Ankietyzacja procesu dydaktycznego | Wydział Historyczny

Ankietyzacja procesu dydaktycznego

środa, 11 marca 2015 roku, 14:05

Wydział Historyczny co roku przeprowadza ankietyzację zajęć prowadzonych we wszystkich jednostkach tworzących Wydział. Ankieta miała formę elektroniczną. Każdy student mógł ją wypełnić korzystając z Portalu Studenta. Pracownicy zapoznali się z wynikami ankiet, a Wydziałowy Zespół ds Jakości Kształcenia opracował sumaryczne wyniki i przedstawił w postaci sprawozdania na Radzie Wydziału. Celem ankiet jest refleksja nad stanem dydaktyki na Wydziale Historycznym i jej ciągłe doskonalenie. W roku akademickim 2013/2014 przeprowadzona została ankieta w wersji tradycyjnej - papierowej aby dotrzeć do każdego studenta. Wszystkie opinie na temat jakości kształcenia zawarte w ankietach są ważne i każdorazowo poddawane szczegółowej analizie. 

 


Wyniki ankietyzacji za rok 2011/2012


Wyniki ankietyzacji za rok 2012/2013


Wyniki ankietyzacji za rok 2013/2014


 

Na Wydziale przeprowadzane są również hospitacje zajęć dydaktycznych.


Arkusz hospitacyjny