Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "„Miejsca pamięci-historia-turystyka” / „Sites of Memory-History-Tourism”

Międzynarodowa

turystyczno-krajoznawczą i historiograficzna konferencja naukowa 

pt. „Miejsca pamięci-historia-turystyka”

„Sites of Memory-History-Tourism” 

Termin: 17-18 października 2019 r.

Miejsce: Wydział Historyczny Uniwersytet Gdański, ul Wita Stwosza 55, 80-308 Gdańsk

Organizatorzy: Pracowania Krajoznawstwa i Turystyki Historycznej Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Towarzystwo Historiograficzne,

Konferencja odbędzie się w Gdańsku, na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego 17-18 października 2019 r. Będzie to już czwarte sympozjum organizowane przez nasz Wydział związane z rozwojem badań nad krajoznawstwem i turystyką. W konferencji weźmie udział 30 przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, m.in. historii, historii sztuki, literaturoznawstwa, archeologii a także innych, których zakres badawczy mieści się w ramach proponowanej tematyki. Nasi goście reprezentować będą najważniejsze dla naszych badań ośrodki naukowe z Polski oraz z zagranicy (m.in. Poznań, Lublin, Warszawa, Toruń, Wilno, Lwów, Kijów i Charków).

Wiodącym tematem naszego kolejnego spotkania w Gdańsku pragniemy uczynić problematykę związaną z trzema zagadnieniami: miejscami pamięci – ich historią –oddziaływaniem tych dwóch na ruch turystyczny. Opierając się na dotychczasowych osiągnięciach nauki i doceniając wkład wielu uczonych, pragniemy poszerzyć obszar badawczy, powiązać badania z różnych dyscyplin i obszarów i nadać im bardziej komplementarny wymiar. Celem byłoby ukazanie powiązań pomiędzy: teoretycznym wymiarem miejsca pamięci (m.in. historiograficznym, metodologicznym), różnego rodzaju miejscami pamięci, ich historią oraz tym w jaki sposób jest ona szerzona (otwarty regionalizm, krajobraz kulturowy) a odzwierciedleniem tych wszystkich elementów w turystyce. 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

Szczegółowy program konferencji znajduje się na stronie: https://historia.ug.edu.pl/

W imieniu Rady Naukowej Konferencji,

Sekretarz konferencji

 

dr hab. Magdalena Nowak

 

W imieniu organizatorów serdecznie dziękuję za Państwa uczestnictwo w konferencji „Sites of Memory-History-Tourism/ Miejsca pamięci- historia- turystyka”, Gdańsk 17-18 października 2019 r. Jesteśmy wdzięczni za Państwa obecność, zaangażowanie i entuzjazm. Było nam bardzo miło gościć Państwa w Gdańsku! 

W konferencji uczestniczyło 30 uczonych z Litwy, Polski, Ukrainy i Szwecji, z 13 ośrodków naukowych. Wiodącym tematem naszego spotkania w Gdańsku była problematyka związana z trzema zagadnieniami: miejscami pamięci – ich historią –oddziaływaniem tych dwóch na ruch turystyczny. Pragniemy poszerzyć obszar badawczy, powiązać badania z różnych dyscyplin i obszarów i nadać im bardziej komplementarny wymiar. Celem byłoby ukazanie powiązań pomiędzy: teoretycznym wymiarem miejsca pamięci (m.in. historiograficznym, metodologicznym), różnego rodzaju miejscami pamięci, ich historią oraz tym w jaki sposób jest ona szerzona (otwarty regionalizm, krajobraz kulturowy) a odzwierciedleniem tych wszystkich elementów w turystyce. 

Pragnę serdecznie podziękować współorganizatorom i partnerom: Towarzystwu Historiograficznemu i Polish American Historical Association. Bardzo jesteśmy wdzięczni Europejskiemu Centrum Solidarności za tak owocną współpracę, zwłaszcza panu Zastępcy Dyrektora Dr Jacekowi Kołtanowi za życzliwość i umożliwienie zapoznania się z pracą jego szacownej instytucji. Gorąco dziękujemy dr Konradowi Knochowi za fantastyczne oprowadzanie. 

Chciałbym wyrazić głęboką wdzięczność Jego Magnificencji Rektorowi Uniwersytetu Gdańskiego, Prof. dr hab. Jerzemu Piotrowi Gwizdale za objęcie naszej konferencji swoim Patronatem Honorowym i za okazaną życzliwość i wsparcie. Dziękujemy naszym patronom honorowym: Pani Prezydent Miasta Gdańska, Aleksandrze Dulkiewicz, Panu Marszałkowi Województwa Pomorskiego Mieczysławowi Strukowi, Radiu Gdańsk i portalowi Gdańsk.pl.

Kieruję również słowa podziękowania do studentów III roku studiów stacjonarnych Historii za profesjonalna obsługę stanowiska rejestracji. Dziękuję również panu Oskarowi Kamińskiemu z II roku studiów niestacjonarnych Historii za pomoc w organizacji konferencji i przygotowanie informacji o Gdańsku.

Wyrazy wdzięczności kieruję do Pana Dziekana Wydziału Historycznego UG, prof. dr hab. Wiesława Długokęckiego oraz Pana Dyrektora Instytutu Historii UG prof. UG, dr hab. Arkadiusza Janickiego za okazaną życzliwość i wsparcie. Dziękuję moim kolegom z Rady Programowej Konferencji: prof. UG, dr hab. Barbarze Klassie, Annie Mazurkiewicz i Iwonie Sakowicz-Tebince. Ogromną pomoc otrzymaliśmy również od Panów Dominika Walczaka i Wacława Kulczykowskiego oraz innych pracowników administracji Wydziału i Instytut. 

Wszystkim wyrażamy głęboką wdzięczność!

 

W imieniu Rady Programowej Konferencji,

Sekretarz konferencji

dr hab. Magdalena Nowak

 

 

International Conference of Historical Tourism and Historiography

„Sites of Memory-History-Tourism”

„Miejsca pamięci-historia-turystyka”

 

Place: Faculty of History, University of Gdańsk, Ul. Wita Stwosza 55, 80-308 Gdańsk, Poland

Time: Thursday, October 17 – Friday, October 18, 2019

Organizers: Historical Tourism Scholarly Team (Institute of History, University of Gdańsk), Historiographical Association

The conference is the fourth symposium related to the development of research on sightseeing and tourism organised by our Historical Tourism Working Group of the Institute of History, University of Gdańsk. 30 representatives of various scholarly disciplines are going to participate in our congress. They specialise in history, art history, literary studies, archaeology and other topics related to subject matter. Our guests represent the most important for our research centres in Poland and abroad (Poznań, Lublin, Warsaw, Toruń, Vilnius, Lviv, Kiev, Kharkiv and Lund).

The leading theme of our meeting in Gdansk is refer to three interrelated issues: 1) places of remembrance, 2) their history, 3) how these two influence tourism. In recent decades specialists from various disciplines have developed frameworks useful to the field of tourism. Based on the previous achievements of science and appreciating the contribution of many scholars, we would like to expand the research area of this field, link findings of different discipline, and give them a more complementary dimension. The main aim of the conference is to show the connections between theories exploring memory and place (including a discussion of the historiography and methodology), various sites of memory, their histories and how they have been popularized (open regionalism, cultural landscape), and a synthesized reflection exploring how all these elements affect tourism.

We invite you to participate.

Detailed programme of the conference to be found at: https://historia.ug.edu.pl/

 

On behalf of the Conference Programme Committee,

Conference Organizer

Dr. hab. Magdalena Nowak

 

On behalf of the organizers, thank you very much for your participation in the conference "Sites of Memory-History-Tourism”, Gdańsk, 17-18 October 2019. We are grateful for your presence, commitment and enthusiasm. I was a real pleasure to welcome you in Gdansk! 

The conference was attended by 30 scholars from 13 research centres (Lithuania, Poland, Ukraine and Sweden). The leading theme of our meeting in Gdansk refered to three interrelated issues: 1) places of remembrance, 2) their history, 3) how these two influence tourism. Based on the previous scholarly achievements we wanted to expand the research area of this field, link findings of different disciplines, and give them a more complementary dimension. The main aim of the conference was to show the connections between theories exploring memory and place (including a discussion of the historiography and methodology), various sites of memory, their histories and how they have been popularized (open regionalism, cultural landscape), and a synthesized reflection exploring how all these elements affect tourism. 

I would like to express my gratitude to the co-organizers and partners: the Historiographical Association and the Polish American Historical Association. We are very grateful to the European Solidarity Centre for such fruitful cooperation. Special thanks are directed to the Deputy Director Dr. Jacek Kołtan for his kindness and professionalism, which enable us to become familiar with the work of his esteemed institution. We warmly thank Dr. Konrad Knoch for a fantastic tour around the European Solidarity Centre.

I would also like to express my deep gratitude to His Magnificence Rector of the University of Gdańsk, Prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała for taking our conference under his Honorary Patronage and for his kindness and support. Thank you our honorary patrons: the Mayor of the City of Gdańsk, Aleksandra Dulkiewicz, the Marshal of the Pomeranian Voivodeship Mieczysław Struk, Radio Gdańsk and the portal Gdańsk.pl.

I direct many thanks to my third year History students for the professional service of the registration desk. Thank you also Oskar Kamiński from the second year of History for your help in organizing the conference and preparation of Gdańsk information.

I would like to express my gratitude to the Dean of the Faculty of History, Prof. dr hab. Wiesław Długokęcki and the Director of Institute of History, Prof. UG, dr hab. Arkadiusz Janicki for their kindness and support. Many thanks to my colleagues from the Conference Programme Committee: prof. UG, dr hab. Barbara Klassa, Anna Mazurkiewicz i Iwona Sakowicz-Tebinka. We have received a great help from Dominik Walczak and Wacław Kulczykowski and other members of Faculty and Institute administration stuff. 

We are deeply grateful!

Under the Honorary Patronage of Rektor of the University of Gdańsk Jerzy Piotr Gwizdała, Mayor of Gdańsk Aleksandra Dulkiewicz, Marshal of Pomeranian Voivodeship Mieczysław Struk

On behalf of the Conference Programme Committee,

Conference Organizer

Dr. hab. Magdalena Nowak

www.gdansk.pl

1

 
Załącznik Rozmiar
Plakat 20.64 MB
Program 670.79 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 4. Październik 2019 - 10:15; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: czwartek, 24. Październik 2019 - 08:52; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski