Pomoc materialna dla studentów | Wydział Historyczny

Lista stypendialna (styczeń)

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 20 grudnia 2018 roku, 12:03

W załączniku lista stypendialna za miesiąc styczeń.

ZałącznikWielkość
Office spreadsheet icon Lista stypendialna (styczeń)48 KB

Lista stypendialna (grudzień)

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 3 grudnia 2018 roku, 11:49

W załączniku lista stypendialna za miesiąc grudzień.

ZałącznikWielkość
Office spreadsheet icon Lista stypendialna (grudzień)47.5 KB

Odbiór decyzji stypendialnych

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 15 listopada 2018 roku, 14:08
Odbiór decyzji stypendialnych:
  • stypendium socjalne
  • stypendium socjalne zwiększone z tytułu zamieszkania w domu studenckim UG lub innym obiekcie 
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
w dziekanacie Wydziału Historycznego UG w pok. 2.34 w godzinach przyjmowania studentów do dnia 30 listopada 2018 r.
 

HARMONOGRAM WYPŁAT STYPENDIÓW W SEMESTRZE ZIMOWYM 2018/2019

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 30 października 2018 roku, 8:53
HARMONOGRAM WYPŁAT STYPENDIÓW W SEMESTRZE ZIMOWYM 2018/2019:
 
15 listopada 2018 r.
 
17 grudnia 2018 r. 
 
15 stycznia 2019 r.
 
15 lutego 2019 r.
 
 
W roku akademickim 2018/2019 stypendia wypłacane są za okres 9. miesięcy (październik 2018 r. - czerwiec 2019 r.)
 
Świadczenia wypłacane są przelewem na wskazany przez studenta rachunek bankowy. Świadczeń pomocy materialnej nie można odbierać w kasie UG
 

Lista stypendialna (listopad)

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 29 października 2018 roku, 9:18

W załączniku lista stypendialna za miesiąc listopad.

ZałącznikWielkość
Office spreadsheet icon Lista stypendialna (listopad)39 KB

Samodzielność finansowa studenta do stypendium socjalnego

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 26 września 2016 roku, 11:35

Z związku z podwyższeniem maksymalnej kwoty dochodu § 1 ust. 1 pkt 1 oraz § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokosci zasiłku dla opiekuna (Dz. U. poz. 1238), w związku z art. 179 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym:

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy:

1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

a) ukończył 26 rok życia,

b) pozostaje w związku małżeńskim,

c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt 2,

d) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, lub

2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

UWAGA ZMIANA!!! Od 1.11.2016 r. kwota wzrośnie z 923,45 do 930,35 zł

d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.