Wykłady tematyczne i monograficzne w semestrze letnim 2023/24

Wykaz wykładów w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024:

 https://historia.ug.edu.pl/studenci/plany-zajec/zajecia-fakultatywne

 

Wykłady tematyczne:

1. dr hab. Iwona Sakowicz-Tebinka, prof. UG

Temat: Rozwój i upadek Imperium Brytyjskiego

Geopolityczna rola Wielkiej Brytanii uległa wielu zmianom w ciągu ostatnich czterech stuleci. Kiedyś była supermocarstwem morskim i władcą połowy świata, Wielka Brytania zajmuje teraz izolowaną pozycję, jako gospodarczo wrażliwa wyspa, często w sporze z jej europejskimi sąsiadami.

jak i dlaczego tak się stało? Jakie siły pchnęły Wielką Brytanię do zbudowania potężnego imperium , a następnie  doprowadziły  do jego upadku?

Zapoznanie się z historią Imperium Brytyjskiego pozwala tło bieżących wydarzeń w wielu innych krajach, które kiedyś były częścią Imperium brytyjskie, od Irlandii po Chiny, a także w Afryce, na Karaibach i na Bliskim Wschodzie.

 

2. dr Piotr Koprowski

Temat: Iwan Turgieniew wobec rosyjskich sporów ideowych i problemów społeczno-cywilizacyjnych lat czterdziestych-siedemdziesiątych XIX w.

Celem wykładu jest przybliżenie postaci myśliciela, pisarza Iwana Turgieniewa (1818-1883) i jego stosunku do rosyjskich sporów ideowych i problemów społeczno-cywilizacyjnych lat czterdziestych-siedemdziesiątych XIX w. Poruszone zostaną następujące zagadnienia:

1. Postać i dzieło Iwana Turgieniewa

2. Słowianofile i okcydentaliści

3. "Zbędni ludzie" i "żółciowcy"

4. "Ojcowie" i nihiliści

5. "Wielkie reformy" Aleksandra II: uwłaszczeniowa, ziemska, uniwersytecka, wojskowa

6. I. Turgieniew wobec rosyjskich sporów ideowych

7. I. Turgieniew wobec "wielkich reform"

8. I. Turgieniew i Aleksander Hercen - geneza, przebieg i następstwa sporu ideowego między twórcami

 

3. dr Radosław Kubus

Temat: Wybrane aspekty historii społecznej Pomorza Gdańskiego od XVI do połowy XIX wieku

Opis:

W ramach wykładu przedstawione zostanie środowisko naturalne obszaru Pomorza, miejscowy klimat oraz stosunek do świata zwierząt (m.in. hodowla zwierząt, polowania na obszarze Mierzei, zwierzęta domowe). Ponadto w ramach zajęć szeroko omówione zostaną wątki związane z przestępczością oraz medycyną na Pomorzu. W przypadku przestępczości omówione zostaną m. in. kategorie popełnianych przestępstw oraz stosowane rodzaje kar. Jeżeli zaś chodzi o medycynę to zaprezentowane zostaną główne teorie medyczne obowiązujące w medycynie w okresie nowożytnym, a także choroby zakaźne, w tym przede wszystkim kwestie dżumy, ospy i cholery. Poza chorobami zakaźnymi jako klęskami elementarnymi, przedstawione zostaną także inne klęski nawiedzające mieszkańców Pomorza w okresie nowożytnym, takie jak pożary, czy w przypadku Żuław powodzie. Istotnym wątkiem podjętym i zaprezentowanym podczas wykładu będzie również kultura materialna Pomorza w szerokim interdyscyplinarnym ujęciu.

 

4. dr Marcin Swobodziński

Temat: Od Prus Książęcych do Królestwa Prus (1525-1772)

Wykład obejmie następujące kwestie:
Sekularyzacja Prus Krzyżackich; ustrój terytorialny i polityczny Prus Książęcych księcia Albrechta; przejęcie Prus Książęcych przez państwo brandenburskie; stanowienie absolutyzmu w okresie panowania elektora Fryderyka Wilhelma w poszczególnych prowincjach monarchii Hohenzollernów w tym w szczególności w Prusach Książęcych; polityka zagraniczna elektorów i królów ze szczególnym uwzględnieniem ich działań w Rzeszy Niemieckiej oraz wobec Rzeczypospolitej w świetle testamentów politycznych; powstanie nowoczesnej armii brandenburskiej i jej pierwsze sukcesy w konflikcie ze Szwecją (1674-1679); proces podnoszenia rangi Brandenburgii-Prus na przykładzie realizacji programu rozbudowy Berlina w okresie panowania dwóch ostatnich elektorów; polityka kolonialna Hohenzollernów w II połowie XVII w.; powstanie Królestwa w Prusach; polityka stanowa oraz gospodarcza dwóch pierwszych królów pruskich (merkantylizm i kameralizm); reformy wojskowe Fryderyka Wilhelma I i narodziny pruskiego militaryzmu; państwo Fryderyka II i I rozbiór Polski.

 

 

Wykłady monograficzne:

1. dr hab. Iwona Sakowicz-Tebinka, prof. UG

Temat: „Wschodnia hołota" - mieszkańcy Ziemi Świętej w oczach polskich pielgrzymów w II połowie XIX w.

W pierwszej połowie XIX w. pielgrzymki do Ziemi Świętej odbywały się według wzoru wcześniejszej epoki. Pielgrzymi byli widywani w Jerozolimie niezbyt często (z wyjątkiem Rosjan, którzy byli liczniejsi niż  Europejczycy). Podróże na Bliski Wschód były bardzo drogie i niebezpieczne.

Druga połowa XIX wieku przyniosła radykalne zmiany, które pozwoliły pielgrzymkom stać się bardzo popularnymi. Rozwój polityczny i technologiczny zmienił warunki pielgrzymowania. Zmiany te znalazły również odzwierciedlenie w liczbie polskich pielgrzymów do Ziemi Świętej.

Jak polscy pielgrzymi reagowali na otaczającą ich rzeczywistość Bliskiego Wschodu? Jak postrzegali ludność miejscową?

To wszystko kryje się w ich relacjach - najczęściej drukowanych.

 

2. dr hab. Anna Mazurkiewicz, prof. UG

Temat: American-Polish Relations since 1776

While Poland’s ties with America originated in the colonial era they became particularly strong during the American Revolution. Did these two states separated by an ocean have anything in common in 1770s? If so, can 1860s be relevant in examining the story of yearning for freedom on both sides of the Atlantic? How to assess the hundred years of bilateral diplomatic relations (1919-2019)? The selected texts included in the reading package encompass the following issues: Polish immigration to North America (migration for “bread and freedom”; Polish-American heritage); relations between US and Poland (social, cultural, political, diplomatic, and economic); alternating trends in the sentimental and strategic friendship. The lectures are incrusted with themes taken from a new book that Mazurkiewicz is currently working on.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 12. luty 2024 - 09:46; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska Ostatnia zmiana: wtorek, 13. luty 2024 - 07:52; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska