X Konferencja Komitetu Badań na Migracjami

1

W dniach 16-18 września na Uniwersytecie Gdańskim oraz w Muzeum Emigracji w Gdyni odbędzie się X Konferencja Komitetu Badań na Migracjami (KBnM) Polskiej Akademii Nauk. Organizatorami konferencji są: KBnM PAN, Wydział Historyczny UG, Muzeum Emigracji w Gdyni oraz International Border Studies Center, UG. Patronat Honorowy nad konferencją objęli: JM Rektor UG – Prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Prezydent Miasta Gdańska – Aleksandra Dulkiewicz oraz Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk.

Cykliczna konferencja Komitetu Badań nad Migracjami PAN jest największym wydarzeniem naukowym dotyczącym problematyki migracji, które integruje rozproszone środowisko polskich badaczy migracji reprezentujących różne dyscypliny nauki i jednocześnie przyczynia się do upowszechniania ich osiągnięć naukowych. Każda z dotychczasowych konferencji KBnM PAN była organizowana w innym ośrodku akademickim w Polsce.

Tematem wiodącym w 2021 roku w obszarze badań nad migracjami będzie dyskusja nad szeroko rozumianym pograniczem, nierozłącznie związaną z nim zmianą, doświadczeniem zetknięcia z odmiennością, ale i trwaniem, adaptacją, przemianą. Zagadnienia te stanowią ważny element współczesnych badań nad migracjami zarówno w kontekście migracji wewnętrznych, jak i zewnętrznych.  Trójmiasto stanowi ważny ośrodek w badaniach nad szeroko rozumianym pograniczem. Na dorobek tego ośrodka naukowego składają się m.in. wielodyscyplinarne badania dot. Gdańska i regionu, także w ujęciu międzynarodowym związanym portowym i granicznym charakterem miasta, z jego zmieniającą się przynależnością państwową, procesami migracyjnymi, relacjami na pograniczu także w ujęciu lokalnym (np. Kaszubi, Kociewiacy i Borowiacy). Od kilku lat na UG prowadzone są badania, które znacznie poszerzają zakres interpretacji pogranicza, np. cyklicznie organizowane Border Seminar, czy  Pracownię Badań and Narracjami Pamięci Pogranicza UG. Wydział Historyczny UG od lat blisko współpracuje z Muzeum Emigracji oraz Europejskim Centrum Solidarności m.in. organizując międzynarodowe konferencje naukowe.

Na program konferencji składają się zarówno 43 interdyscyplinarne sesje naukowe (ponad 170 referentów) oraz warsztaty dedykowane badaczom, nauczycielom akademickim, doktorantom i studentom podejmującym w swoich pracach i w dydaktyce zagadnienia związane z migracjami.

Warsztaty przygotowane przez członków  KBnM PAN – Prof. Joannę Wojdon i prof. Dariusza Stolę, jak I pracowników Muzeum Emigracji – Łukasza Podlaszewskiego i dr. Rafała Raczyńskiego odbędą się w czwartek, 16 września 2021 w Muzeum Emigracji w Gdyni. Będą one połączone ze zwiedzaniem wystawy czasowej: KLIMAKS. Program warsztatów i dodatkowe informacje zostały zamieszczone na stronie: https://kbnmgdansk2021.ug.edu.pl/program-konferencji/czwartek-16-ix-2021/

Obrady konferencji rozpoczną się w piątek, 17 września 2021 o godzinie 10:00 w auli 1.43 na Wydziale Historycznym UG. Wówczas odbędzie się otwarte posiedzenie plenarne Komitetu Badań nad Migracjami PAN, w trakcie którego wykład Gdańsk jako pogranicze: Przestrzeń kulturowego kontaktu – cel migracji – stacja tranzytowa wygłosi dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, prof. ucz.

O godzinie 13:00 rozpocznie się wykład gościa specjalnego Prof. Carlosa Mortona (UC Santa Barbara) zatytułowany The Tao of Mestizaje: Multiple Borders, Multiple Bridges. Wykład w j. angielskim będzie tłumaczony na j. polski.

W ramach współpracy z International Border Studies Center, UG, Prof. Morton oraz prof. Santiago Vaquera-Vasquez (University of New Mexico, Albuquerque) poprowadzą także warsztaty (w j. angielskim) dla osób zainteresowanych twórczością inspirowaną doświadczeniami  życia na pograniczu (Border Storytelling Workshop), które zaplanowano na piątkowe i sobotnie popołudnia (16:00-17:30). Dzięki wsparciu IBSC, UG udział w warsztatach: Border Storytelling dla studentów UG jest bezpłatny.

Wśród wątków tematycznych, które zostaną poruszone na tegorocznej konferencji wymienić należy: gospodarcze, strukturalne, prawne i kulturowe aspekty zmian demograficznych wywołanych migracjami, stereotypy migracyjne na terenach pogranicza, wieloetniczność, pamięć, doświadczenie odmienności, zagadnienia obejmujące integrację cudzoziemców, migracje wewnętrzne, przedstawienie pogranicza, zmiany i migracji w literaturze, sztuce, teatrze. Wśród aktualnych zagadnień poruszanych w czasie obrad znajdą się sesje dotyczące polityki imigracyjnej UE, migracji w czasie pandemii, sytuacji dzieci migrantów, ale także praktyk i zasobów językowych migrantów, przyrodniczych aspektów migracji, czy migrantów świecie instytucji, roli państwa w badaniach nad migracjami, czy dziejów miast w ujęciu pogranicza (ośrodki miejskie jako centra wielokulturowości). Ważne miejsce w czasie obrad zajmą nowe ujęcia teoretyczne i wyzwania w badaniach nad migracjami, prezentacje metodologii badań nad pograniczem i zachodzącymi tam przemianami, a także zmiany w metodologii badań nad migracjami w XXI wieku. Dwa spośród paneli dyskusyjnych dotyczyć będą najnowszych publikacji dotyczących pogranicza – w ujęciu historycznym oraz psychologicznym.

Roboczy program konferencji można znaleźć tu: https://kbnmgdansk2021.ug.edu.pl/program-konferencji/piatek-17-ix-2021/ (piątek) oraz https://kbnmgdansk2021.ug.edu.pl/program-konferencji/piatek-17-ix-2021/ (sobota)

Konferencja będzie miała charakter hybrydowy – tzn. przewidujemy udział osobisty i zdalny (przez MS TEAMS). Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konferencji obowiązuje rejestracja i obowiązek wniesienia opłaty konferencyjnej. Wszystkie informacje dot. procesu rejestracji zamieszczono tu: https://kbnmgdansk2021.ug.edu.pl/rejestracja/

Rada Programowa Konferencji:  Prof. dr hab. Krystyna Slany – Przewodnicząca

Członkowie/Członkinie: Dr hab. Jan Brzozowski, prof. UEK; dr Marcin Gońda; dr hab. Agata Górny, prof. UW; Karolina Grabowicz-Matyjas (Muzeum Emigracji); prof. dr hab. Romuald Jończy; dr hab. Magdalena Lesińska; dr hab. Anna Mazurkiewicz, prof. UG; prof. dr hab. Janusz Mucha; prof. dr hab. Marek Okólski; dr hab. Jacek Schmidt, prof. UAM; dr hab. Brygida Solga, prof. PO; dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr.

Komitet Organizacyjny Konferencji

Dr hab. Anna Mazurkiewicz, prof. UG – Przewodnicząca; Kinga Langowska - Sekretarz, UG/MEG.
 

Członkowie/Członkinie: Dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. UG (Dziekan Wydziału Historycznego UG);

dr hab. Magdalena Lesińska, PAN/UW; dr Michalina Petelska, UG; dr Rafał Raczyński, MEG; Sebastian Tyrakowski (z-ca dyr. MEG); dr Grzegorz Welizarowicz (IBSC, UG)

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 18. Sierpień 2021 - 10:53; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: wtorek, 30. Listopad 2021 - 13:42; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski