Prace dyplomowe

Zasady składania prac dyplomowych

Zasady składania prac dyplomowych 2022/2023

W terminie do końca sesji podstawowej (2 lipca 2023 r.) student przesyła promotorowi (za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu w domenie @studms.ug.edu.pl) w jednym mailu:

  1. pracę dyplomową w formacie pdf (max. 20 MB) (strona tytułowa wzór 5)
  2. oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy (wzór 1)
  3. oświadczenie o udostępnieniu pracy dla celów naukowo-badawczych (wzór 3)
  4. plik tekstowy opisu pracy (format xml)  generowany na Portalu Studenta (Portal Studenta (ug.edu.pl)).

Promotor, po sprawdzeniu pracy w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym, przesyła ww. pliki wraz ze skanem podpisanego raportu, na adres pracownika dziekanatu.

Praca dyplomowa zostaje uznana za złożoną, po przesłaniu przez promotora kompletu dokumentacji do dziekanatu.

Odpis dyplomu w języku obcym wydawany jest na wniosek studenta (wzór 7)

Wniosek o dyplom w j. obcym należy złożyć najpóźniej w dniu egzaminu dyplomowego.

Dyplom wystawiany jest w terminie 30 dni od dnia obrony.

 

Prodziekan ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym, na wniosek promotora lub studenta, może przedłużyć do 3 miesięcy termin złożenia pracy dyplomowej w przypadkach:

  •  długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim;
  •  zaistnienia innych szczególnie uzasadnionych okoliczności.

Termin przyjmowania podań upływa ostatniego dnia składania prac dyplomowych w dziekanacie (2 lipca 2023 roku). Podanie winno być zaopiniowane przez opiekuna pracy dyplomowej (wzór 6).

W przypadku niezłożenia pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie Prodziekan podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów (§ 40 ust. 2 Regulaminu Studiów UG). 

      Od roku 2021/2022 karta obiegowa nie obowiązuje.

      Student z biblioteką rozlicza się do dnia obrony.

 

Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020 i później, nie uiszczają opłaty za dyplom.

Studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020, uiszczają opłatę w wys. 60 zł za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami.

Opłata za dyplom oraz suplement w języku obcym, na wniosek złożony po terminie obrony, wynosi 40 zł.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 12. luty 2014 - 22:46; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: poniedziałek, 26. Czerwiec 2023 - 13:26; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska