Pomoc materialna dla studentów | Wydział Historyczny

Lista stypendialna wypłat na konto - styczeń 2018 r.

czwartek, 28 grudnia 2017 roku, 14:27

Lista stypendialna wypłat na konto - grudzień 2017 r.

poniedziałek, 4 grudnia 2017 roku, 14:30

Odbiór decyzji stypendialnych:

piątek, 1 grudnia 2017 roku, 9:17

Odbiór decyzji stypendialnych:

 

-  stypendium socjalne

-  stypendium socjalne zwiększone z tytułu zamieszkania w domu studenckim UG lub innym obiekcie

- stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

- Rektora

 

w dziekanacie WH w pok. 2.57 w godzinach przyjmowania studentów do dnia 15 grudnia 2017 r.

Terminy realizacji wypłat - sem. zimowy 2017/2018

środa, 4 października 2017 roku, 10:17

Terminy realizacji wypłat:

  • 15.11.2017 - wypłata stypendiów: socjalne, specjalne i zapomogi
  • 15.12.2017 - wypłata wszystkich rodzajów stypendiów
  • 15.01.2018 - wypłata wszystkich rodzajów stypendiów
  • 15.02.2018 - wypłata wszystkich rodzajów stypendiów

Stypendia i nagrody

środa, 6 września 2017 roku, 14:05

STYPENDIA MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

Termin składania wniosków: do 14 września 2017 r.

Miejsce składania wniosków:
Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Wita Stwosza 55
80-309 Gdańsk
Dziekanat ds. socjalnych - pokój 2.57
Dokumenty należy złożyć w dziekanacie, w godzinach otwarcia


Szczegółowe informacje: na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

NAGRODY REKTORA DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Termin składania wniosków: do 24 października 2017 r.

Miejsce składania wniosków:
Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Wita Stwosza 55
80-309 Gdańsk
Dziekanat ds. socjalnych - pokój 2.57
Dokumenty należy złożyć w dziekanacie, w godzinach otwarcia


Regulamin przyznawania nagród Rektora dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego
Wniosek o przyznanie nagrody Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za rok akademicki 2016/2017

 

STYPENDIA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

Termin składania wniosków: do 15 października 2017 r.

Miejsce składania wniosków:
kompletną dokumentację prześlij pocztą lub zanieś osobiście przed upływem ustalonego terminu do Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 5, pok. 301
lub Kancelarii Urzędu Miejskiego przy ul. Nowe Ogrody 8/12 (stanowisko 17)


Szczegółowe informacje: na portalu Miasta Gdańska

 

STYPENDIA MIASTA SOPOTU

Termin składania wniosków: do 15 października 2017 r.

Miejsce składania wniosków:
Urząd Miasta Sopotu, Wydział Oświaty


Szczegółowe informacje: na stronie Urzędu Miasta Sopotu

 

STYPENDIA MIASTA GDYNI

Termin składania wniosków: do 5 października 2017 r.

Miejsce składania wniosków:
Urząd Miasta Gdyni, Wydział Edukacji


Szczegółowe informacje: na stronie Urzędu Miasta Gdyni

 

 

 

 

 

 

Terminy składania wniosków o stypendia na rok akademicki 2017/2018

piątek, 7 lipca 2017 roku, 13:06

WYDZIAŁ HISTORYCZNY UG

Terminy składania wniosków o stypendia na rok akademicki  2017/2018

 

STYPENDIUM SOCJALNE:


- do 6 października 2017 r.
STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:


- do 6 października 2017 r.STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW:


- do 17 października 2017 r.

 

Złożone w ww. terminach i rozpatrzone pozytywnie wnioski o przyznanie stypendium będą realizowane od początku roku akademickiego lub semestru na jaki zostały przyznane.
Student uzyskuje prawo do stypendium przyznanego na podstawie wniosku złożonego po terminie od miesiąca następnego po miesiącu, w którym został złożony wniosek o przyznanie stypendium, o ile Komisja będzie dysponowała wolnymi środkami przyznanymi na pomoc materialną dla studentów Wydziału Historycznego UG (brak wolnych środków jest przesłanką do odmowy przyznania stypendium). Wniosek złożony po wyznaczonym terminie będzie rozpatrzony podczas dodatkowych posiedzeń komisji w kolejnych miesiącach.

Samodzielność finansowa studenta do stypendium socjalnego

poniedziałek, 26 września 2016 roku, 11:35

Z związku z podwyższeniem maksymalnej kwoty dochodu § 1 ust. 1 pkt 1 oraz § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokosci zasiłku dla opiekuna (Dz. U. poz. 1238), w związku z art. 179 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym:

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy:

1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

a) ukończył 26 rok życia,

b) pozostaje w związku małżeńskim,

c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt 2,

d) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, lub

2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

UWAGA ZMIANA!!! Od 1.11.2016 r. kwota wzrośnie z 923,45 do 930,35 zł

d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.