Rekrutacja do programu Erasmus+ na kierunku Etnologia

Informujemy, że w środę 6 marca 2024 o godz. 12:00 w pokoju 103 na ul. Bielańskiej 5 odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna w ramach rekrutacji studentów do programu ERASMUS+.

Wszystkich zainteresowanych wyjazdem na stypendium prosimy o wcześniejszy mailowy kontakt z dr Moniką Milewską monika.milewska@ug.edu.pl.

 

Studenci na kierunku Etnologia mogą realizować program studiów w ramach Erasmus+ na jednym z jedenastu uniwersytetów partnerskich. Są to:

 • Uniwersytet Masaryka w Brnie (Czechy) – 1 miejsce - www.phil.muni.cz
 • Uniwersytet Komenskiego w Bratysławie (Słowacja) - 2 miejsca - www.uniba.sk
 • Uniwersytet Wileński (Litwa) - 2 miejsca – www.cr.vu.lt
 • Uniwersytet w Lublanie (Słowienia) – 2 miejsca - https://www.uni-lj.si/university/
 • Uniwersytet w Splicie (Chorwacja) – 2 miejsca (zajęcia głównie w języku chorwackim z konsultacjami w języku angielskim) - https://www.unist.hr/en/
 • Uniwersytet Marcina Lutra w Halle (Niemcy) - 2 miejsca (wymagana znajomość języka niemieckiego na poziomie B2) - http://www.uni-halle.de
 • Uniwersytet Christiana Albrechta w Kilonii (Niemcy) – 1 miejsce (wymagana znajomość języka niemieckiego na poziomie B1) - https://www.uni-kiel.de/de/
 • Uniwersytet Katolicki w Louvain (Belgia) - 1 miejsce, tylko studia magisterskie (wymagana znajomość języka francuskiego na poziomie B1) www.uclouvain.be
 • Uniwersytet Zachodniej Bretanii w Breście (Francja) – 1 miejsce (wymagana znajomość języka francuskiego na poziomie B2) - https://www.univ-brest.fr/
 • Uniwersytet Kraju Basków w San Sebastian (Hiszpania) – 3 miejsca - https://www.ehu.eus/es/web/hefa/home
 • Uniwersytet w Kadyksie (Hiszpania) – 1 miejsce (wymagana znajomość języka hiszpańskiego na poziomie B1) - https://www.uca.es/

Kryterium wyboru kandydatów:

 • zaliczenie semestru zimowego 2023/24;
 • średnia ocen ze studiów na Etnologii co najmniej 4,0;
 • czynna znajomość języka angielskiego na poziomie B2, a w przypadku wyjazdów do Niemiec, Belgii, Francji i Hiszpanii (Kadyks) znajomość odpowiednio: języka niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego;
 • dodatkowym kryterium mogą być osiągnięcia naukowe (działalność w kole naukowym, ewentualne publikacje, udział w konferencjach studenckich, udokumentowane zainteresowania danym regionem itp.).

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny tłumaczący wybór konkretnego ośrodka;
 • średnia ocen ze studiów na Etnologii poświadczona w Dziekanacie;
 • wydrukowany dwustronnie, wypełniony i podpisany na obu stronach formularz stypendysty;
 • dokumenty potwierdzające biegłą znajomość języka angielskiego lub języka wykładowego danego uniwersytetu  (np. pdf świadectwa maturalnego, certyfikatów zdanych egzaminów, ukończonych kursów, zaświadczenia z Centrum Języków Obcych itp.);
 • zaświadczenie z Dziekanatu o pobieraniu stypendium socjalnego (opcjonalnie).

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w dniu rozmowy kwalifikacyjnej. Nie ma możliwości dostarczenia ich w późniejszym terminie, dlatego niekompletna dokumentacja będzie podstawą odrzucenia kandydatury.

Wyniki zostaną ogłoszone ustnie w dniu naboru, tj. 6 marca 2024 r.

Od decyzji Komisji odwołać się można do Dyrektora Instytutu Antropologii w terminie trzech dni.  

Informacje dodatkowe:

 • Wyjazdy na roku drugim SL mogą trwać jeden lub dwa semestry, na roku trzecim SL i drugim MSU mogą być realizowane tylko w semestrze zimowym. Studenci obecnego roku trzeciego mogą ubiegać się o wyjazd w trybie warunkowym – będzie on realizowany na pierwszym roku MSU na kierunku Etnologia w semestrze letnim.
 • O wyjazd mogą się ubiegać także osoby, które już uczestniczyły w programie Erasmus (każdy student ma prawo do 12 miesięcy pobytu na Erasmusie na jednym stopniu studiów, wliczane są w to również praktyki Erasmus).

Stypendium wynosi 670 euro/miesiąc w wypadku wyjazdów do Belgii, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Słowacji, Słowenii i Czech oraz 600 euro/miesiąc dla studentów wyjeżdżających do Chorwacji i na Litwę.

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą otrzymać na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu dodatkowe wsparcie socjalne odpowiadające kwocie około 250 euro/miesiąc. Student może je otrzymać tylko pod warunkiem, że w terminie, w którym odbywa się rekrutacja, posiada ważną decyzję o przyznaniu mu świadczenia ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG. Odpowiednie zaświadczenie z dziekanatu należy przedłożyć w dniu rekrutacji. W przypadku ubiegania się o stypendium socjalne w trakcie trwania rekrutacji student ma możliwość dołączenia do Formularza Stypendysty oświadczenia o złożeniu dokumentacji stypendialnej w Biurze Stypendialnym UG. Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu stypendium, student jest zobowiązany, najpóźniej do dnia 31 marca 2024 r., złożyć kopię decyzji w SOP E+.

Osoby z niepełnosprawnościami mogą otrzymać na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu dodatkowe wsparcie odpowiadające kwocie 250 euro/miesiąc.

Więcej informacji: Wyjazdy studentów w celu studiowania | Uniwersytet Gdański (ug.edu.pl)

 

Koordynator Programu ERASMUS na Etnologii 

dr Monika Milewska

 

Załącznik
Załącznik Rozmiar
Załącznik nr 3 FORMULARZ STYPENDYSTY.pdf 207.42 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 26. luty 2024 - 13:40; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska Ostatnia zmiana: poniedziałek, 26. luty 2024 - 14:01; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska