Opłaty za studia | Wydział Historyczny

Opłaty za studia

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 4 kwietnia 2014 roku, 8:15

Studia bezpłatne:

 • Student, który otrzymał decyzję o przyjęciu na studia stacjonarne,  bez względu na liczbę podjętych kierunków studiów, wystawioną do dnia 30.09.2012r. studiuje bezpłatnie aż do ich ukończenia.
 • Student, który otrzymał decyzję o przyjęciu na jeden kierunek studiów stacjonarnych (tzw. pierwszy kierunek studiów), wystawioną po dniu 30.09.2012r. ma prawo do:

1.    bezpłatnego podjęcia oraz kontynuowania tych studiów, jako studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz

2.    bezpłatnego kontynuowania studiów na studiach drugiego stopnia (w ramach kontynuacji bezpłatne mogą być wyłącznie studia drugiego stopnia, tzn. po studiach pierwszego stopnia student ma prawo studiować bez odpłatności na studiach drugiego stopnia, niezależnie od kierunku. Sytuacja ta nie odnosi się do możliwości równoległego studiowania na jednolitych studiach magisterskich i studiach pierwszego stopnia).

 

Studia na drugim kierunku studiów stacjonarnych:

 • Student, który otrzymał decyzje o przyjęciu na dwa lub więcej kierunków studiów, wystawione po dniu 30.09.2012r. ma obowiązek określenia, który kierunek w rozumieniu Ustawy wybiera jako pierwszy, a który jako drugi. Deklarację wyboru kierunku składa się w dziekanacie, wypełniając odpowiedni punkt oświadczenia o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat.
 • Student ma prawo do bezpłatnego podjęcia studiów na drugim kierunku studiów stacjonarnych. Uprawnienie do bezpłatnego kontynuowania studiów na drugim kierunku będzie miał jednak student, który po ukończeniu pierwszego roku tych drugich studiów będzie spełniał kryterium do otrzymania stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Warunek, jakim jest spełnienie kryteriów do uzyskania stypendium Rektora dla najlepszych studentów, powinien być spełniany na każdym kolejnym roku studiów na drugim kierunku tzn. jeśli student na swoim drugim kierunku studiów w pierwszym roku znajdzie się wśród 10% najlepszych, to nie jest zobowiązany do odpłatności za ten okres, jeśli natomiast na drugim i kolejnym roku studiów nie osiągnie tak dobrych wyników w nauce – za ten okres będzie zobowiązany do odpłatności.
 • Ustalenie uprawnienia studenta do bezpłatnego studiowania na drugim kierunku studiów stacjonarnych następuje dopiero w nowym roku akademickim. Jeżeli student na swoim drugim kierunku studiów w pierwszym roku lub w latach następnych spełni kryterium do otrzymania stypendium Rektora, nie będzie zobowiązany do odpłatności za ten okres. Jeżeli natomiast na pierwszym, drugim lub kolejnym roku studiów na drugim kierunku nie spełni kryterium do otrzymania stypendium Rektora – za ten okres będzie zobowiązany do odpłatności.

Studia płatne:

 • Studia niestacjonarne,
 • Studia stacjonarne prowadzone w języku obcym,
 • Studia stacjonarne na drugim kierunku w przypadku niespełnienia kryteriów określonych w art. 181 ust. 1 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym,
 • Każde kolejne studia stacjonarne po wyczerpaniu uprawnienia do podjęcia drugiego kierunku stacjonarnego.

 

Informacje dodatkowe

Limit bezpłatnych punktów ECTS, o których mowa w art. 164a Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym.

 • Na studiach pierwszego stopnia (6 semestrów) – 180 punktów
 • Na studiach drugiego stopnia (4 semestry) – 120 punktów
 • Na jednolitych studiach magisterskich (10 semestrów)- 300 punktów

Ponadto, poza wymienionym limitem punktów, student otrzymuje dodatkowe 30 punktów ECTS na każdy poziom studiów. Punkty te nie mogą być wykorzystane przez studenta do powtarzania zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce.

Za wykorzystanie punków ECTS rozumie się zaliczenie przez studenta zajęć wskazanych w programie nauczania.

 

Kolejny kierunek – oznacza podjęcie kolejnego kierunku studiów stacjonarnych, po wyczerpaniu uprawnień do podjęcia bezpłatnego kierunku studiów stacjonarnych.