fbpx Odbyły się | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

Odbyły się

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Civitas Wartberg - warmińska kapsuła czasu i zaginione miasta średniowiecznej Europy"

Ostatnia modyfikacja: 
sobota, 25 kwietnia 2020 roku, 22:36

W imieniu organizatorów: Wydziału Historycznego UG oraz Instytutu Archeologii i Etnologii UG chcielibyśmy zaprosić

na międzynarodową konferencję naukową

"Civitas Wartberg - warmińska kapsuła czasu i zaginione miasta średniowiecznej Europy"

 

Konferencja odbędzie się w dniach 28.11. - 29.11.2019 w budynku Wydziału Historycznego UG, ul. Wita Stwosza 55, Gdańsk w auli 1.43.

2

Barczewko (hist. Alt Wartenburg) na Warmii w północno-wschodniej Polsce założone w ramach akcji kolonizacyjnej biskupa warmińskiego Eberharda z Nysy krótko po 1325 r. i porzucone po wojennej pożodze w 1354 r. W ostatnich latach stanowisko odkryte na nowo było przedmiotem szeroko zakrojonych badań archeologicznych przez polsko niemiecki zespół z Uniwersytetów w Gdańsku i w Greifswaldzie. Miejsce prezentuje unikalny i doskonale zachowany zespół reliktów wczesnej koloni miejskiej. Badania finansowane były z grantu komisarza rządu federalnego ds. Kultury i Mediów przy wsparciu grantu badania własne Rektora UG. Konferencja „Civitas Wartberg - warmińska kapsuła czasu i zaginione miasta średniowiecznej Europy” prezentuje wyniki badań na tle procesu urbanizacji średniowiecznych Prus Krzyżackich w kontekście podobnej  problematyki dotyczącej innych miast w Polsce i krajów sąsiednich. Konferencja ma charakter otwarty. Językami konferencji są język polski, niemiecki i angielski. Wykłady będą tłumaczone symultanicznie (polsko-niemiecki).

Zgłoszenia do 24.11.2019 pocztą elektroniczną na adres: arkadiusz.koperkiewicz@ug.edu.pl .

Organizator konferencji: Instytut Archeoloii i Etnologii UG, Wydział Historyczny UG

Patronat konferencji i wsparcie finansowe: 

- Samorząd Województwa Warmińsko Mazurskiego

- Towarzystwo Naukowe Pruthenia w Olsztynie

- Wydział Historyczny UG

1

 
ZałącznikWielkość
PDF icon Program konferencji1.08 MB
1

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "„Miejsca pamięci-historia-turystyka” / „Sites of Memory-History-Tourism”

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 24 października 2019 roku, 8:52

Międzynarodowa

turystyczno-krajoznawczą i historiograficzna konferencja naukowa 

pt. „Miejsca pamięci-historia-turystyka”

„Sites of Memory-History-Tourism” 

Termin: 17-18 października 2019 r.

Miejsce: Wydział Historyczny Uniwersytet Gdański, ul Wita Stwosza 55, 80-308 Gdańsk

Organizatorzy: Pracowania Krajoznawstwa i Turystyki Historycznej Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Towarzystwo Historiograficzne,

Konferencja odbędzie się w Gdańsku, na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego 17-18 października 2019 r. Będzie to już czwarte sympozjum organizowane przez nasz Wydział związane z rozwojem badań nad krajoznawstwem i turystyką. W konferencji weźmie udział 30 przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, m.in. historii, historii sztuki, literaturoznawstwa, archeologii a także innych, których zakres badawczy mieści się w ramach proponowanej tematyki. Nasi goście reprezentować będą najważniejsze dla naszych badań ośrodki naukowe z Polski oraz z zagranicy (m.in. Poznań, Lublin, Warszawa, Toruń, Wilno, Lwów, Kijów i Charków).

