fbpx Studia podyplomowe Historii | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

Studia podyplomowe Historii

Studia podyplomowe Historii

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 27 stycznia 2021 roku, 12:27

Uwaga!

Zgodnie z zarządzeniem nr 86/R/20 Rektora UG z dnia 24 sierpnia 2020 roku oraz zarządzeniem nr 5/R/21 Rektora UG z dnia 14 stycznia 2021 roku informujemy, że zajęcia na studiach podyplomowych w semestrze zimowym i letnim 2020/2021 będą odbywać się w trybie zdalnym.

Charakterystyka:

Program studiów obejmuje cztery bloki tematyczne: 1. Kurs historii powszechnej i historii Polski w poszczególnych epokach od starożytności do współczesności (180 godz.), 2. Polska i sąsiedzi w XIX-XX w. (30 godzin), 3. Historia Pomorza Nadwiślańskiego X-XX w. (30 godz.), 4. Dydaktyka historii w szkole podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (60 godz.), Zajęcia odbywają się w soboty, w wyjątkowych przypadkach w niedziele, są prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń, a stopień opanowania omówionego materiału jest sprawdzany podczas pisemnych egzaminów semestralnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ukończenie Studiów Podyplomowych Historii osobom z wykształceniem pedagogicznym daje prawo do nauczania historii jako drugiego przedmiotu

Program:

W czasie trzech semestrów zajęć słuchacze uczestniczą m.in. w wykładach z zakresu historii powszechnej od starożytności po drugą połowę wieku XX oraz historii Polski od X do drugiej połowy XX w. W ramach bloku drugiego omawiane są zagadnienia dotyczące historii Niemiec, Rosji i Europy Wschodniej, Skandynawii oraz krajów bałkańskich. Blok trzeci obejmuje dzieje polityczne, społeczne i historię kultury materialnej Pomorza Nadwiślańskiego. W ramach zajęć czwartego bloku, dydaktyki historii, zajęcia obejmują metodykę nauczania historii w szkołach stopnia podstawowego, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, w tym środki dydaktyczne, metody i nowe rozwiązania w zakresie dydaktyki. Warunkiem uzyskania uprawnień do nauczania historii w tych typach szkół jest odbycie praktyki zawodowej w wymiarze 60 godzin, ma ona charakter zadaniowy, rozłożony na trzy semestry.

Warunkiem uczestnictwa w Podyplomowych Studiach Historii jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych. W celu uzyskania uprawnień do nauczania historii niezbędne jest posiadanie uprawnień pedagogicznych oraz uprawnień do nauczania pierwszego przedmiotu.

Kierownik studiów: prof. UG, dr hab. Barbara Klassa, e-mailhisbk@univ.gda.pl

konsultacje w trakcie zjazdów - s. 2.35 w godz. 8.30-12.30

Obsługa administracyjna - e-mail: hislm@ug.edu.pl

od poniedziałku do piątku – tel. (58) 523 23 36,  Dzial Kształcenia UG (budynek Rektoratu), ul. Jana Bażyńskiego 8, pokój 502; 

w dniu zjazdu – tel. (58) 523 20 23, pokój 2.57 

Kadra: pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego

Czas trwania: 3 semestry

Zasady naboru: wg kolejności zgłoszeń

Rekrutacja:

 

1. Rejestracja w IRK: 16.01.2021 r. - 14.02.2021 r.
2. Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: 16.01.2021 r. - 15.02.2021 r.
3. Miejsce składania dokumentów: Dział Kształcenia UG (budynek Rektoratu), ul. Jana Bażyńskiego 8, pokój 502 - po uprzednim umówieniu się mailowo (lidia.muszynska@ug.edu.pl)
4. Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: 15.02.2021 r.
 
Miejsce dostarczania dokumentów: Dzial Kształcenia UG (budynek Rektoratu), ul. Jana Bażyńskiego 8, pokój 502, godz. 8 – 14.30
 
Dokumenty rekrutacyjne: 

• Podanie o przyjęcie na studia generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych.

• Kopia Dyplomu/Odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczona kserokopia dyplomu.

• Zdjęcie legitymacyjne (podpisane).

Opłata semestralna: 1 600 zł, a całościowa - 4 800 zł.

W przypadku konieczności dostosowania programu studiów podyplomowych do zmian w przypisach zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów w trakcie trwania edycji. Może się to wiązać ze wzrostem kosztów.