Regulamin przyznawania miejsc w domach studenckich UG | Wydział Historyczny

Regulamin określający zasady przyznawania miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego.

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 26 marca 2018 roku, 9:13

Regulamin określający zasady przyznawania miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego na rok akademicki 2018/2019 dla studentów Wydziału Historycznego

Zgodnie z § 2, ust. 3 załącznika nr 1 do Zarządzenia Kanclerza UG nr 7/K/13 z dnia 9 września 2013 roku w sprawie przyznawania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziałowa Komisja Stypendialna wprowadza Regulamin określający zasady przyznawania miejsc w domach studenckich UG na rok akademicki 2018/2019 dla studentów Wydziału Historycznego.

 1. Ogólne zasady przyznawania miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego określa Zarządzenie Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego nr 7/K/13).
 2. Miejsce w domu studenckim na dany rok akademicki przyznaje na pisemny wniosek studenta Wydziałowa Komisja Stypendialna zgodnie z podziałem miejsc w domach studenckich, dokonanym przez Odwoławczą Komisję Stypendialną Uniwersytetu Gdańskiego.
 3. Podejmując decyzję w sprawie przyznania miejsca w domu studenckim, Wydziałowa Komisja Stypendialna uwzględnia poniższe kryteria:
 • sytuację materialną studenta,
 • odległość stałego miejsca zamieszkania studenta od Uczelni i trudności komunikacyjne w pokonywaniu trasy,
 • szczególną sytuację studenta (choroba studenta, niepełnosprawność studenta),
 • rozliczenie roku akademickiego 2017/2018 (w przypadku studentów idących na II i III rok studiów).
 1. WKS przydziela miejsca w następujących proporcjach:
 • 30% puli miejsc dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów I stopnia,
 • 15% puli miejsc dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów II stopnia,
 • 55% puli miejsc dla studentów wyższych lat.
 1. Wydziałowa Komisja Stypendialna tworzy listę rankingową studentów ubiegających się o przyznanie miejsca w domu studenckim UG w oparciu o kryteria wymienione w punkcie 3.
 2. Studenci zamieszkujący w domach studenckich UG w poprzednich latach, w sprawie których napływały z domów studenckich skargi dotyczące rażącego łamania Regulaminu Mieszkańca Domu Studenckiego, nie otrzymują miejsca w domu studenckim w kolejnym roku akademickim.
 3. O przyznanie miejsca mogą ubiegać się osoby, które nie zalegają z płatnościami za dom studencki.
 4. Osoby studiujące na więcej niż jednym kierunku studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Gdańskim, mają prawo ubiegać się o przyznanie miejsca w domu studenckim z puli Wydziału Historycznego tylko w przypadku, gdy kierunek ten jest pierwszym podjętym (w innym przypadku wnioski nie będą brane pod uwagę).  

Wyższy rok studiów oznacza, że jest to pierwszy kierunek studiów. Jeżeli student studiuje równolegle na tych samych latach studiów dwa kierunki, musi złożyć pisemne oświadczenie, iż nie ubiega się o miejsce w ramach drugiego kierunku studiów.

9. Wydziałowa Komisja Stypendialna dla Studentów Wydziału Historycznego UG nie rozpatruje wniosków studentów wyjeżdżających w semestrze zimowym za granicę w ramach wymiany studenckiej. Mogą oni ubiegać się o przyznanie miejsca w domu studenckim po powrocie z wymiany.

10.  W przypadku rezygnacji studenta z przyznanego miejsca, zostaje ono przyznane kolejnej osobie z listy rankingowej stworzonej przez Wydziałową Komisję Stypendialną. Decyzja ta nie wymaga posiedzenia WKS w tej sprawie.

 1. Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim:
 • wniosek,
 • dokumenty wymagane do wyliczenia dochodu,
 • dokumenty potwierdzające szczególną sytuację studenta (np. aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, aktualna dokumentacja potwierdzająca zły stan zdrowia).

12.  Podstawą do ustalenia dochodu w rodzinie studenta są:

 • oświadczenie o liczbie osób w rodzinie studenta pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym – na wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim – pierwsza strona wniosku,
 • oświadczenia o źródłach dochodu studenta oraz pełnoletnich członków rodziny,
 • zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku 2017, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego,
 • inne zaświadczenia dokumentujące wysokość wszystkich pozostałych dochodów, w tym niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym (należy załączyć zaświadczenie o kwocie pobranych świadczeń przez cały 2017 rok),
 • oświadczenie (przy działalności gospodarczej) członków rodziny o wysokości dochodu uzyskanego w 2017 roku.

Osoby pobierające alimenty zobowiązane są przedłożyć wyrok sądowy o ich przyznaniu i wysokości. W przypadku przedstawienia wyroku wydanego wcześniej niż przed trzema laty, student ma obowiązek złożyć pisemne oświadczenie.

13. Wnioski studentów, którzy zaznaczą, że mają trudną sytuację materialną, a nie dostarczą wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do ustalenia dochodu rodziny, będą umieszczone na końcu listy rankingowej. Miejsce w domu studenckim zostanie przyznane tylko w sytuacji niewyczerpania przyznanej puli miejsc.

14. Wniosek wraz z  kompletem wymaganych załączników należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:

 • studenci pierwszego roku studiów I stopnia – do dnia 24.08.2018 r.,
 • studenci pierwszego roku studiów II stopnia – do dnia 27.09.2018 r.,
 • studenci wyższych lat – do 22.06.2018 r.

15. Dokumenty należy składać w Dziekanacie ds. Socjalnych p. 2.57 (wtorek, czwartek, piątek w godzinach 10.00-13.00, środa w godzinach 11.00-15.00) lub przesłać pocztą na adres: Dziekanat ds. Socjalnych, Wydział Historyczny, ul. Wita Stwosza 55, 80-952 Gdańsk pok. 2.57. UG

16. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O przyjęciu dokumentów decyduje data ich wpłynięcia, a nie data nadania.

17. Informacje o przyznaniu miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2018/2019 będą podane do wiadomości poprzez umieszczenie ich na tablicy ogłoszeń przy dziekanacie oraz na stronie internetowej Wydziału w zakładce „studenci” do dnia:

 • 05.09.2018 r. – dla studentów pierwszego roku studiów I stopnia,
 • 28.09.2018 r. – dla studentów pierwszego roku studiów II stopnia,
 • 03.07.2018 r. – dla studentów wyższych lat.

WKS WH UG nie przyznaje miejsc:

·         Studentom ubiegającym się o przyznanie pokoju;

·         Studentom – obcokrajowcom – spoza Unii Europejskiej;

·         Studentom zagranicznym studiującym w ramach programów wymiany studenckiej;

·         Osobom odbywającym w UG praktyki lub staż naukowy;

·         Doktorantom i pracownikom UG;

·         Absolwentom UG;

·         Studentom innych uczelni.

Osoby te składają wnioski w Odwoławczej Komisji Stypendialnej UG w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych UG.

ZałącznikWielkość
PDF icon Regulamin1.5 MB