Pomoc materialna dla studentów | Wydział Historyczny

INFORMACJE DLA STUDENTÓW I ROKU:

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 6 września 2018 roku, 13:02

 

1. Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania miejsc w domach studenckich UG oraz stypendium socjalnego, specjalnego i Rektora dostępne są na stronie internetowej: http://www.historia.ug.edu.pl

 

2. Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim UG wraz z kompletem wymaganych załączników należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:

a) studenci przyjęci na pierwszy rok studiów I stopnia - do dnia 24 sierpnia 2018 roku,

b) studenci przyjęci na pierwszy rok studiów II stopnia - do dnia 27 września 2018 roku.

 

3. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego i specjalnego (dla osób niepełnosprawnych) wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 6 października 2018 r.

 

4. Studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia mogą starać się o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów na podstawie wniosków złożonych w dziekanacie do 16 października 2018 roku z potwierdzoną przez macierzysty dziekanat średnią ocen za ostatni okres rozliczeniowy studiów pierwszego stopnia.

 

5. Wnioski  należy złożyć w dziekanacie Wydziału Historycznego UG w godzinach jego otwarcia, pokój 2.57  (I piętro).

 

Terminy składania wniosków o stypendia na rok akademicki 2018/2019

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 5 lipca 2018 roku, 11:59

STYPENDIUM SOCJALNE:

- od 1 sierpnia 2018 r. - do 5 października 2018 r.


STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

- od 1 sierpnia 2018 r. - do 5 października 2018 r.


STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW:

- do 16 października 2018 r.

 

Złożone w ww. terminach i rozpatrzone pozytywnie wnioski o przyznanie stypendium będą realizowane od początku roku akademickiego lub semestru na jaki zostały przyznane.
Student uzyskuje prawo do stypendium przyznanego na podstawie wniosku złożonego po terminie od miesiąca następnego po miesiącu, w którym został złożony wniosek o przyznanie stypendium, o ile Komisja będzie dysponowała wolnymi środkami przyznanymi na pomoc materialną dla studentów Wydziału Historycznego UG (brak wolnych środków jest przesłanką do odmowy przyznania stypendium). Wniosek złożony po wyznaczonym terminie będzie rozpatrzony podczas dodatkowych posiedzeń komisji w kolejnych miesiącach.

 

Samodzielność finansowa studenta do stypendium socjalnego

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 26 września 2016 roku, 11:35

Z związku z podwyższeniem maksymalnej kwoty dochodu § 1 ust. 1 pkt 1 oraz § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokosci zasiłku dla opiekuna (Dz. U. poz. 1238), w związku z art. 179 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym:

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy:

1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

a) ukończył 26 rok życia,

b) pozostaje w związku małżeńskim,

c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt 2,

d) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, lub

2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

UWAGA ZMIANA!!! Od 1.11.2016 r. kwota wzrośnie z 923,45 do 930,35 zł

d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.