fbpx Prace dyplomowe | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

Prace dyplomowe

Zasady składania prac dyplomowych

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 5 listopada 2019 roku, 9:34
 

Student składa w dziekanacie pracę dyplomową w formie elektronicznej na płycie CD oraz drukowaną wersję pracy (egzemplarz składany w dziekanacie powinien być wydrukowany dwustronnie i „zbindowany”). W pracy należy umieścić dwa oświadczenia: oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy (wzór nr 1) i oświadczenie o zgodności elektronicznej wersji pracy z wersją drukowaną (wzór nr 2).

Na płycie powinien znajdować się:

1. Plik opisu pracy w formacie XML wygenerowany z Portalu Studenta.

2. Praca dyplomowa w formacie PDF

3. Praca dyplomowa w formacie Word

Opiekun pracy dyplomowej jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności plików w formacie PDF z drukowaną wersją pracy. Jeśli wersje się zgadzają, opiekun pracy dyplomowej jest zobowiązany do złożenia podpisu na płycie CD z pracą. Brak podpisu spowoduje nieprzyjęcie pracy dyplomowej w dziekanacie. Na kopercie zawierającej płytę oraz na samej płycie z elektroniczną wersją pracy dyplomowej powinno się znajdować imię i nazwisko studenta oraz numer albumu.

14 dni przed wyznaczonym terminem obrony pracy dyplomowej student składa w dziekanacie:

1. Wydrukowaną i oprawioną pracę dyplomową oraz pracę dyplomową w formie elektronicznej.

2. Kartę obiegową (wzór nr 3) .

3. Dowód wniesienia opłaty za dyplom w wysokości 60 zł.

4. Oświadczenie o zgodzie na udostępnienie pracy dla celów naukowo-badawczych (wzór nr 4) zgodnie z Zarządzeniem nr 36/R/18 Rektora UG

5. Dla chętnych dyplom w języku obcym (wzór nr 5). Koszt 40 zł.

Wzór strony tytułowej – (wzór nr 6)