Pomoc materialna dla studentów | Wydział Historyczny

Stypendia i nagrody

piątek, 11 sierpnia 2017 roku, 14:39

STYPENDIA MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

Termin składania wniosków: do 14 września 2017 r.

Miejsce składania wniosków:
Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot
Dziekanat ds. socjalnych - pokój 105
Dokumenty należy złożyć w dziekanacie, w godzinach otwarcia


Szczegółowe informacje: na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

NAGRODY REKTORA DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Termin składania wniosków: do 24 października 2017 r.

Miejsce składania wniosków:
Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot
Dziekanat ds. socjalnych - pokój 105
Dokumenty należy złożyć w dziekanacie, w godzinach otwarcia


Regulamin przyznawania nagród Rektora dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego
Wniosek o przyznanie nagrody Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za rok akademicki 2016/2017

 

STYPENDIA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

Termin składania wniosków: do 15 października 2017 r.

Miejsce składania wniosków:
kompletną dokumentację prześlij pocztą lub zanieś osobiście przed upływem ustalonego terminu do Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 5, pok. 301
lub Kancelarii Urzędu Miejskiego przy ul. Nowe Ogrody 8/12 (stanowisko 17)


Szczegółowe informacje: na portalu Miasta Gdańska

 

STYPENDIA MIASTA SOPOTU

Termin składania wniosków: do 15 października 2017 r.

Miejsce składania wniosków:
Urząd Miasta Sopotu, Wydział Oświaty


Szczegółowe informacje: na stronie Urzędu Miasta Sopotu

 

STYPENDIA MIASTA GDYNI

Termin składania wniosków: do 5 października 2017 r.

Miejsce składania wniosków:
Urząd Miasta Gdyni, Wydział Edukacji


Szczegółowe informacje: na stronie Urzędu Miasta Gdyni

 

 

 

 

 

 

Terminy składania wniosków o stypendia na rok akademicki 2017/2018

piątek, 7 lipca 2017 roku, 13:06

WYDZIAŁ HISTORYCZNY UG

Terminy składania wniosków o stypendia na rok akademicki  2017/2018

 

STYPENDIUM SOCJALNE:


- do 6 października 2017 r.
STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:


- do 6 października 2017 r.STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW:


- do 17 października 2017 r.

 

Złożone w ww. terminach i rozpatrzone pozytywnie wnioski o przyznanie stypendium będą realizowane od początku roku akademickiego lub semestru na jaki zostały przyznane.
Student uzyskuje prawo do stypendium przyznanego na podstawie wniosku złożonego po terminie od miesiąca następnego po miesiącu, w którym został złożony wniosek o przyznanie stypendium, o ile Komisja będzie dysponowała wolnymi środkami przyznanymi na pomoc materialną dla studentów Wydziału Historycznego UG (brak wolnych środków jest przesłanką do odmowy przyznania stypendium). Wniosek złożony po wyznaczonym terminie będzie rozpatrzony podczas dodatkowych posiedzeń komisji w kolejnych miesiącach.

Lista stypendialna wypłat na konto - czerwiec 2017 r.

piątek, 9 czerwca 2017 roku, 12:29

HARMONOGRAM WYPŁAT STYPENDIÓW W SEMESTRZE LETNIM 2016/2017

wtorek, 21 lutego 2017 roku, 12:46
  • 15 marca 2017 r.
  • 14 kwietnia 2017 r.
  • 15 maja 2017 r.
  • 14 czerwca 2017 r.

W roku akademickim 2016/2017 stypendia wypłacane są przez 9 miesięcy (październik 2016 r. - czerwiec 2017 r.)

STAWKA STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

poniedziałek, 3 października 2016 roku, 13:35

 

załącznik nr 4 do Regulaminu
przyznawania pomocy materialnej studentom UG ze zm.

STAWKA STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW - Wysokość stawki stypendium Rektora dla najlepszych studentów wynosi 420 zł.

WYSOKOŚĆ STAWEK STYPENDIÓW ORAZ PROGI DOCHODU UPRAWNIAJĄCEGO DO UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SOCJALNE

poniedziałek, 3 października 2016 roku, 13:34

załącznik nr 3 do Regulaminu
przyznawania pomocy materialnej studentom UG ze zm.

WYSOKOŚĆ STAWEK STYPENDIÓW ORAZ PROGI DOCHODU UPRAWNIAJĄCEGO DO UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SOCJALNE
 

1.      Wysokość stawek stypendiów oraz progi dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne:

1)      Stypendium socjalne:

a)      Stypendium socjalne przysługuje studentowi, w rodzinie którego miesięczny dochód netto na jedną osobę za poprzedni rok kalendarzowy nie przekracza 900 zł.

b)      Stypendium socjalne przyznawane jest w wysokości:

- 550 zł          - przy dochodzie do 300,00 zł

- 470 zł          - przy dochodzie od 300,01zł do 600,00 zł

- 400 zł          - przy dochodzie od 600,01zł do 900,00 zł

2)      Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub innym obiekcie:

a)      Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przysługuje studentowi studiów stacjonarnych zamieszkującemu w Domu Studenckim UG lub innym obiekcie poza stałym miejscem zamieszkania, w rodzinie którego miesięczny dochód netto na jedną osobę za poprzedni rok kalendarzowy nie przekracza 900 zł.

b)      Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przyznawane jest w wysokości:

- 660 zł          - przy dochodzie do 300,00 zł

- 580 zł          - przy dochodzie od 300,01 zł do 600,00 zł

- 510 zł        -przy dochodzie od 600,01zł do 900,00 zł

2.      Wysokości stawek stypendiów specjalnych w zależności od orzeczonego stopnia niepełnosprawności.

- 370 zł            - przy znacznym stopniu niepełnosprawności;

- 310 zł           - przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

- 260 zł           - przy lekkim stopniu niepełnosprawności.

 

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2016 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r.

poniedziałek, 26 września 2016 roku, 11:47

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2015 r.  1975 zł.

Poniżej link do strony GUS:

http://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-wysokosci-przecietnego-dochodu-z-pracy-w-indywidualnych-gospodarstwach-rolnych-z-1-ha-przeliczeniowego-w-2015-r-,278,3.html

Samodzielność finansowa studenta do stypendium socjalnego

poniedziałek, 26 września 2016 roku, 11:35

Z związku z podwyższeniem maksymalnej kwoty dochodu § 1 ust. 1 pkt 1 oraz § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokosci zasiłku dla opiekuna (Dz. U. poz. 1238), w związku z art. 179 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym:

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy:

1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

a) ukończył 26 rok życia,

b) pozostaje w związku małżeńskim,

c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt 2,

d) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, lub

2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

UWAGA ZMIANA!!! Od 1.11.2016 r. kwota wzrośnie z 923,45 do 930,35 zł

d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.