fbpx Rekrutacja na wyjazdy Erasmus w roku akademickim 2021/2022 - Instytut Historii | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

Rekrutacja na wyjazdy Erasmus w roku akademickim 2021/2022 - Instytut Historii

Rekrutacja na wyjazdy Erasmus w roku akademickim 2021/2022 - Instytut Historii

UWAGA STUDENTKI I STUDENCI INSTYTUTU HISTORII UG

Ruszają nabory na wyjazdy Erasmus plus na rok akademicki 2021/22. Termin zgłoszeń na wyjazdy w roku akademickimi 2021/22 upływa 9 marca 2021 (wtorek). Proszę zapoznać się z plikiem warunki rekrutacji.

Kandydat składa sekretariacie IH UG, w koszulce przezroczystej nadającej się do wpięcia do segregatora, następujące dokumenty:

1. prawidłowo wypełnione, wydrukowane i podpisane podanie – wzór dostępny na stronie Wydziału, wraz z wypełnioną przez pracownika dziekanatu częścią dotyczącą wpisu na semestr studiów oraz dotychczasową średnią ocen

2.  dostępny na stronie Wydziału E+ Recruitment SMS 2021-2022 Formularz stypendysty (Scholarship Holder Form) (zawierający dane osobowe; miejsce „wyjazd na uczelnie partnerską” oraz miejsce na podpis Koordynatora pozostają puste) wydrukowane DWUSTRONNIE i podpisane na pierwszej oraz na drugiej stronie (pod klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych)

3. po jednej kserokopii dokumentów (certyfikatów) poświadczających znajomość języków obcych, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika dziekanatu. Może to być także oryginał pisma wystawionego przez nauczyciela akademickiego, prowadzącego lektorat w IH UG, że władacie Państwo np angielskim na poziomie B1, lub B2 a może C1

Uwaga praktyczna, zgłaszajcie się Państwo do prowadzących lektoraty, przygotujcie sami takie pismo, z prośba o podpis (z datą)

4. kandydat ubiegający się o przyznanie dodatkowego wsparcia socjalnego na wyjazd z funduszy programu Erasmus+ (będący w trudnej sytuacji materialnej) dołącza do dokumentów rekrutacyjnych ważną decyzję o przyznaniu mu świadczenia ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG (stypendium socjalnego). UWAGA TO WAŻNE 

UWAGA Studenci studiów doktoranckich składają dodatkowo: opis prowadzonych badań w j. angielskim, zawierający jasne określenie tematu i problemu badawczego (800-1000 słów) wraz z opinią promotora przygotowywanej pracy doktorskiej (opiekuna naukowego) co do realizacji wyjazdu przez Kandydata i wpływu wyjazdu we wskazane miejsce na rozwój naukowy Kandydata.

Powyższe dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Instytutu Historii do dn. 9 marca 2021, do godz. 15:00.

Dokonując naboru komisja rekrutacyjna weźmie pod uwagę w równym stopniu: podanie, średnią ocen i stopień znajomości adekwatnego języka obcego. Te kryteria zostaną także wzięte pod uwagę przy tworzeniu listy rankingowej w oparciu o którą przydzielone zostaną miejsca na konkretnych uczelniach. Wyniki naboru zostaną przesłane wszystkim kandydatom pocztą elektroniczną w dniu 19 marca 2021 r.  Decyzje komisji są ostateczne. (UWAGA dlatego trzeba dokładnie podać swój adres mailowy). 

 

UWAGA STUDENTKI I STUDENCI INSTYTUTU HISTORII UG

Spotkanie z koordynatorem Erasmusa w IH UG dr. Piotrem Derengowskim odbędzie się online (MS Teams) w najbliższy poniedziałek (15 lutego) o godz. 17.00

Poniżej link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODM0MWViMGQtMjA2Mi00OThmLTgxNjctNmJkZWNkY2U4ZmU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%22739d298d-e050-4f38-bd01-72a19a78cf94%22%7d

Serdecznie zapraszam!

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Wacław Kulczykowski
Treść wprowadzona przez: Wacław Kulczykowski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 11 lutego 2021 roku, 10:38