Wiodącym tematem naszego kolejnego spotkania w Gdańsku pragniemy uczynić problematykę związaną z trzema zagadnieniami: miejscami pamięci – ich historią –oddziaływaniem tych dwóch na ruch turystyczny. Opierając się na dotychczasowych osiągnięciach nauki i doceniając wkład wielu uczonych, pragniemy poszerzyć obszar badawczy, powiązać badania z różnych dyscyplin i obszarów i nadać im bardziej komplementarny wymiar. Celem byłoby ukazanie powiązań pomiędzy: teoretycznym wymiarem miejsca pamięci (m.in. historiograficznym, metodologicznym), różnego rodzaju miejscami pamięci, ich historią oraz tym w jaki sposób jest ona szerzona (otwarty regionalizm, krajobraz kulturowy) a odzwierciedleniem tych wszystkich elementów w turystyce. 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

Szczegółowy program konferencji znajduje się na stronie: https://historia.ug.edu.pl/

W imieniu Rady Naukowej Konferencji,

Sekretarz konferencji

 

dr hab. Magdalena Nowak

 

W imieniu organizatorów serdecznie dziękuję za Państwa uczestnictwo w konferencji „Sites of Memory-History-Tourism/ Miejsca pamięci- historia- turystyka”, Gdańsk 17-18 października 2019 r. Jesteśmy wdzięczni za Państwa obecność, zaangażowanie i entuzjazm. Było nam bardzo miło gościć Państwa w Gdańsku! 

W konferencji uczestniczyło 30 uczonych z Litwy, Polski, Ukrainy i Szwecji, z 13 ośrodków naukowych. Wiodącym tematem naszego spotkania w Gdańsku była problematyka związana z trzema zagadnieniami: miejscami pamięci – ich historią –oddziaływaniem tych dwóch na ruch turystyczny. Pragniemy poszerzyć obszar badawczy, powiązać badania z różnych dyscyplin i obszarów i nadać im bardziej komplementarny wymiar. Celem byłoby ukazanie powiązań pomiędzy: teoretycznym wymiarem miejsca pamięci (m.in. historiograficznym, metodologicznym), różnego rodzaju miejscami pamięci, ich historią oraz tym w jaki sposób jest ona szerzona (otwarty regionalizm, krajobraz kulturowy) a odzwierciedleniem tych wszystkich elementów w turystyce. 

Pragnę serdecznie podziękować współorganizatorom i partnerom: Towarzystwu Historiograficznemu i Polish American Historical Association. Bardzo jesteśmy wdzięczni Europejskiemu Centrum Solidarności za tak owocną współpracę, zwłaszcza panu Zastępcy Dyrektora Dr Jacekowi Kołtanowi za życzliwość i umożliwienie zapoznania się z pracą jego szacownej instytucji. Gorąco dziękujemy dr Konradowi Knochowi za fantastyczne oprowadzanie. 

Chciałbym wyrazić głęboką wdzięczność Jego Magnificencji Rektorowi Uniwersytetu Gdańskiego, Prof. dr hab. Jerzemu Piotrowi Gwizdale za objęcie naszej konferencji swoim Patronatem Honorowym i za okazaną życzliwość i wsparcie. Dziękujemy naszym patronom honorowym: Pani Prezydent Miasta Gdańska, Aleksandrze Dulkiewicz, Panu Marszałkowi Województwa Pomorskiego Mieczysławowi Strukowi, Radiu Gdańsk i portalowi Gdańsk.pl.

Kieruję również słowa podziękowania do studentów III roku studiów stacjonarnych Historii za profesjonalna obsługę stanowiska rejestracji. Dziękuję również panu Oskarowi Kamińskiemu z II roku studiów niestacjonarnych Historii za pomoc w organizacji konferencji i przygotowanie informacji o Gdańsku.

Wyrazy wdzięczności kieruję do Pana Dziekana Wydziału Historycznego UG, prof. dr hab. Wiesława Długokęckiego oraz Pana Dyrektora Instytutu Historii UG prof. UG, dr hab. Arkadiusza Janickiego za okazaną życzliwość i wsparcie. Dziękuję moim kolegom z Rady Programowej Konferencji: prof. UG, dr hab. Barbarze Klassie, Annie Mazurkiewicz i Iwonie Sakowicz-Tebince. Ogromną pomoc otrzymaliśmy również od Panów Dominika Walczaka i Wacława Kulczykowskiego oraz innych pracowników administracji Wydziału i Instytut. 

Wszystkim wyrażamy głęboką wdzięczność!

 

W imieniu Rady Programowej Konferencji,

Sekretarz konferencji

dr hab. Magdalena Nowak

 

 

International Conference of Historical Tourism and Historiography

„Sites of Memory-History-Tourism”

„Miejsca pamięci-historia-turystyka”

 

Place: Faculty of History, University of Gdańsk, Ul. Wita Stwosza 55, 80-308 Gdańsk, Poland

Time: Thursday, October 17 – Friday, October 18, 2019

Organizers: Historical Tourism Scholarly Team (Institute of History, University of Gdańsk), Historiographical Association

The conference is the fourth symposium related to the development of research on sightseeing and tourism organised by our Historical Tourism Working Group of the Institute of History, University of Gdańsk. 30 representatives of various scholarly disciplines are going to participate in our congress. They specialise in history, art history, literary studies, archaeology and other topics related to subject matter. Our guests represent the most important for our research centres in Poland and abroad (Poznań, Lublin, Warsaw, Toruń, Vilnius, Lviv, Kiev, Kharkiv and Lund).

The leading theme of our meeting in Gdansk is refer to three interrelated issues: 1) places of remembrance, 2) their history, 3) how these two influence tourism. In recent decades specialists from various disciplines have developed frameworks useful to the field of tourism. Based on the previous achievements of science and appreciating the contribution of many scholars, we would like to expand the research area of this field, link findings of different discipline, and give them a more complementary dimension. The main aim of the conference is to show the connections between theories exploring memory and place (including a discussion of the historiography and methodology), various sites of memory, their histories and how they have been popularized (open regionalism, cultural landscape), and a synthesized reflection exploring how all these elements affect tourism.

We invite you to participate.

Detailed programme of the conference to be found at: https://historia.ug.edu.pl/

 

On behalf of the Conference Programme Committee,

Conference Organizer

Dr. hab. Magdalena Nowak

 

On behalf of the organizers, thank you very much for your participation in the conference "Sites of Memory-History-Tourism”, Gdańsk, 17-18 October 2019. We are grateful for your presence, commitment and enthusiasm. I was a real pleasure to welcome you in Gdansk! 

The conference was attended by 30 scholars from 13 research centres (Lithuania, Poland, Ukraine and Sweden). The leading theme of our meeting in Gdansk refered to three interrelated issues: 1) places of remembrance, 2) their history, 3) how these two influence tourism. Based on the previous scholarly achievements we wanted to expand the research area of this field, link findings of different disciplines, and give them a more complementary dimension. The main aim of the conference was to show the connections between theories exploring memory and place (including a discussion of the historiography and methodology), various sites of memory, their histories and how they have been popularized (open regionalism, cultural landscape), and a synthesized reflection exploring how all these elements affect tourism. 

I would like to express my gratitude to the co-organizers and partners: the Historiographical Association and the Polish American Historical Association. We are very grateful to the European Solidarity Centre for such fruitful cooperation. Special thanks are directed to the Deputy Director Dr. Jacek Kołtan for his kindness and professionalism, which enable us to become familiar with the work of his esteemed institution. We warmly thank Dr. Konrad Knoch for a fantastic tour around the European Solidarity Centre.

I would also like to express my deep gratitude to His Magnificence Rector of the University of Gdańsk, Prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała for taking our conference under his Honorary Patronage and for his kindness and support. Thank you our honorary patrons: the Mayor of the City of Gdańsk, Aleksandra Dulkiewicz, the Marshal of the Pomeranian Voivodeship Mieczysław Struk, Radio Gdańsk and the portal Gdańsk.pl.

I direct many thanks to my third year History students for the professional service of the registration desk. Thank you also Oskar Kamiński from the second year of History for your help in organizing the conference and preparation of Gdańsk information.

I would like to express my gratitude to the Dean of the Faculty of History, Prof. dr hab. Wiesław Długokęcki and the Director of Institute of History, Prof. UG, dr hab. Arkadiusz Janicki for their kindness and support. Many thanks to my colleagues from the Conference Programme Committee: prof. UG, dr hab. Barbara Klassa, Anna Mazurkiewicz i Iwona Sakowicz-Tebinka. We have received a great help from Dominik Walczak and Wacław Kulczykowski and other members of Faculty and Institute administration stuff. 

We are deeply grateful!

