Historia Wydziału

Powstanie i rozwój Wydziału Historycznego

Wydział Historyczny (WH) rozpoczął swą działalność w dniu 1 września 2008 r. powstał z podziału Wydziału Filologiczno – Historycznego na dwa wydziały: Historyczny i Filologiczny. Pierwszym dziekanem Wydziału Historycznego został prof. dr hab. Zbigniew Opacki, prodziekanem ds. naukowych – prof. UG, dr hab. Andrzej Kowalski, prodziekanem ds. studenckich – dr Magdalena Nowak. Dziekanatem kierowała mgr Krystyna Kowalska. W strukturze Wydziału funkcjonowały trzy jednostki: Instytut Historii, Instytut Archeologii i Instytut Historii Sztuki.

Początek lat dziewięćdziesiątych przyniósł dyskusję dotyczącą zmian w funkcjonowaniu uczelni. W konsekwencji w Instytucie Historii powołano zespół ds. przemyśleń nad jego przyszłością, w skład którego  weszli: prof. UG, dr hab. Stanisław Mielczarski, prof. dr hab. Jan Powierski i dr Tadeusz Stegner. Na posiedzeniu Rady Naukowej w dniu 19 kwietnia 1991 r., kierujący tym zespołem – prof. UG, dr hab. S. Mielczarski postawił kwestię zasad na jakich Instytut miałby funkcjonować w przyszłości – czy reformować się w ramach dotychczasowego wydziału czy też wyodrębnić się w Wydział Historyczny? Sam opowiedział się za tym drugim rozwiązaniem, proponując projekt jego struktury organizacyjnej, zgodnie z którym miałby się on składać z katedr, katedr zespołowych i zakładów. Ostatecznie Rada Naukowa podjęła decyzję o wyodrębnieniu się w Wydział Historyczny od roku akademickiego 1992/1993. Jednak różnice zdań spowodowały przesunięcie tej decyzji a sprawa wydzielenia stała się ponownie przedmiotem dyskusji w kolejnych latach.

W dniu 23 marca  2001 roku powołano komisję, która miała rozpatrzyć „za i przeciw wydzieleniu się” (prof. UG, dr hab. Wiesław Długokęcki – przewodniczący, prof. dr hab. Józef Borzyszkowski, prof. dr hab. B. Cygler, prof. dr hab. Marian Mroczko, prof. dr hab. Roman Wapiński). Kwestie te stały się przedmiotem obrad Rady Naukowej w dniu 18 maja oraz zebrania pracowników Instytutu 25 maja. Podjęto wówczas decyzję o nie wyodrębnianiu się w Wydziału Historyczny. Postanowienie to zostało potwierdzone przez Radę Naukową w dniu 20 grudnia 2002 r., jednak już 14 marca 2003 r. Rada wyraziła gotowość utworzenia Wydziału Historycznego pod warunkiem, iż nie łączyłoby się to z opuszczeniem gmachu przy ul. Wita Stwosza 55, oraz wiązałoby się z dobudowaniem uzupełniającego skrzydła. Stanowisko takie sygnalizowało zmiany zachodzące w postawach członków Rady Naukowej w kwestii wyodrębnienia się w osobny wydział.

Dopiero cztery lata później, za sprawą energicznych działań JM Rektora prof. UG, dr hab. Andrzeja Ceynowy, przy wsparciu dziekana prof. UG, dr hab. Józefa Włodarskiego, powrócono do sprawy wydzielenia się. W dniu 16 marca 2007 r. powstała Komisja ds. Utworzenia Wydziału Historycznego, w skład której weszli: prof. dr hab. Z. Opacki (przewodniczący), prof. UG, dr hab. J. Iluk, prof. dr hab. J. Borzyszkowski, prof. UG, dr hab. Witold Świętosławski, dr Andrzej Woziński. Na posiedzeniu Rady IH w dniu 13 kwietnia 2007 r. Komisja przedstawiła formalny wniosek dotyczący wydzielenia się Instytutu z Wydziału Filologiczno-Historycznego i utworzenia Wydziału Historycznego, który uzyskał poparcie Rady Instytutu Historii, a następnie Senatu UG w październiku 2007 r. Zgodnie z tymi decyzjami Wydział Historyczny (WH) rozpoczął swą działalność w dniu 1 września 2008 r. pod kierownictwem dziekana prof. dr hab. Zbigniewa Opackiego.

autor: prof. dr hab. Eugeniusz Koko