Konkurs na stanowisko adiunkta w gr. prac. badawczo-dydaktycznych w Instytucie Historii

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.
Autor
Data publikacji
2022-08-02

Dziekan Wydziału Historycznego, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w Instytucie Historii.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 1.09.2022r.

Brak złożenia kompletu dokumentów w terminie będzie podstawą do odrzucenia kandydatury zainteresowanego bez wezwania do uzupełnienia braków.

WARUNKI ZATRUDNIENIA: 100% etatu, umowa o pracę

TERMIN ROSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: nie przekraczający 3 miesięcy, liczony od daty ogłoszenia konkursu

Słowa kluczowe: historia Gdańska, Pomorza, krajów i państw regionu nadbałtyckiego

WYMAGANIA: Kandydat na stanowisko powinien:

1. posiadać stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii;

2. legitymować się dorobkiem naukowym potwierdzającym kompetencje w zakresie: historii Pomorza (Prus Królewskich i Prus Zachodnich) oraz Gdańska od XVI po połowę XIX w.;

3. posiadać udokumentowane kwalifikacje w zakresie badań nad kulturą materialną regionu;

4. posługiwać się biegle językiem polskim i dobrze językiem angielskim oraz dobrze językiem niemieckim (w tym ze znajomością neografii gotyckiej), a w zakresie co najmniej podstawowym powinien znać również język łaciński;

5. mieć udokumentowany czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach międzynarodowych i krajowych;

6. posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w Biurze Dziekana Wydziału Historycznego UG (ul. Wita Stwosza 55 ; 80-308 Gdańsk z dopiskiem: Aneta Plaskiewicz pok.2.29) następujących dokumentów:

1) podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego;

2) życiorys i kwestionariusz osobowy – formularz można pobrać ze strony:

http://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_zarzadzania_kadrami;

3) potwierdzonej kopii dokumentów: kopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia

naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie historii;

4) informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym w ramach szkolnictwa wyższego;

5) informacje o członkostwie w stowarzyszeniach i organizacjach naukowych;

6) informacje o odbytych szkoleniach, stażach naukowych i studiach zagranicznych;

8) oświadczenie o biegłej znajomości języka polskiego, jak również o dobrej znajomości języka angielskiego umożliwiającej wypełnienie obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych w j. angielskim oraz o dobrej znajomości języka niemieckiego (w tym o znajomości neografii gotyckiej), a także o znajomości w zakresie co najmniej podstawowym języka łacińskiego;

9) informacje dotyczące udokumentowanych kwalifikacji w zakresie badań nad kulturą materialną Gdańska, Pomorza i Regionu Nadbałtyckiego;

10) oświadczenia:

a) o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz.1668),

b) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański danych osobowych kandydata zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego na ww. stanowisko zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku,

c) iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie Gdańskim po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet Gdański będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy,

d) o przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć w języku obcym w ramach pensum dydaktycznego.

Wzory oświadczeń dostępne na stronie: https://historia.ug.edu.pl/pracownicy/oferty-pracy

Skontaktujemy się z wybranymi osobami. Rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.

Uniwersytet Gdański Wydział Historyczny zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata. Kandydaci, których oferty nie zostały zaakceptowane przez Komisję konkursową, nie będą informowani o wynikach postępowania. Nadesłanych pocztą ofert Uczelnia nie odsyła.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Decyzja o zatrudnieniu zostanie podjęta w trybie określonym w art.117 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.).
DZIEKAN WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO

dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. uczelni

 

                                                                                    

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 2 Sierpień, 2022 - 13:06; osoba wprowadzająca: Aneta Plaskiewicz Ostatnia zmiana: wtorek, 2 Sierpień, 2022 - 23:02; osoba wprowadzająca: Aneta Plaskiewicz