Wyjazdy / Outgoing

Rekrutacja na wyjazdy Erasmus w roku akademickim 2021/2022 - ETNOLOGIA

Jeśli chcesz studiować ETNOLOGIĘ za granicą, zgłoś się do Programu Erasmus +. Nasz kierunek ma obecnie podpisane umowy z ośmioma uniwersytetami partnerskimi:

- Uniwersytet Marcina Lutra w Halle (Niemcy) - 2 miejsca (wymagana bardzo dobra znajomość języka niemieckiego) - http://www.uni-halle.de

- Uniwersytet w Würzburgu (Niemcy) - 2 miejsca - www.uni-wuerzburg.de

 - Uniwersytet Masaryka w Brnie (Czechy) – 2 miejsca - www.phil.muni.cz

- Uniwersytet Komenskiego w Bratysławie (Słowacja) - 2 miejsca - www.uniba.sk
- Uniwersytet Wileński (Litwa) - 2 miejsca – www.cr.vu.lt

- Uniwersytet Katolicki w Louvain (Belgia) - 1 miejsce, tylko studia magisterskie – www.uclouvain.be

- Uniwersytet w Zagrzebiu (Chorwacja) – 2 miejsca – www.unizg.hr

- Uniwersytet Kraju Basków (San Sebastian, Hiszpania) – 2 miejsca - https://www.ehu.eus/es/web/hefa/home

 

Więcej informacji:

https://ug.edu.pl/wspolpraca_ug/wymiana_akademicka/erasmus_2021-2027/wyjazdy_studentow_w_celu_studiowania

http://historia.ug.edu.pl/studenci/erasmus_most

 

Kryterium wyboru kandydatów:

- bardzo dobra czynna znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (poziom znajomości języka może być weryfikowany na dalszych etapach rekrutacji);

- w przypadku wyjazdów do Niemiec, Belgii i Hiszpanii wskazana jest dodatkowo znajomość odpowiednio: języka niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego;

- osiągnięcia naukowe (działalność w kole naukowym, ewentualne publikacje, udział w konferencjach studenckich, udokumentowane zainteresowania danym regionem itp.).

 

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny tłumaczący wybór konkretnego ośrodka;

- wypełniony i podpisany na obu stronach formularz stypendysty (w załączeniu);

- dokumenty potwierdzające biegłą znajomość języka angielskiego (np. pdf świadectwa maturalnego, certyfikatów zdanych egzaminów, ukończonych kursów, zaświadczenia z Centrum Języków Obcych itp.);

- zaświadczenie z Dziekanatu o pobieraniu stypendium socjalnego (opcjonalnie).

 

Komplet dokumentów należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 8 marca 2021 r., godz. 15:00 na adres: monika.milewska@ug.edu.pl.

O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową do dnia 12 marca 2021 r.

 

Wyjazdy na roku drugim SL mogą trwać jeden lub dwa semestry, na roku trzecim SL i drugim MSU mogą być realizowane tylko w semestrze zimowym. Studenci obecnego roku trzeciego mogą ubiegać się o wyjazd w trybie warunkowym – będzie on realizowany na pierwszym roku MSU na kierunku Etnologia w semestrze letnim.

O wyjazd mogą się ubiegać także osoby, które już uczestniczyły w programie Erasmus (każdy student ma prawo do 12 miesięcy pobytu na Erasmusie na jednym stopniu studiów, wliczane są w to również praktyki Erasmus).

Stypendium w roku ubiegłym wynosiło 500 euro/miesiąc w wypadku wyjazdów do Belgii, Niemiec i Hiszpanii oraz 450 euro/miesiąc dla studentów wyjeżdżających do Chorwacji, Słowacji, Czech i na Litwę. Kwoty te mogą ulec zmianie.

Można też uzyskać dodatkowo stypendium socjalne w wysokości ok. 200 euro miesięcznie. Student może je otrzymać tylko pod warunkiem, że w terminie rekrutacji posiada ważną decyzję o przyznaniu mu świadczenia ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG. Kopię zaświadczenia z dziekanatu należy przesłać wraz z pozostałą dokumentacją.

Wszystkich zainteresowanych wyjazdem na stypendium proszę o wcześniejszy kontakt z koordynatorem Programu Erasmus+ na Etnologii dr Moniką Milewską: monika.milewska@ug.edu.pl.

Koordynator Programu ERASMUS na Etnologii

dr Monika Milewska

Załącznik Rozmiar
Formularz stypendysty (pdf) 1.23 MB
Formularz stypendysty (doc) 1.07 MB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 23. luty 2021 - 14:43; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: wtorek, 23. luty 2021 - 14:43; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski

Rekrutacja na wyjazdy Erasmus w roku akademickim 2021/2022 - INSTYTUT HISTORII SZTUKI

RUSZYŁA REKRUTACJA NA WYJAZDY NA STUDIAW RAMACH PROGRAMU ERASMUS + NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

Jeśli chcesz studiować HISTORIĘ SZTUKI za granicą, pogłębić swą wiedzę, nauczyć się lepiej języka i zobaczyć nowe miejsca nie przegap tej okazji!

Aby starać się o stypendium należy:

  1. wypełnić załączony dwujęzyczny formularz
  2. przygotować list motywacyjny argumentujący wybór konkretnego ośrodka
  3. udokumentować poziomie znajomości języka angielskiego i ewentualnie języka kraju, do którego chce się wyjechać.

Ostateczny termin wysyłania zgłoszeń mailem to 9 marca 2021, g. 12.

 

Pod uwagę brana będzie przede wszystkim znajomość języka angielskiego i ewentualnie języka kraju docelowego oraz argumentacja wyboru konkretnego uniwersytetu.

W nadchodzącym roku obowiązuje w naszym Instytucie jedenaście umów. Na wszystkich stopniach studiów można ubiegać się o wyjazd na uczelnie niemieckie:

Technische Universität w Berlinie, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität w Bonn, Heinrich-Heine-Universität w Düsseldorfie, Christian-Albrechts-Universität w Kilonii oraz Julius-Maximilians Universität w Würzburgu.

Mamy także umowy z Universidad de Cádiz (Kadyks, Hiszpania); Sveučilište u Splitu (Split, Chorwacja); Université de Bretagne Occidentale (Brest, Francja); Università ta' Malta (Valetta, Malta) oraz Université Toulouse Jean Jaurès (Tuluza, Francja).

Na studiach licencjackich można także starać się o pobyt na Univerza na Primorskem (Koper, Słowenia).

Do każdego z ośrodków możemy wysłać maksymalnie dwie osoby. Wymagany poziom znajomości języka angielskiego lub/i języka, kraju, do którego chce się wyjechać to poziom B1 lub B2 w zależności od uczelni partnerskiej. Wymagany jest dokument potwierdzający znajomość języka wystawiony przez CJO.

Zainteresowanych proszę o zapoznanie się z informacjami na temat programu dostępnymi na stronie UG.

https://ug.edu.pl/wspolpraca_ug/wymiana_akademicka/erasmus_2021-2027/wyjazdy_studentow_w_celu_studiowania

Zobacz też: tablica ogłoszeń przy sekretariacie IHS 

W razie pytań zapraszam na konsultacje w PIATKI, g. 11.30-12.30 Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

 

Rozpoczęcie rekrutacji: 9 lutego 2021 r.

Zakończenie rekrutacji: 9 marca 2021 r.

 

Do pobrania (w załączniku):

Dwujęzyczny formularz stypendysty 2021/22 https://ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona/101486/files/e_recruitment_sms_2021-2022_formularz_stypendysty_scholarship_holder_form.pdf

Wypełniony i podpisany na obu stronach formularz oraz list motywacyjny należy wysłać do dnia 09 marca, do godziny 12 na adres anna.sobecka@ug.edu.pl, z kopią do sekretariatu IHS hiszhs@ug.edu.pl

O wynikach rekrutacji osoby zainteresowane zostaną poinformowane na adres mailowy podany w formularzu.

Dr Anna Sobecka, anna.sobecka@ug.edu.pl

tel. do sekretariatu 00 48 58 523 37 40

Załącznik Rozmiar
Formularz stypendysty (doc) 1.07 MB
Formularz stypendysty (pdf) 1.23 MB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 9. luty 2021 - 12:05; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: wtorek, 9. luty 2021 - 12:05; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski

Rekrutacja na wyjazdy Erasmus w roku akademickim 2021/2022 - INSTYTUT HISTORII

UWAGA STUDENTKI I STUDENCI INSTYTUTU HISTORII UG

Ruszają nabory na wyjazdy Erasmus plus na rok akademicki 2021/22. Termin zgłoszeń na wyjazdy w roku akademickimi 2021/22 upływa 9 marca 2021 (wtorek). Proszę zapoznać się z plikiem warunki rekrutacji.

