Archeologia

PROGRAM STUDIÓW

Archeologia to fascynująca podróż w przeszłość!

Archeologia prowadzona jest w Uniwersytecie Gdańskim na studiach I i II stopnia wyłącznie w trybie stacjonarnym. 

Terenowe ćwiczenia wykopaliskowe obejmujące badania archeologiczne w kraju lub za granicą (np. w Danii, Grecji, Macedonii) pozwalają zdobyć niezbędne doświadczenie i umiejętności.

Bardzo aktywnie działają studenckie koła naukowe: Koło Naukowe Studentów Archeologii oraz Studenckie Koło Naukowe Archeologii Śródziemnomorskiej, które organizują konferencje, pikniki naukowe, warsztaty (np. nauki pisma klinowego czy archeologii eksperymentalnej) oraz wykłady i pokazy filmowe. Na zaproszenie kół przyjeżdżają archeolodzy i wykładowcy z wielu zagranicznych uczelni np. z Oxford University, Liverpool University itd. Archeologia w Uniwersytecie Gdańskim zapewnia studentom kontakt z bieżącymi i aktualnymi trendami w archeologii światowej. 

Wśród przedmiotów realizowanych na studiach I i II stopnia znajdują się wykłady i ćwiczenia, które pozwalają przyswoić fundamentalną wiedzę z zakresu archeologii oraz umożliwiają nabycie umiejętności niezbędnych do pracy w zawodzie archeologa.

Na studiach I stopnia (tzw. licencjackich) podstawowy kanon zajęć dydaktycznych tworzą: Wstęp do archeologii, Wstęp do pradziejów powszechnych, Archeologia powszechna (części od I do VIII omawiające w kolejności chronologicznej kolejne okresy w dziejach), Archeologia śródziemnomorska, Źródłoznawstwo, Metodyka badań terenowych, Antropologia kulturowa, Antropologia fizyczna, Wprowadzenie do nauk o Ziemi, Paleoekologia z elementami archeobotaniki, Podstawy konserwacji zabytków, Muzealnictwo archeologiczne, Techniki informatyczne w archeologii.

Wśród przedmiotów realizowanych na studiach II stopnia (tzw. magisterskich) znajdują się: Podstawy konserwacji zabytków archeologicznych, Prehistoria sztuki, Ochrona prawna i zarządzanie dziedzictwem archeologicznym, Archeologia cyfrowa – Digital Archaeology, Socjologia dla archeologów, Rzemiosła i techniki tradycyjne liczne Wykłady monograficzne i Ćwiczenia specjalizacyjne oraz Praktyki muzealno-konserwatorskie.

Studia archeologiczne przygotowują do pracy we wszystkich typach instytucji prowadzących prace wykopaliskowe: od dużych instytutów naukowych, przez muzea archeologiczne, muzea regionalne i służbę konserwatorską po firmy wyspecjalizowane w ratownictwie archeologicznym. Absolwent studiów archeologicznych znajdzie także zatrudnienie w placówkach naukowych, muzealnych, konserwatorskich i innych wymagających odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji z zakresu archeologii terenowej, analitycznej jak i ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego.

Kandydata na studia archeologiczne powinna cechować pasja poznawcza oraz chęć uczestnictwa w badaniach realizowanych w warunkach terenowych. Dlatego też przyszły archeolog powinien odznaczać się dobrym zdrowiem (od kandydatów wymagane jest zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do pracy terenowej). Kandydaci na studia archeologiczne powinni być otwarci na pracę zespołową. Mile widziane są takie cechy jak: umiejętność kooperacji w grupie, cierpliwość, tolerancja i zdolność podejmowania wyzwań w warunkach pracy terenowej.

Informacje dotyczące badań lekarskich:
  1. Badanie lekarskie musi zostać przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy.
  2. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na dany kierunek, otrzyma skierowanie na badanie wraz z decyzją o przyjęciu na studia.
  3. Zaświadczenie o wykonanym badaniu należy przedłożyć niezwłocznie w dziekanacie Wydziału Historycznego, który prowadzi dany kierunek studiów.
  4. Przedłożenie zaświadczenia w dziekanacie jest warunkiem koniecznym otrzymania legitymacji studenckiej.
  5. Kandydaci, którzy otrzymają skierowanie od naszej uczelni, mogą bezpłatnie wykonać badanie we wskazanej przez uczelnię placówce.
  6. Kandydat może wykonać badanie w placówce innej niż wskazana przez uczelnię. Badanie u lekarza medycyny pracy, wykonane poza wyznaczoną przez uczelnię placówką medyczną nie będzie refundowane przez uczelnię (koszt badania poniesie kandydat).

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 28. luty 2014 - 00:33; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: czwartek, 7. Lipiec 2022 - 10:14; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska