fbpx System jakości kształcenia | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

System jakości kształcenia

System jakości kształcenia na Wydziale Historycznym

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 13 lutego 2014 roku, 23:52

Celem Wydziałowego Systemu Jakości Kształcenia jest ciągłe doskonalenie jakości kształcenia studentów na wszystkich rodzajach i formach studiów na Wydziale Historycznym, stałe monitorowanie i analizowanie procesu kształcenia zgodnie z misją UG, która zakłada dbałość o kształcenie w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz przygotowanie do pracy zawodowej studentów (Statut UG z 8 czerwca 2006 roku, §5, pkt 3, poz. 1) a w szczególności:

  1. Dbałość o podnoszenie jakości oferty edukacyjnej Wydziału Historycznego.
  2. Podejmowanie działań na rzecz innowacyjności w zakresie procesu dydaktycznego.
  3. Systematyczna analiza programów studiów, metod i sposobów osiągania zamierzonych efektów kształcenia.
  4. Podejmowanie inicjatyw na rzecz podnoszenia kwalifikacji kadry dydaktycznej.
  5. Wdrażanie uchwał i zarządzeń władz uniwersyteckich oraz realizacja planu działania wyznaczonego przez Uczelniany Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia.

Nad funkcjonowaniem sytemu jakości kształcenia na Wydziale Historycznym czuwa Dziekan Wydziału oraz Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia, w skład którego wchodzą pracownicy naukowi – reprezentanci poszczególnych instytutów oraz przedstawiciele studentów i doktorantów. Zespół czuwa nad planowaniem i wdrożeniem procedur zmierzających do poprawy jakości kształcenia na Wydziale, ujednoliceniem procedur związanych z działalnością sfery administracyjnej uczelni mającej związek z jakością kształcenia (godziny pracy dziekanatów, sekretariatów, instytutów, katedr i zakładów, dostępność informacji związanej z tokiem kształcenia, prawidłowego układania planów zajęć, sposobu załatwiania indywidualnych spraw studenckich). Zespół opracowuje treści i koordynuje badania ankietowe przeprowadzane na Wydziale.

W instytutach w pływ na jakość kształcenia maja rady programowe, które dostosowują programy studiów do nowych uregulowań prawnych, opracowują opisy efektów kształcenia w odniesieniu do wszystkich kategorii: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla prowadzonych kierunków studiów.