Kandydat składa sekretariacie IH UG, w koszulce przezroczystej nadającej się do wpięcia do segregatora, następujące dokumenty:

1. prawidłowo wypełnione, wydrukowane i podpisane podanie – wzór dostępny na stronie Wydziału, wraz z wypełnioną przez pracownika dziekanatu częścią dotyczącą wpisu na semestr studiów oraz dotychczasową średnią ocen

2.  dostępny na stronie Wydziału E+ Recruitment SMS 2021-2022 Formularz stypendysty (Scholarship Holder Form) (zawierający dane osobowe; miejsce „wyjazd na uczelnie partnerską” oraz miejsce na podpis Koordynatora pozostają puste) wydrukowane DWUSTRONNIE i podpisane na pierwszej oraz na drugiej stronie (pod klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych)

3. po jednej kserokopii dokumentów (certyfikatów) poświadczających znajomość języków obcych, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika dziekanatu. Może to być także oryginał pisma wystawionego przez nauczyciela akademickiego, prowadzącego lektorat w IH UG, że władacie Państwo np angielskim na poziomie B1, lub B2 a może C1

Uwaga praktyczna, zgłaszajcie się Państwo do prowadzących lektoraty, przygotujcie sami takie pismo, z prośba o podpis (z datą)

4. kandydat ubiegający się o przyznanie dodatkowego wsparcia socjalnego na wyjazd z funduszy programu Erasmus+ (będący w trudnej sytuacji materialnej) dołącza do dokumentów rekrutacyjnych ważną decyzję o przyznaniu mu świadczenia ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG (stypendium socjalnego). UWAGA TO WAŻNE 

UWAGA Studenci studiów doktoranckich składają dodatkowo: opis prowadzonych badań w j. angielskim, zawierający jasne określenie tematu i problemu badawczego (800-1000 słów) wraz z opinią promotora przygotowywanej pracy doktorskiej (opiekuna naukowego) co do realizacji wyjazdu przez Kandydata i wpływu wyjazdu we wskazane miejsce na rozwój naukowy Kandydata.

Powyższe dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Instytutu Historii do dn. 9 marca 2021, do godz. 15:00.

Dokonując naboru komisja rekrutacyjna weźmie pod uwagę w równym stopniu: podanie, średnią ocen i stopień znajomości adekwatnego języka obcego. Te kryteria zostaną także wzięte pod uwagę przy tworzeniu listy rankingowej w oparciu o którą przydzielone zostaną miejsca na konkretnych uczelniach. Wyniki naboru zostaną przesłane wszystkim kandydatom pocztą elektroniczną w dniu 19 marca 2021 r.  Decyzje komisji są ostateczne. (UWAGA dlatego trzeba dokładnie podać swój adres mailowy). 

 

Informacja o spotkaniu z koordynatorem Erasmusa w IH UG dr. Piotrem Derengowskim zostanie podana w najbliższym czasie.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 9. luty 2021 - 09:59; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: wtorek, 9. luty 2021 - 10:11; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski

Nabór na wyjazdy Erasmus+ na rok 2020/21 - Etnologia

ERASMUS+ 2020/2021

ETNOLOGIA

W czwartek 5 marca 2020 o godz. 11:00 w pokoju 110 odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna w ramach rekrutacji studentów do programu ERASMUS+. Wszystkich zainteresowanych wyjazdem na stypendium proszę o wcześniejszy kontakt z dr hab. prof. UG Katarzyną Mirgos (katarzyna.mirgos@ug.edu.pl). Zebranie informacyjne odbędzie się 27 lutego br. w pokoju 110 o godzinie 11.00.

Etnologia ma obecnie podpisane umowy z ośmioma uniwersytetami partnerskimi. 

Są to:

- Uniwersytet Marcina Lutra w Halle (Niemcy) - 2 miejsca (wymagana bardzo dobra znajomość języka niemieckiego) - http://www.uni-halle.de

- Uniwersytet w Würzburgu (Niemcy) - 2 miejsca - www.uni-wuerzburg.de

 - Uniwersytet Masaryka w Brnie (Czechy) – 2 miejsca - www.phil.muni.cz

- Uniwersytet Komenskiego w Bratysławie (Słowacja) - 2 miejsca - www.uniba.sk

- Uniwersytet Wileński (Litwa) - 2 miejsca – www.cr.vu.lt

- Uniwersytet Katolicki w Louvain (Belgia) - 1 miejsce, tylko studia magisterskie – www.uclouvain.be

- Uniwersytet w Zagrzebiu (Chorwacja) – 2 miejsca – www.unizg.hr

- Uniwersytet Kraju Basków (San Sebastian, Hiszpania) – 2 miejsca - https://www.ehu.eus/es/web/hefa/home

