fbpx Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych | Wydział Historyczny

Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych | Wydział Historyczny

Dokumenty niezbędne do starania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 8 września 2017 roku, 14:09

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać doktorant z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na semestr lub na rok akademicki - jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia miesiąca, w którym wygasa orzeczenie - oraz wypłacane co miesiąc z góry. Po wygaśnięciu orzeczenia doktorant powinien przedłożyć kolejne orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie właściwego organu o złożeniu wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia.

W przypadku, gdy kolejne orzeczenie o niepełnosprawności zostanie przedłożone przez doktoranta przed terminem wygaśnięcia poprzedniego orzeczenia, przyznane stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych wypłaca się lub wypłaca się zwyrównaniem bez konieczności składania wniosku.

W przypadku, gdy kolejne orzeczenie o niepełnosprawności nie zostanie przedłożone przez doktoranta przed terminem wygaśnięcia poprzedniego orzeczenia, doktorant składa ponownie wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, a w razie jego przyznania stypendium wypłaca się lub wypłaca się z wyrównaniem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o przyznaniu tego stypendium stała się ostateczna.

Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych