fbpx Zmiany w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom UG od 01 marca 2019 roku | Wydział Historyczny

Zmiany w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom UG od 01 marca 2019 roku | Wydział Historyczny

Zmiany w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom UG od 01 marca 2019 roku

Uwaga!

Zmiany w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom UG od 01 marca 2019 roku

 
Rektor UG podpisał zarządzenie w sprawie zmiany regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG oraz świadczeń socjalnych na semestr letni roku akademickiego 2018/2019.
 
Na podstawie art. 174 ust. 2 i art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183ze zm.) w związku z art. 270 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) oraz § 3 ust. 10 i 10a Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 63/R/11 z dnia 12 września 2011 roku Rektora Uniwersytetu Gdańskiego (ze zm.) – zarządza się, co następuje:
 
§ 1.
1. Wypłaty świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 1-3 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG, przedłuża się na semestr letni roku akademickiego 2018/2019 na podstawie dokumentów w oparciu, o które zostały one przyznane na semestr zimowy. 
2. Przedłużenie wypłat świadczeń, o których mowa w ust. 1 może nastąpić po uzyskaniu przez studenta wpisu na semestr letni ze skutkiem od początku semestru.
3. Treść ust. 1 została uzgodniona z Parlamentem Studentów UG.
 
§ 2.
Załącznik nr 3 oraz nr 4 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 roku.
 
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Wacław Kulczykowski
Treść wprowadzona przez: Wacław Kulczykowski
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 1 marca 2019 roku, 10:42