Pomoc materialna dla studentów | Wydział Historyczny

Lista stypendialna (czerwiec)

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 30 maja 2019 roku, 12:28

W załączniku lista stypendialna za miesiąc czerwiec.

ZałącznikWielkość
Office spreadsheet icon Lista stypendialna (czerwiec)46.5 KB

Clone of Lista stypendialna (maj)

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 26 kwietnia 2019 roku, 11:33

W załączniku lista stypendialna za miesiąc maj.

ZałącznikWielkość
Office spreadsheet icon Lista stypendialna (maj)47 KB

Clone of HARMONOGRAM WYPŁAT STYPENDIÓW W SEMESTRZE LETNIM 2018/2019

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 1 kwietnia 2019 roku, 8:38
HARMONOGRAM WYPŁAT STYPENDIÓW W SEMESTRZE LETNIM 2018/2019:
 
15 marca 2019 r.
 
15 kwietnia 2019 r. 
 
15 maja 2019 r.
 
14 czerwca 2019 r.
 
 
W roku akademickim 2018/2019 stypendia wypłacane są za okres 9. miesięcy (październik 2018 r. - czerwiec 2019 r.)
 

Lista stypendialna (kwiecień)

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 29 marca 2019 roku, 10:10

W załączniku lista stypendialna za miesiąc kwiecień.

ZałącznikWielkość
Office spreadsheet icon Lista stypendialna (kwiecień)46.5 KB

Lista stypendialna (marzec)

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 4 marca 2019 roku, 13:20

W załączniku lista stypendialna za miesiąc marzec.

ZałącznikWielkość
Office spreadsheet icon Lista stypendialna (marzec)39 KB

Samodzielność finansowa studenta do stypendium socjalnego

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 26 września 2016 roku, 11:35

Z związku z podwyższeniem maksymalnej kwoty dochodu § 1 ust. 1 pkt 1 oraz § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokosci zasiłku dla opiekuna (Dz. U. poz. 1238), w związku z art. 179 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym:

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy:

1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

a) ukończył 26 rok życia,

b) pozostaje w związku małżeńskim,

c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt 2,

d) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, lub

2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

UWAGA ZMIANA!!! Od 1.11.2016 r. kwota wzrośnie z 923,45 do 930,35 zł

d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.