Sytuacje wymagające wsparcia

Informacja dla studentów w sprawie postępowania w sytuacjach wymagających wsparcia w Instytucie Historii UG

Informacja dla studentów w sprawie postępowania w sytuacjach wymagających wsparcia  w Instytucie Historii UG

 

Władze Instytutu Historii UG podejmując różnorodne działania mające na celu wsparcie studentów w procesie uczenia się, ze szczególnym uwzględnieniem systemu składania skarg i wniosków oraz reagowania na sytuacje konfliktowe oraz zapobiegania różnym formom dyskryminacji, przypominają studentom o funkcjonowaniu następujących sposobów postępowania w w/w sytuacjach:

  1. zgłoszenie opiekunowi roku lub dyrekcji Instytutu zaistnienia takiej sytuacji. Władze Instytutu podejmują działania mające na celu wyjaśnienie  problemu oraz w razie potrzeby kierują sprawę do rzecznika dyscyplinarnego. Link do listy opiekunów poszczególnych lat: https://historia.ug.edu.pl/studenci_wydzialu_historycznego/opiekunowie_roku
  2. wypełnienie anonimowego formularza zamieszczonego na stronie Wydziału pozwalającego na zgłoszenie przez studenta wszelkich uwag dotyczących procesu kształcenia na WH.

https://historia.ug.edu.pl/62628/formularz_uwag_o_jakosci_ksztalcenia_na_wydziale_historycznym

  1. zgłoszenie zaistnienia sytuacji konfliktowej w trakcie corocznych spotkań dyrekcji ze studentami IH. Terminy takich spotkań zostaną podane do widomości z odpowiednim wyprzedzeniem.
  2. Wypełnienie anonimowego formularza w trakcie corocznego procesu ankietyzacji zajęć dydaktycznych.
  3. zgłoszenie problemów dotyczących przebiegu  procesu kształcenia przedstawicielowi studentów wchodzącego w skład  Rady Programowej poszczególnych kierunków lub wchodzącego w skład  Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia lub przedstawicielom władz Samorządu Studenckiego.

Dyrekcja IH  przypomina ponadto, że studenci z niepełnosprawnościami mogą uzyskać wsparcie w rozwiązaniu swoich problemów w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnością (https://ug.edu.pl/studenci/studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magisterskie/osoby_z_niepelnosprawnoscia), które koordynuje wszelkie działania mające pomóc studentom, m.in. poprzez zgłaszanie Instytutowi oraz poszczególnym prowadzącym, jakie są indywidualne potrzeby studenta. Warto także zaznaczyć, że z dniem 1.09.2021 władze Uniwersytetu Gdańskiego powołały Zastępcę Rzecznika ds. równego traktowania i przeciwdziałania mobbingowi w zakresie spraw studentów i doktorantów, którym został Pan  dr hab. Maciej Nyka, prof. UG - pracownik Wydziału Prawa i Administracji UG. Biuro rzecznika : https://ug.edu.pl/o-uczelni/uniwersytet-odpowiedzialny-spolecznie/biuro-rzecznika-ds-rownego-traktowania-i-przeciwdzialania-mobbingowi

 

                                                                                            

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 5. Listopad 2021 - 12:47; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: piątek, 5. Listopad 2021 - 12:47; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski