fbpx Prace dyplomowe | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

Prace dyplomowe

Zasady składania prac dyplomowych

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 14 lipca 2021 roku, 14:13

Zasady składania prac dyplomowych 2020/21

Zasady dotyczące prac i egzaminów dyplomowych reguluje Zarządzenie nr 35/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie szczególnego trybu składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 oraz Regulamin Studiów Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiący załącznik do uchwały nr 120/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego

 1. Student może przystąpić do egzaminu dyplomowego po spełnieniu następujących warunków:
  • wypełnienie wszystkich obowiązków przewidzianych programem studiów, z uwzględnieniem uzyskania wymaganej w toku studiów liczby punktów ECTS;
  • złożenie pracy dyplomowej (licencjackiej ‒ jeżeli przewiduje to program studiów, lub magisterskiej) wraz z oświadczeniami w trybie, o którym mowa w pkt 3;
  • uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej ‒ jeżeli program studiów przewiduje złożenie pracy dyplomowej;
  • złożenie dokumentów określonych przez dziekana.

2.Przed złożeniem pracy w formie elektronicznej student jest zobowiązany do sprawdzenia swoich ocen oraz punków ECTS w indeksie elektronicznym. Brak ocen i odpowiedniej liczy punktów ECTS będzie skutkował niedopuszczeniem do obrony.

 1. W terminie 14 dni przed obroną, najpóźniej do końca sesji podstawowej, czyli do 27 czerwca (za zgodą prodziekana ds. studenckich termin ten może być przedłużony) student przesyła na adres poczty elektronicznej promotora folder (w nazwie: imię i nazwisko oraz nr albumu) zawierający poniższe pliki:

 

 1. pracę dyplomową (w nazwie pliku: imię, nazwisko, nr albumu studenta)  wraz z oświadczeniami (załącznik nr 1), dołączonymi do pracy w formacie PDF; (wzór strony tytułowej – załącznik nr 2)
 2. opis pracy dyplomowej w formacie pliku XML.
 3. W terminie 14 dni przed wyznaczonym terminem obrony pracy dyplomowej student ma obowiązek uiszczenia opłaty za dyplom za pomocą PS na indywidualne konto w wysokości 60,00 zł. (w tym odpis w języku obcym na wniosek studenta, złożony najpóźniej w dniu obrony).
 4. Studenta nie obowiązuje wypełnienie karty obiegowej. Wszelkie zaległości finansowe wobec uczelni muszą być uregulowane do momentu przesłania pracy dyplomowej promotorowi. Rozliczenia z biblioteką należy dokonać najpóźniej do dnia egzaminu dyplomowego. Nie obowiązują zdjęcia do dyplomu – dyplom wystawiany jest bez zdjęcia.
 5. Student sporządza opis pracy dyplomowej w formacie pliku XML, za pośrednictwem Portalu Studenta, uzupełniając informacje w następujących polach:

1) nazwa uczelni;

2) wydział;

3) kierunek, specjalność, specjalizacja;

4) dziedzina pracy dyplomowej (kody Erasmus ECTS);

5) nazwisko i imię oraz numer albumu autora pracy dyplomowej,

6) nazwisko i imię promotora;

7) nazwisko i imię osoby prowadzącej seminarium dyplomowe;

8) tytuł pracy dyplomowej i rok jej napisania;

9) rodzaj pracy dyplomowej (magisterska, licencjacka);

10) forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne (zaoczne, wieczorowe, eksternistyczne);

11) data złożenia pracy dyplomowej;

12) streszczenie pracy dyplomowej (200–400 słów);

13) słowa kluczowe pracy dyplomowej (5–15 słów);

14) spis treści pracy dyplomowej.

  

 1. Przesłanie pracy dyplomowej z dołączonymi oświadczeniami w postaci elektronicznej jest równoznaczne ze złożeniem przez studenta pisemnych oświadczeń dołączanych do pracy.
 2. Dziekan, na wniosek promotora lub studenta, może przedłużyć do 3. miesięcy termin złożenia pracy dyplomowej w przypadkach:
  1. długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim;
  2. zaistnienia innych szczególnie uzasadnionych okoliczności.

Termin przesyłania podań w w/w sprawie w formie elektronicznej (załącznik nr 3) upływa ostatniego dnia składania prac dyplomowych czyli 27 czerwca 2021.

Skan podpisanego podania student przesyła pocztą elektroniczną do dziekanatu.

Podanie winno być zaopiniowane przez opiekuna pracy dyplomowej 

Opinia promotora w formie skanu lub wiadomości e-mail przesłana do pracownika właściwego dziekanatu powinna zawierać m.in. stopień zaawansowania (w procentach) pracy dyplomowej).

 1. W przypadku niezłożenia pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie dziekan skreśla studenta z listy studentów (§ 40 ust. 2 Regulaminu Studiów).
 2. Praca dyplomowa podlega ocenie promotora oraz przynajmniej jednego recenzenta, wyznaczanego przez dziekana spośród osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora. W przypadku gdy promotor pracy magisterskiej posiada stopień naukowy doktora, recenzent powinien posiadać tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego
 3. Dyplom w języku obcym wydawany jest na wniosek studenta  (załącznik nr 4 – potwierdzenie zgodności tytułu pracy przez promotora przesłać należy w formie skanu lub w wiadomości e-mail).       
 4. Wniosek o dyplom w j. obcym należy złożyć najpóźniej w dniu egzaminu dyplomowego.
 5. Odbiór dyplomu: w związku z zapobieganiem zakażeniu koronawirusem SARS-Cov-2, rekomenduje się doręczenie dyplomów wraz z odpisami oraz suplementów, na wniosek absolwenta, za pośrednictwem operatora pocztowego (za potwierdzeniem odbioru).

Uzupełniony, podpisany i zeskanowany wniosek (załącznik nr 5) absolwent powinien przesłać e-mailem do dziekanatu.

 1.  Załącznik nr 6  wykaz adresów e-mail pracowników Dziekanatu

EGZAMIN DYPLOMOWY

 1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym przeprowadzanym zdalnie, w formie wideokonferencji. Egzamin może być przeprowadzany za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams albo za pośrednictwem innej aplikacji, jeżeli dziekan wyrazi na to zgodę, umożliwiającej rejestrację przebiegu egzaminu.
 2. Student ma obowiązek samodzielnego udzielania odpowiedzi na pytania zadawane podczas egzaminu dyplomowego.
 3. W okresie obowiązywania niniejszego zarządzenia nie przeprowadza się otwartych egzaminów dyplomowych.

 

Opłaty za legitymację i dyplom

Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020, 2020/2021

Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Studenci z dnia 27 września 2018 roku w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 poz. 1861 ze zm.) obowiązują następujące opłaty za wydanie dokumentów:

1. 22 zł za wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenta;

2. 33 zł za wydanie duplikatu Elektronicznej Legitymacji Studenta;

Uczelnia nie pobiera opłat za wydanie dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu wraz z ich dwoma odpisami.

 

Studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020

Na podstawie umowy o świadczonych usługach edukacyjnych w Uniwersytecie Gdańskim obowiązują następujące opłaty:

25,50 zł - za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej,

60 zł - za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami.