Prace dyplomowe

Zasady składania prac dyplomowych

Zasady składania prac dyplomowych

Zasady składania prac dyplomowych 2021/2022

W terminie do końca sesji podstawowej (03 lipca 2022 r.) student przesyła promotorowi (za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu w domenie @studms.ug.edu.pl) w jednym mailu:

  • pracę dyplomową w formacie pdf (max. 20 MB) (strona tytułowa wzór 5)
  • oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy (wzór 1)
  • oświadczenie o udostępnieniu pracy dla celów naukowo-badawczych (wzór 3)
  • Plik tekstowy opisu pracy (format xml)  generowany na Portalu Studenta (Portal Studenta (ug.edu.pl)).

Promotor, po sprawdzeniu pracy w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym, przesyła ww. pliki wraz ze skanem podpisanego raportu, na adres pracownika dziekanatu.

Praca dyplomowa zostaje uznana za złożoną, po przesłaniu kompletu dokumentacji do dziekanatu.

W terminie do 7 dni przed obroną pracy dyplomowej, student składa w dziekanacie kartę obiegową (wzór 4)

Odpis dyplomu w języku obcym wydawany jest na wniosek studenta (wzór 7)

Wniosek o dyplom w j. obcym należy złożyć najpóźniej w dniu egzaminu dyplomowego.

Opłata za dyplom oraz suplement w języku obcym, na wniosek złożony po terminie obrony wynosi 40 zł.

Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020 i później nie uiszczają opłaty za dyplom.

Studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 uiszczają opłatę w wys. 60 zł za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami.

 

Dyplom wystawiany jest w terminie 30 dni od dnia obrony.

Dziekan, na wniosek promotora lub studenta, może przedłużyć do 3 miesięcy  termin złożenia pracy dyplomowej w przypadkach:

  •  długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim;
  •  zaistnienia innych szczególnie uzasadnionych okoliczności.

Termin przyjmowania podań upływa ostatniego dnia składania prac dyplomowych w dziekanacie (3 lipca 2022 roku). Podanie winno być zaopiniowane przez opiekuna pracy dyplomowej (wzór 6)

W przypadku niezłożenia pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie dziekan podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów (§ 40 ust. 2 Regulaminu Studiów UG)

 

 

Pokaż rejestr zmian

Submitted on środa, luty 12, 2014 - 22:46 by Importer Automatyczny Changed on poniedziałek, Maj 9, 2022 - 15:26 by Monika Nagórska