Stypendia socjalne | Wydział Historyczny

Dokumenty niezbędne do ustalenia dochodu w rodzinie doktoranta

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 8 września 2017 roku, 8:00

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim

Podstawą do ustalenia dochodu w rodzinie doktoranta są:

1. Oświadczenie o liczbie osób w rodzinie doktoranta pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym – na wniosku o pomoc materialną (załącznik 1

2. Oświadczenia o źródłach dochodu doktoranta – druk do wypełnienia (załącznik 2) i pełnoletnich członków rodziny – druk do wypełnienia (załącznik 3)

3. W przypadku rodzeństwa i dzieci do 18-go roku życia – skrócony odpis aktu urodzenia.

4. Zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych doktoranta i pełnoletnich członków rodziny za rok kalendarzowy 2015.

Zaświadczenia powinny zawierać informacje o wysokości:

 • dochodu,

 • składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,

 • należnego podatku.

5. Zaświadczenia o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne doktoranta i pełnoletnich członków rodziny za rok kalendarzowy 2015.

6. Zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niepodlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

7. Zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2015.

8. Oświadczenia o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (załącznik 4)

Oświadczenie powinno zawierać informacje o wysokości:

 • dochodu,

 • należnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

 • opłaconego podatku dochodowego,

 • dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku.

Do oświadczenia należy dołączyć: zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku w roku kalendarzowym, z którego ustala się dochód po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne albo decyzję naczelnika urzędu skarbowego o wysokości karty podatkowej.

Inne przykładowe dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do stypendium socjalnego:

 • orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,

 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie dziecka,

 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację,

 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego,

 • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej rodzeństwa wnioskodawcy pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym,

 • zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych

Alimenty – dokumentuje się kopią odpisu prawomocnego wyroku sądu, należy również dołączyć oświadczenie – druk do wypełnienia (załącznik 5)


 

UWAGA:

Przy ustalaniu składu rodziny doktoranta uwzględnia się następujących członków rodziny:

1) doktoranta,

2) małżonka doktoranta, a także będące na utrzymaniu doktoranta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek

3) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych doktoranta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek


 

Doktorant może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych doktoranta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek:

 1. w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu (załącznik 6) oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

 • ukończył 26. rok życia,

 • pozostaje w związku małżeńskim,

 • ma na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,

lub

 1. jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

 • posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

 • jego miesięczny dochód w wymienionych okresach jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

 • nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu (załącznik 6).