Under the Honorary Patronage of Rektor of the University of Gdańsk Jerzy Piotr Gwizdała, Mayor of Gdańsk Aleksandra Dulkiewicz, Marshal of Pomeranian Voivodeship Mieczysław Struk

On behalf of the Conference Programme Committee,

Conference Organizer

Dr. hab. Magdalena Nowak

www.gdansk.pl

1

 
ZałącznikWielkość
PDF icon Plakat20.64 MB
PDF icon Program670.79 KB
Plakat12345678910111213141516171819202122232425

Gdańsk w okresie nowożytnym / Danzig in der frühen Neuzeit

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 27 września 2019 roku, 8:50

Gdańsk w okresie nowożytnym

Kultura, religia, polityka, społeczeństwo i stosunki międzynarodowe

(Danzig in der frühen Neuzeit

Kultur, Religion, Politik, Gesellschaft und internationale Beziehungen)

 

1

Termin: 30.05.-01.06.2019
 
Miejsce: Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego
 
Organizatorzy: Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego, Historische Kommission für ost- und westpreußische Landesforschung oraz Muzeum Gdańska
 
Patronat: Prezydent Miasta Gdańsk, Marszałek Województwa Pomorskiego
 
Przedmiotem konferencji jest szeroko pojęty temat Gdańska w okresie nowożytnym. Poruszone zostaną m.in. zagadnienia związane z gdańską sztuką i kulturą, religią oraz polityką i społeczeństwem. Konferencja będzie ma charakter międzynarodowy - uczestniczyć w niej będą naukowcy z zagranicznych ośrodków badawczych.
 
 
Konferencja odbywa się w ramach Jubileuszu 50 lat Uniwersytetu Gdańskiego, pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka, Prezydent Miasta Gdańsk Aleksandry Dulkiewicz oraz Jego Magnificencji Rektora UG dr hab. Jerzego Gwizdały.
 
Wszystkie wystąpienia na konferencji będą tłumaczone symultanicznie na język niemiecki oraz polski.
 
Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych do udziału!
 
 
 
 
 
 
 
logotypy
 
ZałącznikWielkość
PDF icon Program konferencji15.38 MB
PDF icon Plakat PL3.97 MB
PDF icon Plakat DE3.99 MB
PDF icon Zaproszenie5.07 MB

Siódmy Światowy Kongres Studiów Polskich

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 27 września 2019 roku, 8:53

Siódmy Światowy Kongres Studiów Polskich 

(Seventh World Congress on Polish Studies)

 

1

Termin: 14-16 czerwca 2019 r.
 
Miejsce: Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego
 
Organizatorzy: Polski Instytut Naukowy w Ameryce (Polish Institute of Arts and Sciences of America) z siedzibą w Nowym Jorku oraz Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego
 
Termin zgłaszania referatów oraz sesji: 15 marca 2019 r. do prof. Jamesa Puli jpula@pnw.edu
 
Call for Papers w języku angielskim:  http://www.piasa.org/ 
 
Zapraszamy do zgłaszania kompletnych sesji lub indywidualnych referatów w dowolnej dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych lub ekonomicznych. Organizatorom szczególnie zależy na sesjach porównawczych, które lokują doświadczenia Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w szerszym kontekście. Tematem konferencji są „Rocznice", gdyż rok 2019 doskonale nadaje się do refleksji nad wieloma różnymi momentami w dziejach, które można interpretować jako przełomowe. Poszczególne referaty nie muszą się skupiać wyłącznie na Polsce lub polskiej diasporze, a do udziału w konferencji zachęca się badaczy z różnych ośrodków, regionów i krajów.
 
Każda sesja zaplanowana jest na 90 minut. W jej ramach przewiduje się trzy referaty, każdy po 20 minut. Językiem konferencji jest język angielski. Dopuszczalne są sesje także w j. polskim. Sesje muszą być albo w całości po angielsku, albo po polsku. Sale konferencyjne będą wyposażone w rzutniki multimedialne. Aby przesłać referat lub kompletną sesję, prosimy o przesłanie imienia i nazwiska, adresu e-mail, przynależności instytucjonalnej, wstępnego tytułu referatu oraz abstraktu (jeden akapit). Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do wniesienia opłaty konferencyjnej. Opłata wynosi 80$, zaś dla studentów (w tym także doktorantów): 20$. Opłata za udział w sobotnim bankiecie – dodatkowo 75$.
 
 
 
ZałącznikWielkość
PDF icon Program konferencji9.68 MB

Odbyły się

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 21 lutego 2019 roku, 14:44