fbpx System jakości kształcenia | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

System jakości kształcenia

System jakości kształcenia na Wydziale Historycznym

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 11 października 2021 roku, 8:34

Celem Systemu Jakości Kształcenia jest stałe doskonalenie jakości kształcenia studentów na wszystkich rodzajach i formach studiów na Wydziale Historycznym, stałe monitorowanie i analizowanie procesu kształcenia zgodnie z misją UG, która zakłada dbałość o kształcenie w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz przygotowanie do pracy zawodowej studentów, a w szczególności:

  1. Dbałość o ciągłe podnoszenie jakości oferty edukacyjnej Wydziału Historycznego.
  2. Podejmowanie działań na rzecz innowacyjności w zakresie procesu dydaktycznego.
  3. Systematyczna analiza programów studiów, metod i sposobów osiągania zamierzonych efektów kształcenia.
  4. Podejmowanie inicjatyw na rzecz podnoszenia kwalifikacji kadry dydaktycznej.
  5. Wdrażanie uchwał i zarządzeń władz uniwersyteckich oraz realizacja planu działania wyznaczonego przez Uczelniany Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia.
  6. Sporządzanie rocznych raportów samooceny Wydziału.

Nad funkcjonowaniem sytemu jakości kształcenia na Wydziale Historycznym czuwa Dziekan Wydziału oraz Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia, w skład którego wchodzą pracownicy naukowi – reprezentanci wszystkich instytutów oraz przedstawiciele studentów i doktorantów. Zespół czuwa nad planowaniem i wdrożeniem procedur zmierzających do poprawy jakości kształcenia na Wydziale, ujednoliceniem procedur związanych z działalnością sfery administracyjnej uczelni mającej związek z jakością kształcenia (godziny pracy dziekanatów, sekretariatów, instytutów, katedr i zakładów, dostępność informacji związanej z tokiem kształcenia, prawidłowego układania planów zajęć, sposobu załatwiania indywidualnych spraw studenckich). Zespół opracowuje treści i koordynuje badania ankietowe przeprowadzane na Wydziale.

Oceną funkcjonowania systemu jakości kształcenia zajmuje się Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia.

W instytutach istotny wpływ na jakość kształcenia mają Rady Programowe dla prowadzonych kierunków studiów, które dostosowują programy studiów do nowych uregulowań prawnych, opracowują opisy efektów uczenia się w odniesieniu do wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

 

Akty prawne związane z jakością kształcenia w UG

https://jakoscksztalcenia.ug.edu.pl/system_jakosci/akty_prawne

 

Jakość kształcenia na UG

https://jakoscksztalcenia.ug.edu.pl/

 

Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu UG

https://cddit.ug.edu.pl/

 

Inicjatywy dydaktyczne UG

https://jakoscksztalcenia.ug.edu.pl/inicjatywy_dydaktyczne

 

Raporty z badań ankietowych dotyczących kształcenia i rekrutacji

https://jakoscksztalcenia.ug.edu.pl/system_jakosci/badania_ankietowe