplomowej w formacie pliku XML (który należy wygenerować po zalogowaniu do Portalu Studenta ps.ug.edu.pl- funkcja dostępna do 30.06.2024r.)

Praca dyplomowa, zgodnie z par. 6, ust. 2 Regulaminu Studiów UG, musi być wysłana z adresu poczty elektronicznej udostępnionego przez UG. Wysłanie pracy dyplomowej z innego adresu niż uniwersytecki będzie traktowane jako niezłożenie pracy!

  • Przed złożeniem pracy dyplomowej w dziekanacie student musi uzyskać w indeksie elektronicznym zaliczenie seminarium dyplomowego. Student ma obowiązek poinformowania właściwego dziekanatu oraz promotora o uzyskaniu wszystkich wpisów, gdyż, jeśli w indeksie elektronicznym będzie brakowało wpisów lub nie zostaną one opublikowane, nie będzie możliwe podejście do egzaminu dyplomowego!
  • Promotor, po otrzymaniu pracy dyplomowej, sprawdza ją w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym i akceptuje, a następnie przekazuje do odpowiedniego dziekanatu raport z systemu JSA w formie papierowej oraz podejmuje decyzję o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia pracy do obrony.

Odpis dyplomu w języku obcym wydawany jest na wniosek studenta (załącznik nr 4)

Wniosek o dyplom w j. obcym należy złożyć najpóźniej w dniu egzaminu dyplomowego.

Dyplom wystawiany jest w terminie 30 dni od dnia obrony.

Prodziekan ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym, na wniosek promotora lub studenta, może przedłużyć do 3 miesięcy termin złożenia pracy dyplomowej w przypadkach:

  •  długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim;
  •  zaistnienia innych szczególnie uzasadnionych okoliczności.

Termin przyjmowania podań upływa ostatniego dnia składania prac dyplomowych w dziekanacie (30 czerwca 2024 r.). Podanie winno być zaopiniowane przez opiekuna pracy dyplomowej (załącznik nr 5).

W przypadku niezłożenia pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie Prodziekan podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów (§ 40 ust. 2 Regulaminu Studiów UG). 

Od roku 2021/2022 karta obiegowa nie obowiązuje.

Student z biblioteką rozlicza się do dnia obrony.

 

Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020 i później, nie uiszczają opłaty za dyplom.

Studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020, uiszczają opłatę w wys. 60 zł za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami.

Opłata za dyplom oraz suplement w języku obcym, na wniosek złożony po terminie obrony, wynosi 40 zł.

 

Wymagania dla prac licencjackich i magisterskich przygotowanych na kierunkach Krajoznawstwo i Turystyka Historyczna oraz Historia zatwierdzone przez Rady Programowe obu kierunków. 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 12. luty 2014 - 22:46; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: poniedziałek, 17. Czerwiec 2024 - 11:23; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska