Wyjazd na Erasmusa do Valdosta State University/USA? Rekrutacja rozpoczęta

Wyjazd na Erasmusa do USA? Dzięki programowi KA171 2023 z UG rozpoczynamy proces rekrutacji dwóch wyjazdów studenckich do Valdosta State University w roku akademickim 2024/2025

DOKĄD?

MOBILNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ OBEJMUJE WYJAZD DO UCZELNI PARTNERSKIEJ – VALDOSTA STATE UNIVERSITY (STAN GEORGIA, USA), https://www.valdosta.edu/

Zanim się zgłosisz  - przeczytaj uważnie poniższe warunki.

 

KIEDY MOŻNA WYJECHAĆ?

W POROZUMIENIU ZE STRONĄ AMERYKAŃSKĄ, MOBILNOŚĆ BĘDZIE REALIZOWANA W SEMESTRZE LETNIM. W VSU SEMESTR LETNI TRWA OD STYCZNIA DO MAJA 2025. NIE MA MOŻLIWOŚCI ORGANIZACJI WYJAZDU W SEMESTRZE ZIMOWYM.

FINANSE: do 4320 EURO

Kwota stypendium z funduszy UE programu Erasmus+ za cały okres mobilności, zapisana w systemie Beneficiary Tool+, jest obliczana poprzez pomnożenie liczby miesięcy przez mającą zastosowanie stawkę miesięczną dla danego kraju przyjmującego, czyli 700 EUR na miesiąc. W przypadku niepełnych miesięcy kwota stypendium z funduszy UE programu Erasmus+ jest obliczana poprzez pomnożenie liczby dni w niepełnym miesiącu przez 1/30 stawki miesięcznej + ryczałt na podróż. Datą rozpoczęcia okresu mobilności jest pierwszy dzień, w jakim Uczestnik musi być obecny w uczelni przyjmującej. Datą zakończenia okresu mobilności jest ostatni dzień, w jakim Uczestnik musi być obecny w uczelni przyjmującej i nie zawsze jest to pełne 5 miesięcy. Przy założeniu, że studenci spędzą na uczelni goszczącej 5 miesięcy, przysługuje im maksymalne dofinansowanie w wysokości 3500 euro + ryczałt na podróż 820 euro. Maksymalnie student może otrzymać dofinansowanie w kwocie 4320 euro. Proszę pamiętać, że jest to stypendium dofinansowuje wyjazd, a nie finansuje w pełni pobyt za granicą.

WARUNKI REKRUTACJI:

 

KRYTERIA:

1. znajomość j. angielskiego na poziomie B2

2. średnia ocen z poprzedniego semestru (przynajmniej 4.00)

3. merytoryczne uzasadnienie znaczenia wyjazdu dla wzmacniania kompetencji (wiedzy, umiejętności) w zakresie przedmiotu studiów realizowanego w UG.  Uzasadnienie powinno zawierać informacje na temat oferty edukacyjnej (dostępnych kursów na VSU) wraz z oceną na ile jest ona adekwatna do programu studiów kandydata (ekwiwalenty).

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie min. B2

2. Podanie

3. Średnia ocen potwierdzona przez Dziekanat  

4. Formularz stypendysty (wypełniony elektronicznie, z podpisem odręcznym) – wzór w załączniku

 

TERMINY:

  • 14 czerwca 2024, do godz. 13:00: ostateczny termin składania dokumentów: Sekretariat Instytutu Historii, Wydział Historyczny UG. Koperta zaadresowana do Prodziekan Anny Mazurkiewicz z dopiskiem Valdosta.
  • 17 czerwca 2024 - rozmowa rekrutacyjna online (w godzinach 10:00-13:00). W tym samym dniu o godz. 17:00: ogłoszenie wyników rekrutacji. Informacje zostaną wysłane emailem. Ewentualne odwołania od decyzji komisji muszą wpłynąć na adres email anna.mazurkiewicz@ug.edu.pl do dnia 19 czerwca 2024. O ich wyniku poinformujemy niezwłocznie.

 

LICZBA MIEJSC DOSTĘPNYCH DLA STUDENTÓW UG: 2

 

KTO MOŻE WYJECHAĆ?

  1. O wyjazd nie mogą ubiegać się:
  1. Studenci, których mobilność miałaby nastąpić na ostatnim roku studiów I, II, III stopnia, na ostatnim roku jednolitych studiów magisterskich lub doktoranci na ostatnim roku Szkół Doktorskich, mogą aplikować o wyjazd wyłącznie w semestrze zimowym ostatniego roku. Nie mogą zatem ubiegać się o wyjazd w semestrze letnim. Zasada ta dotyczy studentów wszystkich wydziałów UG.
  2. Studenci ostatniego roku studiów licencjackich mogą przystąpić do rekrutacji (rekrutacja warunkowa), ale realizacja mobilności w trakcie pierwszego roku studiów magisterskich jest możliwa wyłącznie w semestrze letnim. Zasada ta dotyczy studentów wszystkich wydziałów UG. Jednocześnie student zobowiązany jest do dołączenia oświadczenia o chęci przystąpienia do rekrutacji na II poziom studiów w ramach dostępnych kierunków dostępnych na Wydziale / Instytucie.
  3. Studenci 3,5 letnich studiów licencjackich mogą ubiegać się o wyjazd na studia na 3,4,5 lub 6 semestrze.
  4. Studenci ostatniego semestru 3,5 letnich studiów licencjackich mogą przystąpić do rekrutacji (rekrutacja warunkowa), ale realizacja mobilności jest możliwa wyłącznie w drugim semestrze półtorarocznych studiów magisterskich. Jednocześnie student zobowiązany jest do dołączenia oświadczenia o chęci przystąpienia do rekrutacji na II poziom studiów w ramach dostępnych kierunków dostępnych na Wydziale / Instytucie.
  5. Wszyscy zakwalifikowani studenci mają obowiązek zrealizować program studiów adekwatny dla ich kierunku / specjalności i zatwierdzony w Porozumieniu o Programie Studiów (Learning Agreement/OLA) opiewający na min. 30 punktów ECTS/semestr. Wyjątek – liczba punktów ECTS w LA/OLA może być pomniejszona o liczbę punktów zaplanowanych w toku studiów za seminarium licencjackie/magisterskie, jednak pomniejszenie nie może przekroczyć 10 punktów ECTS.  Powyższy wyjątek dotyczy studentów, u których obowiązek realizacji seminarium wynika z toku studiów i przypada na semestr mobilności. 

UWAGA! Akceptowane przez Koordynatorów zmiany w programie, następujące czasami w pierwszym miesiącu studiowania studenta, nie mogą skutkować zatwierdzeniem programu opiewającego na mniej niż 30 ECTS/semestr lub 20 ECTS/semestr w przypadku realizowania seminarium licencjackiego/magisterskiego w uczelni macierzystej.

 

PYTANIA?

Koordynator wymiany UG-VSU w ramach programu Erasmus+: dr hab. Anna Mazurkiewicz, prof. UG anna.mazurkiewicz@ug.edu.pl

1

 

Załącznik
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 4. Czerwiec 2024 - 12:11; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska Ostatnia zmiana: wtorek, 4. Czerwiec 2024 - 15:15; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska