Rekrutacja na wyjazdy Erasmus w roku akademickim 2023/2024 - HISTORIA

UWAGA STUDENTKI I STUDENCI INSTYTUTU HISTORII UG

Ruszają nabory na wyjazdy Erasmus plus na rok akademicki 2023/24. Termin zgłoszeń na wyjazdy w roku akademickimi 2023/24 upływa 7 marca 2023 r. (wtorek) o godz. 14:00. Proszę zapoznać się z plikiem warunki rekrutacji.

Kandydat składa sekretariacie IH UG, w koszulce przezroczystej nadającej się do wpięcia do segregatora, następujące dokumenty:

1. prawidłowo wypełnione, wydrukowane i podpisane podanie – wzór dostępny na stronie Wydziału, wraz z wypełnioną przez pracownika dziekanatu częścią dotyczącą wpisu na semestr studiów oraz dotychczasową średnią ocen

2.  Formularz stypendysty wydrukowany DWUSTRONNIE i podpisane na pierwszej oraz na drugiej stronie (pod klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych)

Rubryka: „wyjazd na uczelnię partnerską” oraz miejsce na podpis Koordynatora pozostają puste

3. Kserokopie dokumentów (certyfikatów) poświadczających znajomość języków obcych, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika dziekanatu. Może to być także oryginał pisma wystawionego przez nauczyciela akademickiego, prowadzącego lektorat w IH UG, z określonym poziomem znajomości j. angielskiego (na poziomie B1, lub B2 lub wyższym)

4. kandydat ubiegający się o przyznanie dodatkowego wsparcia socjalnego na wyjazd z funduszy programu Erasmus+ (będący w trudnej sytuacji materialnej) dołącza do dokumentów rekrutacyjnych ważną decyzję o przyznaniu mu świadczenia ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG (stypendium socjalnego). 

UWAGA Studenci studiów doktoranckich składają dodatkowo: opis prowadzonych badań w j. angielskim, zawierający jasne określenie tematu i problemu badawczego (800-1000 słów) wraz z opinią promotora przygotowywanej pracy doktorskiej (opiekuna naukowego) co do realizacji wyjazdu przez Kandydata i wpływu wyjazdu we wskazane miejsce na rozwój naukowy Kandydata.

Powyższe dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Instytutu Historii do dn. 7 marca 2023 (wtorek), do godz. 14:00.

Dokonując naboru komisja rekrutacyjna weźmie pod uwagę w równym stopniu: podanie, średnią ocen i stopień znajomości adekwatnego języka obcego. Te kryteria zostaną także wzięte pod uwagę przy tworzeniu listy rankingowej w oparciu o którą przydzielone zostaną miejsca na konkretnych uczelniach. Wyniki naboru zostaną przesłane wszystkim kandydatom pocztą elektroniczną w dniu 10 marca 2023 r.  Decyzje komisji są ostateczne. 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 9. luty 2021 - 09:59; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: piątek, 17. luty 2023 - 16:35; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska