Domy studenckie

Informacje dotyczące przyznawania miejsc w akademikach UG na rok akademicki 2021/2022

Informacje dotyczące przyznawania miejsc w akademikach UG na rok akademicki 2021/2022

 

Miejsce/pokój w domu studenckim UG będzie przyznawała Uczelniana Komisja Kwaterunkowa.

Aby otrzymać miejsce należy złożyć wniosek w elektronicznym systemie przez Portal Studenta wraz z stosownymi i obowiązkowymi dokumentami. Podstawowym kryterium przyznawania miejsc będzie wysokość dochodów na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym oraz odległość od stałego miejsca zamieszkania, gdzie codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudnił studiowanie.

Obowiązkowe dokumenty :

 1. Dochody za rok poprzedni wszystkich pracujących członków gospodarstwa domowego
 2. Składki ZUS za rok poprzedni wszystkich pracujących członków gospodarstwa domowego
 3. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej członka gospodarstwa  domowego zaświadczenie z US o osiągniętych dochodach za rok poprzedni
 4. W przypadku posiadania gruntu zaświadczenie z gminy o posiadanej liczbie hektarów przeliczeniowych
 5. W przypadku samotnie wychowującego rodzica wyrok alimentacyjny lub dokument potwierdzający otrzymywanie renty rodzinnej
 6. W przypadku posiadania rodzeństwa uczącego się zaświadczenia ze szkół lub uczelni
 7.  W przypadku składania wniosku pokój 1-osobowy orzeczenie niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie wraz z opisem sytuacji (np. choroby).
 8. W przypadku składania wniosku o pokój małżeński lub rodzinny akt małżeństwa, akt/akty urodzenia dzieci
 9. W przypadku składania wniosku o pokój małżeński oraz o miejsce dla opiekuna osoby niepełnosprawnej oświadczenie małżonka lub opiekuna na przetwarzanie danych osobowych
 10. Dopuszcza się złożenie przez studenta innych dodatkowych dokumentów , oświadczeń lup opisów, które student uzna za konieczne do wyjaśnienia sytuacji.

 

Terminy składania wniosków i przyznawania miejsc w domach studenckich UG.

 

Miejsca /pokoje na rok akademicki 2020/2021 zostaną przyznane w ramach czterech  terminów składania wniosków:

I termin : dla studentów, którzy rozliczyli poprzedni rok akademicki  poza studentami III roku I stopnia

Termin składania wniosków  od 15.07 do 25.07.2021 r.

Termin rozpatrywania wniosków   max. do 06 sierpnia

 

II termin : dla studentów I roku I i II stopnia na wydziałach w których zakończona została rekrutacja 

Termin składania wniosków  od 01.08 do 15.08.2021 r.

Termin rozpatrywania wniosków max do 22 sierpnia

 

III termin : dla studentów I roku I i II stopnia na wydziałach w których zakończona została rekrutacja po terminie 15 sierpnia 2021 r

Termin składania wniosków  od 15.09 do 23.09.2021 r.

Termin rozpatrywania wniosków max do 24 września

 

IV termin : dla studentów, którzy zaliczyli sesje poprawkową, dla studentów dodatkowo  rekrutowanych na uczelnie oraz studentów, którzy w terminie nie złożyli wniosku

Termin składania wniosków  od 01.10 do 05.10.2021 r

Termin rozpatrywania wniosków   max. do 08 października.

 

Kolejne tury składania wniosków będą ustalane na podstawie wolnych miejsc.

Student, który zalega z płatnościami w domu studenckim UG nie ma prawa do złożenia wniosku na kolejny rok akademicki.

 

 W ramach przypomnienia. informacje dotyczące składania wniosków:

 1. Wnioski mogą składać studenci  polscy oraz obcokrajowcy kontynuujący naukę        (z wyjątkiem studentów z Harbinu, ponieważ dla nich miejsca są zarezerwowane przez Biuro Współpracy Międzynarodowej – dalej zwane BWM) poprzez Portal Studenta
 2. Postanowienie Komisji Kwaterunkowej będzie widoczne na liście : Twoje wnioski, przy wniosku złożonym przez studenta/doktoranta poprzez status wniosku: przyznano/odrzucono oraz możliwość pobrania postanowienia przez pdf.
 3. W przypadku odrzucenia wniosku student będzie miał możliwość odwołania się od tej decyzji (postanowienia) poprzez kliknięcie przycisku Odwołanie oraz wpisanie treści odwołania i dołączenia ewentualnych załączników lub ponowne złożenie nowego wniosku wraz z brakującymi wcześniej załącznikami
 4. Student będzie miał również możliwość rezygnacji z przydziału (na każdym etapie, zarówno po złożeniu wniosku jak i już po jego pozytywnym rozpatrzeniu, w tym przypadku przyznane miejsce wraca do puli.
 5. Pozostałe osoby ( praktykanci, stażyści, osoby zaproszone przez wydziały na wymiany międzyuczelniane) ubiegające się o miejsce w DS. składają wymagane dokumenty (wniosek + załączniki) albo tradycyjną drogą (papierowo) albo poprzez maila na adres beata.weber@ug.edu.pl. Miejsca przyznawane będą z puli: Rezerwa Rektora
 6. Obcokrajowców rozpoczynających naukę w UG (1 rok pierwszego stopnia) oraz studiujących na podstawie umowy (Erasmus, Harbin) obsługuje na dotychczasowych zasadach BWM, tj. przydziela miejsca z odrębnej puli BWM, nie uwzględnionej w systemie.

 

Pytania dotyczące miejsc/pokoi w Domach Studenckich UG oraz ich przydziału  należy kierować mailowo na adres beata.weber@ug.edu.pl lub telefonicznie pod nr 58/523 24 25.

 

 

Pokaż rejestr zmian

Submitted on czwartek, Lipiec 8, 2021 - 14:12 by Wacław Kulczykowski Changed on czwartek, Lipiec 8, 2021 - 14:12 by Wacław Kulczykowski

Wykaz studentów, którym przyznano miejsce w DS - 2019/2020 (dla studentów I roku studiów I stopnia)


Wykaz studentów, którym przyznano miejsce w DS - 2019/2020
(dla studentów I roku studiów I stopnia)

 
L.p. Nr indeksu DS nr:
1. 269260 10
2. 268413 11
3. 268372 3
4. 269280 nie
5. 268391 3
6. 268365 4
7. 266419 3
8. 268352 3
9. 268381 5
10. 265701 nie
11. 249209 10
12. 268444 3
13. 268347 6
14. 268394 3
15. 268385 10
16. 268416 6
17. 269271 4
18. 269255 3
19. 268363 5
20. 268346 3
21. 268341 10
22. 266628 3
23. 261682 nie
24. 269252 nie

 

Pokaż rejestr zmian

Submitted on piątek, Sierpień 30, 2019 - 12:17 by Wacław Kulczykowski Changed on piątek, Sierpień 30, 2019 - 12:17 by Wacław Kulczykowski

Wykaz studentów, którym przyznano miejsce w DS - 2019/2020


Wykaz studentów, którym przyznano miejsce w DS - 2019/2020
 
L.p. Nr indeksu DS nr:
1. 265084 5
2. 247920 6
3. 254353 6
4. 244676 6
5. 223807 3
6. 254391 3
7. 232455 11
8. 260550 10
9. 254455 4
10. 239774 10
11. 254302 4
12. 260585 5
13. 260629 3
14. 260553 5

 

Pokaż rejestr zmian

Submitted on czwartek, Czerwiec 27, 2019 - 11:03 by Wacław Kulczykowski Changed on czwartek, Czerwiec 27, 2019 - 11:03 by Wacław Kulczykowski

DOMY STUDENCKIE 2019/2020 – terminy składania wniosków

 Wniosek wraz z kompletem wymaganych załączników należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:

 

a) studenci przyjęci na pierwszy rok studiów I stopnia do dnia 23 sierpnia 2019 roku,
b) studenci przyjęci na pierwszy rok studiów II stopnia do dnia 27 września 2019 roku,
c) studenci wyższych lat studiów do dnia 19 czerwca 2019 roku.

 

 

 Wniosek należy złożyć w dziekanacie Wydziału Historycznego UG w godzinach jego otwarcia, pokój 2.34 (I piętro).

 Informacja o przyznaniu miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2019/2020 zostanie podana do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń do dnia:

 

a) 6 września 2019 roku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów I stopnia,
b) 30 września 2019 roku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów II stopnia,
c) 3 lipca 2019 roku dla studentów wyższych lat studiów.
 

 

Pokaż rejestr zmian

Submitted on poniedziałek, Marzec 4, 2019 - 14:04 by Wacław Kulczykowski Changed on poniedziałek, Marzec 4, 2019 - 14:04 by Wacław Kulczykowski