Pomoc materialna dla studentów | Wydział Historyczny

Lista stypendialna wypłat na konto - marzec 2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 5 marca 2018 roku, 13:17

KOMUNIKAT REKTORA UG

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 26 lutego 2018 roku, 12:40

Rektor UG podpisał zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG oraz świadczeń socjalnych na semestr letni roku akademickiego 2017/2018

 

Na podstawie art. 174 ust. 2 i art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183), w zw. z § 3 ust. 10 i 10a Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 63/R/11 z dnia 12 września 2011 roku Rektora Uniwersytetu Gdańskiego (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1. Wypłaty świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 1-3 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG, przedłuża się na semestr letni roku akademickiego 2017/2018 na podstawie dokumentów w oparciu, o które zostały one przyznane na semestr zimowy.

2. Przedłużenie wypłat świadczeń, o których mowa w ust. 1 może nastąpić po uzyskaniu przez studenta wpisu na semestr letni ze skutkiem od początku semestru.

3. Treść ust. 1 została uzgodniona z Parlamentem Studentów UG.

 

§ 2.

Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018 roku.

 

Zwiększeniu uległa jedynie stawka stypendium Rektora dla najlepszych studentów i od 1 marca wynosić będzie 540 zł miesięcznie.

 

Terminy realizacji wypłat - semestr letni 2017/2018

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 26 lutego 2018 roku, 12:36
  • 15.03.2018 - wypłata wszystkich rodzajów stypendiów
  • 16.04.2018 - wypłata wszystkich rodzajów stypendiów
  • 15.05.2018 - wypłata wszystkich rodzajów stypendiów
  • 15.06.2018 - wypłata wszystkich rodzajów stypendiów

Samodzielność finansowa studenta do stypendium socjalnego

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 26 września 2016 roku, 11:35

Z związku z podwyższeniem maksymalnej kwoty dochodu § 1 ust. 1 pkt 1 oraz § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokosci zasiłku dla opiekuna (Dz. U. poz. 1238), w związku z art. 179 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym:

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy:

1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

a) ukończył 26 rok życia,

b) pozostaje w związku małżeńskim,

c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt 2,

d) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, lub

2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

UWAGA ZMIANA!!! Od 1.11.2016 r. kwota wzrośnie z 923,45 do 930,35 zł

d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.