fbpx Studia podyplomowe Historii | Wydział Historyczny

Studia podyplomowe Historii | Wydział Historyczny

Studia podyplomowe Historii

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 18 lutego 2019 roku, 21:23

Charakterystyka:

Program studiów obejmuje cztery bloki tematyczne: 1. Kurs historii powszechnej i historii Polski w poszczególnych epokach od starożytności do współczesności (180 godz.), 2. Polska i sąsiedzi w XIX-XX w. (30 godzin), 3. Historia Pomorza Nadwiślańskiego X-XX w. (30 godz.), 4. Dydaktyka historii w szkole podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (60 godz.), Zajęcia odbywają się w soboty, w wyjątkowych przypadkach w niedziele, są prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń, a stopień opanowania omówionego materiału jest sprawdzany podczas pisemnych egzaminów semestralnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ukończenie Studiów Podyplomowych Historii osobom z wykształceniem pedagogicznym daje prawo do nauczania historii jako drugiego przedmiotu

Program:

W czasie trzech semestrów zajęć słuchacze uczestniczą m.in. w wykładach z zakresu historii powszechnej od starożytności po drugą połowę wieku XX oraz historii Polski od X do drugiej połowy XX w. W ramach bloku drugiego omawiane są zagadnienia dotyczące historii Niemiec, Rosji i Europy Wschodniej, Skandynawii oraz krajów bałkańskich. Blok trzeci obejmuje dzieje polityczne, społeczne i historię kultury materialnej Pomorza Nadwiślańskiego. W ramach zajęć czwartego bloku, dydaktyki historii, zajęcia obejmują metodykę nauczania historii w szkołach stopnia podstawowego, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, w tym środki dydaktyczne, metody i nowe rozwiązania w zakresie dydaktyki. Warunkiem uzyskania uprawnień do nauczania historii w tych typach szkół jest odbycie praktyki zawodowej w wymiarze 60 godzin, ma ona charakter zadaniowy, rozłożony na trzy semestry.

Kierownik studiów: prof. UG, dr hab. Barbara Klassa, e-mailhisbk@univ.gda.pl

konsultacje w trakcie zjazdów - s. 2.35 w godz. 8.30-12.30

Obsługa administracyjna: tel (58) 523 20 23, e-mail: hislm@ug.edu.pl, pokój 2.57

Kadra: pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego

Czas trwania: 3 semestry

Zasady naboru: wg kolejności zgłoszeń

Rekrutacja:

  1. Rejestracja w IRK do dnia 25.02.2019 r.
  2. Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: do dnia 26.02.2019 r.
  3. Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: w dniu 26.02.2019 r., godz. 14.30

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są w pokoju 2.57

Opłaty1500 zł za semestr dla edycji 2018/2019 

W przypadku konieczności dostosowania programu studiów podyplomowych do zmian w przypisach zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów w trakcie trwania edycji. Może się to wiązać ze wzrostem kosztów.