Oferty pracy

Brak komunikatów.

oferta pracy: specjalista administracyjny Wydział Historyczny

MIEJSCE PRACY:  

Wydział Historyczny

STANOWISKO:

specjalista administracyjny

WYMIAR ETATU:

100 %

 

WYMAGANIA:

 • preferowane wykształcenie wyższe
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • dobra znajomość programów MS Office, Adobe
 • znajomość środowiska programów graficznych umożliwiających projektowanie prostych materiałów promocyjnych, przygotowywania materiałów do umieszczanie na stronie
 • staranność i kreatywność w wykonywaniu obowiązków
 • umiejętność samodzielnego wykonywania powierzonych zadań
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu
 • mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z wykonywaniem zadań promocyjnych

 

PRZEWIDYWANY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 

 • prowadzenie strony internetowej Wydziału Historycznego, bieżąca aktualizacja informacji
 • prowadzenie kont Wydziału Historycznego na portalach społecznościowych
 • udział w pracach promocyjnych Wydziału Historycznego
 • obsługa wydziałowej kancelarii w programie EZD
 • wspomaganie kadry akademickiej w obsłudze techniczno-informatycznej
 • wspomaganie obsługi pracowni technicznej Wydziału Historycznego
 • wspomaganie Biura Dziekana w pracach administracyjnych

 

WYMAGANE  DOKUMENTY:

 • list motywacyjny
 • Curriculum  vitae  (z  uwzględnieniem  przebiegu dotychczasowego zatrudnienia)
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zdobyte kwalifikacje

 

APLIKACJE NALEŻY SKŁADAĆ:

 

w terminie do dnia:

20.01.2022 r.

Jednostka organizacyjna:

Wydział Historyczny - Biuro Dziekana

Adres:

ul. Wita Stwosza 55, 80-308 Gdańsk

Adres e-mail:

aneta.plaskiewicz@ug.edu.pl

 

Pokaż rejestr zmian

Submitted on wtorek, Styczeń 11, 2022 - 10:49 by Aneta Plaskiewicz Changed on wtorek, Styczeń 11, 2022 - 10:49 by Aneta Plaskiewicz

Klauzula informacyjna do konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich

Klauzula Informacyjna:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji
  (w przyszłości inspektora ochrony danych), z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art.118 a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz art. 221  ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221  ustawy - Kodeks Pracy będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych, po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym  art. 22 ¹ KP i ustawą prawo o szkolnictwie wyższym oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
 7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
 9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
 1. prawo dostępu do treści swoich danych,
 2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
 3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

                                                                                                           DZIEKAN

                                                                                   Dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. uczelni

Pokaż rejestr zmian

Submitted on środa, Lipiec 10, 2019 - 11:33 by Wacław Kulczykowski Changed on środa, Grudzień 16, 2020 - 02:25 by Wacław Kulczykowski