fbpx Informacje dla autorów | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

Informacje dla autorów

Informacje dla autorów

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 9 lipca 2015 roku, 12:05

Informacje dla Autorów

1. Do publikacji przyjmowane są artykuły i teksty oryginalne, które nie były opublikowane wcześniej i nie są oddane do druku w innym czasopiśmie wydawanym w języku polskim ani w pracy zbiorowej.

2. Wszystkie zgłoszone artykuły i teksty naukowe w pierwszej kolejności są opiniowane przez grono redakcyjne. Po zapoznaniu się z ich treścią zostaje podjęta decyzja o skierowaniu artykułu do dalszych prac, bądź odmowie. Nadesłane artykuły i teksty naukowe publikowane są w następujących działach: „Studia i rozprawy” oraz „Materiały, praktyki, głosy”.3.

3. Procedura recenzowania

 1. Wszystkie artykuły i teksty naukowe przesłane do redakcji i zakwalifikowane do działów pisma podlegają procesowi recenzji.
 2. Proces recenzyjny nadzorują redaktorzy tematyczni, czyli członkowie zespołu redakcyjnego, specjalizujący się w problematyce poruszanej w danym artykule.
 3. Recenzji wewnętrznej, która obejmuje ocenę formalną, merytoryczną oraz zgodności z profilem czasopisma, dokonują członkowie zespołu redakcyjnego.
 4. Redaktor naczelny lub tematyczny powołuje dwóch recenzentów zewnętrznych. Recenzenci są specjalistami w dziedzinie, której dotyczy nadesłany artykuł naukowy.
 5. Recenzenci nie mogą pozostawać z autorem tekstu w konflikcie interesów. Recenzentem zewnętrznym nie może być członek zespołu redakcyjnego czasopisma.
 6. Recenzenci i autorzy nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).
 7. Każda recenzja ma formę pisemną i musi się kończyć jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu publikacji do druku w obecnej postaci, publikacji tekstu po wprowadzeniu poprawek, ponownej recenzji po wprowadzeniu poprawek bądź o jej odrzuceniu.
 8. Po zakończonej procedurze recenzowania, autor tekstu zostaje poinformowany wyłącznie o jej wynikach.
 9. Osobom recenzującym nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat artykułu przed jego publikacją.
 10. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje redaktor naczelny na podstawie recenzji
 11. Nazwiska recenzentów publikowane są raz na dwa lata na stronie internetowej czasopisma

4. Publikacja w dziale „Studia i rozprawy”:

 1. Po skierowaniu artykułu naukowego do dalszych prac, zostaje on przekazany do recenzji dwóm anonimowym recenzentom zewnętrznym, spoza zespołu redakcyjnego. Zarówno recenzenci, jaki i autor recenzowanego tekstu nie znają swoich tożsamości.
 2. Objętość nadesłanego artykułu naukowego nie powinna przekroczyć jednego arkuszu wydawniczego, tj. 40 000 znaków wraz ze spacjami i przypisami (ok. 20 stron).
 3. Nadesłany artykuł naukowy powinien posiadać bibliografię i przypisy sporządzone według wskazówek zamieszczonych w zakładce: „Wymogi techniczne”.
 4. Do nadesłanego artykułu naukowego prosimy dołączyć krótkie streszczenie w języku angielskim i polskim o objętości ok. 100-200 wyrazów (treść obu streszczeń powinna być równorzędna w treści). Streszczenie powinno być opatrzone nagłówkiem z imieniem i nazwiskiem autora oraz tytułem artykułu. Pod każdym abstraktem prosimy umieścić zestaw słów kluczowych (maksymalnie 6 haseł) w języku polskim oraz osobno w języku angielskim.
 5. Do artykułu prosimy dołączyć również krótką notę o Autorze (imię, nazwisko, specjalność i stopień naukowy, afiliację (nazwa instytucji lub organizacji) oraz zainteresowania badawcze (syntetyczne wskazanie zakresu zainteresowań), adres do korespondencji i adres mejlowy.

5. Publikacja w dziale „Materiały, praktyki, głosy”:

     a. Po skierowaniu tekstu naukowego do dalszych prac, zostaje on przekazany do recenzji jednemu z członków zespołu redakcyjnego. Zarówno recenzent, jaki i autor recenzowanego tekstu nie znają swoich tożsamości.

     b. Objętość nadesłanego tekstu naukowego nie powinna przekroczyć 0,5 arkusza wydawniczego, tj. 20 000 znaków wraz ze spacjami i przypisami (ok. 10 stron)

     c. Nadesłany tekst naukowy może posiadać bibliografię i przypisy sporządzone według wskazówek zamieszczonych w zakładce: „Wymogi techniczne”.

     d. Do nadesłanego tekstu naukowego prosimy dołączyć krótkie streszczenie w języku angielskim i polskim o objętości ok. 100 wyrazów (treść obu streszczeń powinna być równorzędna w treści). Streszczenie powinno być opatrzone nagłówkiem z imieniem i nazwiskiem autora oraz tytułem tekstu. Pod każdym abstraktem prosimy umieścić zestaw słów kluczowych (maksymalnie 6 haseł) w języku polskim oraz osobno w języku angielskim.

    e. Do tekstu prosimy dołączyć również krótką notę o Autorze (imię, nazwisko, specjalność i stopień naukowy, afiliację (nazwa instytucji lub organizacji) oraz zainteresowania badawcze (syntetyczne wskazanie zakresu zainteresowań), adres do korespondencji i adres meblowy.

6. Materiałów nieprzyjętych do druku redakcja nie odsyła. 

7. Autor podpisuje z Wydawnictwem umowę o publikacji tekstu jego autorstwa.

8. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w celu przeciwdziałania przypadkom ghostwriting i guest authorship, Autorzy tekstów zbiorowych zobowiązani są do podania informacji o wkładzie poszczególnych Autorów w powstanie artykułu. W razie stwierdzenia nierzetelności naukowej polegającej na nieujawnianiu wkładu innych osób w powstanie publikacji (ghostwriting), podawaniu jako współautorów osób, których wkład w powstanie publikacji był znikomy lub w ogóle nie miał miejsca (guest authorship), Redakcja zastrzega sobie prawo do powiadomienia o tym fakcie środowiska naukowego.

Formularz recenzencki

Wymogi techniczna dla Autorów