 

Więcej informacji:

http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020

http://historia.ug.edu.pl/studenci/erasmus_most

 

Kryterium wyboru kandydatów:

- średnia ocen z całości studiów na Etnologii (nie niższa niż 3,9);

- bardzo dobra czynna znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (poziom znajomości języka będzie weryfikowany na dalszych etapach rekrutacji);

- w przypadku wyjazdów do Niemiec, Belgii i Hiszpanii wskazana jest dodatkowo znajomość odpowiednio: języka niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego;

- osiągnięcia naukowe (działalność w kole naukowym, ewentualne publikacje, udział w konferencjach studenckich, udokumentowane zainteresowania danym regionem itp.). 

 

Wymagane dokumenty: 

- list motywacyjny wraz ze średnią ocen ze studiów na Etnologii poświadczoną w dziekanacie;

- dokumenty potwierdzające biegłą znajomość języka angielskiego (np. kopia świadectwa maturalnego, certyfikaty zdanych egzaminów, ukończonych kursów itp.); rozmowa kwalifikacyjna może być częściowo prowadzona w języku angielskim; 

- dokumentacja osiągnięć, np. opublikowane artykuły, sprawozdania z działalności w kole naukowym itp. (opcjonalnie);

- zaświadczenie z Dziekanatu o pobieraniu stypendium socjalnego (opcjonalnie).

 

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w dniu rozmowy kwalifikacyjnej. Nie ma możliwości dostarczenia ich w późniejszym terminie, dlatego niekompletna dokumentacja będzie podstawą odrzucenia kandydatury.

Wyniki zostaną ogłoszone ustnie w dniu naboru, tj. 5 marca 2020 r.

Wyjazdy na roku drugim SL mogą trwać jeden lub dwa semestry, na roku trzecim SL i drugim MSU mogą być realizowane tylko w semestrze zimowym. Studenci obecnego roku trzeciego mogą ubiegać się o wyjazd w trybie warunkowym – będzie on realizowany na pierwszym roku MSU na kierunku Etnologia w semestrze letnim.

O wyjazd mogą się ubiegać także osoby, które już uczestniczyły w programie Erasmus (każdy student ma prawo do 12 miesięcy pobytu na Erasmusie na jednym stopniu studiów, wliczane są w to również praktyki Erasmus). 

Stypendium wynosi 500 euro/miesiąc w wypadku wyjazdów do Belgii, Niemiec i Hiszpanii oraz 450 euro/miesiąc dla studentów wyjeżdżających do Chorwacji, Słowacji, Czech i na Litwę. 

Można też uzyskać dodatkowo stypendium socjalne w wysokości ok. 200 euro miesięcznie. Student może je otrzymać tylko pod warunkiem, że w terminie rekrutacji posiada ważną decyzję o przyznaniu mu świadczenia ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG. Odpowiednie zaświadczenie z dziekanatu należy przedłożyć w dniu rekrutacji.

 

Koordynator Programu ERASMUS na Etnologii

dr hab. prof. UG Katarzyna Mirgos

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 20. luty 2020 - 11:24; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: czwartek, 20. luty 2020 - 11:27; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski

Rekrutacja na wyjazdy Erasmus w roku akademickim 2020/2021 - INSTYTUT HISTORII

UWAGA STUDENTKI I STUDENCI INSTYTUTU HISTORII UG

Ruszają nabory na wyjazdy Erasmus plus na rok akademicki 2020/21. Termin zgłoszeń na wyjazdy w roku akademickimi 2020/21 upływa 9 marca 2020 (poniedziałek). Proszę zapoznać się z plikiem warunki rekrutacji.

Kandydat składa sekretariacie IH UG, w koszulce przezroczystej nadającej się do wpięcia do segregatora, następujące dokumenty:

1. prawidłowo wypełnione, wydrukowane i podpisane podanie – wzór dostępny na stronie Wydziału, wraz z wypełnioną przez pracownika dziekanatu częścią dotyczącą wpisu na semestr studiów oraz dotychczasową średnią ocen

2.  dostępny na stronie Wydziału Formularz Stypendysty Erasmus+ 2020/21 (zawierający dane osobowe; miejsce „wyjazd na uczelnie partnerską” oraz miejsce na podpis Koordynatora pozostają puste) wydrukowane DWUSTRONNIE i podpisane na pierwszej oraz na drugiej stronie (pod klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych)

3. po jednej kserokopii dokumentów (ceryfikatów) poświadczających znajomość języków obcych, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika dziekanatu. Może to być także oryginał pisma wystawionego przez nauczyciela akademickiego, prowadzącego lektorat w IH UG, że władacie Panstwo np angielskim na poziomie B1, lub B2 a może C1

Uwaga praktyczna, zgłaszajcie się Państwo do prowadzących lekoraty, przygotujcie sami takie pismo, z prośba o podpis (z datą)

4. kandydat ubiegający się o przyznanie dodatkowego wsparcia socjalnego na wyjazd z funduszy programu Erasmus+ (będący w trudnej sytuacji materialnej) dołącza do dokumentów rekrutacyjnych ważną decyzję o przyznaniu mu świadczenia ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG (stypendium socjalnego). UWAGA TO WAŻNE 

UWAGA Studenci studiów doktoranckich składają dodatkowo: opis prowadzonych badań w j. angielskim, zawierający jasne określenie tematu i problemu badawczego (800-1000 słów) wraz z opinią promotora przygotowywanej pracy doktorskiej (opiekuna naukowego) co do realizacji wyjazdu przez Kandydata i wpływu wyjazdu we wskazane miejsce na rozwój naukowy Kandydata.

Powyższe dokumenty (1-4, 5) należy złożyć w Sekretariacie Instytutu Historii do dn. 9 marca 2020, do godz. 15:00.

Dokonując naboru komisja rekrutacyjna weźmie pod uwagę w równym stopniu: podanie, średnią ocen i stopień znajomości adekwatnego języka obcego. Te kryteria zostaną także wzięte pod uwagę przy tworzeniu listy rankingowej w oparciu o którą przydzielone zostaną miejsca na konkretnych uczelniach. Wyniki naboru zostaną przesłane wszystkim kandydatom pocztą elektroniczną w dniu 18 marca 2020 r.  Decyzje komisji są ostateczne. (UWAGA dlatego trzeba dokładnie podać swój adres mailowy). 

WIĘCEJ: czytaj przewodnik (gdzie lista uczelni na które można aplikować i zasady).

UWAGA PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z OGŁOSZENIEM O SPOTKANIU Z KOORDYNATORKĄ ERASMUSA w IH UG Prof. dr hab. Beatą Możejko - 25 II 2020 w sali 2.49.

Załącznik Rozmiar
Formularz stypendysty (word) 396 KB
Formularz stypendysty (pdf) 288.23 KB
Warunki rekrutacji 19.98 KB
Wzór podania 26.02 KB
Przewodnik 301.38 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 18. luty 2020 - 08:15; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2020 - 10:21; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski

RELACJE STUDENTÓW, KTÓRZY WRÓCILI Z UCZELNI PARNTERSKICH (2014, 2015)

Zamieszczone poniżej relacje stanowią zbiór osobistych opinii, rekomendacji i wspomnień studentów Instytutu Historii UG. Nie są to oficjalne materiały przygotowane przez instytutcje partnerskie.

Wszystkich studentów, którzy powrócili z wymiany uprzejmie prosimy o nadesłanie relacji, która pomoże innym w podjęciu decyzji o wyjeździe. Relacje z pobytu powinny zawierać następujące elementy: organizacja podróży, charakterystyka uczelni i warunków studiowania, opis kursów (forma prowadzenia zajęć, zaliczenia, język, wykładowcy), organizacja miejsca zamieszkania i realne koszty utrzymania, opis życia studenckiego i kontaktów ze studentami z innych krajów, ogólna ocena wyjazdu i zdobytych doświadczeń, w  tym rady i sugestie dla studentów, którzy wyjadą w kolejnych latach. Relacje prosimy przesyłać do dr Anny Mazurkiewicz.
OPINIE STUDENTÓW
Załącznik Rozmiar
Würzburg 23.07 KB
Osnabrück 16.65 KB
Koper 14.33 KB
Antwerpia 14.59 KB
Tybinga 15.87 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 25. Styczeń 2016 - 20:49; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: poniedziałek, 8. luty 2016 - 19:04; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

REKRUTACJA NA WYJAZDY W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Erasmus + logo

INFORMACJA DLA STUDENTÓW INSTYTUTU HISTORII UG

Rozpoczęcie rekrutacji: . Zakończenie rekrutacji: 
MATERIAŁY DO POBRANIA:
A) Przewodnik dla studentów Instytutu Historii UG zainteresowanych wyjazdem na wymianę w roku akademickim 2018/2019
B) Formularz stypendysty - wzór (wersja Word i PDF)
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 28. luty 2015 - 12:02; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 6. Listopad 2019 - 12:34; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny