Olimpiada Mediewistyczna

Olimpiada Mediewistyczna

13 stycznia 2006 roku Rada Naukowa Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r.

w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad podjęła uchwałę o przystąpieniu do organizacji

I Olimpiady Mediewistycznej (OM) Zatwierdzono Regulamin Olimpiady, który po znowelizowaniu w 2007 r obowiązuje w aktualnej edycji

Olimpiady i jest dostępny na stronie http://www.olimpiadamediewistyczna.edu.pl/gfx/logo2013.png, znaleźć go można też na

stronach: http://www.loczersk.pl oraz http://www.czersk.pl.

Siedzibą Komitetu Głównego jest Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Przewodniczącym jest dr hab. Sobiesław Szybkowski, profesor UG.

Uczestnikiem olimpiady może być każdy uczeń liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum, szkoły średniej dla pracujących, który posiada wiadomości w zakresie historii średniowiecza, umiejętności łączenia faktów, wyciągania wniosków, a także umiejętność analizy źródeł.

Laureaci z poprzednich lat mogą być uczestnikami konkursu. Nie podlegają oni eliminacjom szkolnym. Organizatorzy nie ustalają limitu uczniów, którzy mogą przybyć na eliminacje międzyszkolne z jednej szkoły.

LINK: http://www.olimpiadamediewistyczna.edu.pl/index.html

Pokaż rejestr zmian

Submitted on niedziela, luty 9, 2014 - 22:02 by Importer Automatyczny Changed on środa, Październik 8, 2014 - 14:52 by Importer Automatyczny