Prace dyplomowe | Wydział Historyczny

Zasady składania prac dyplomowych

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 4 kwietnia 2018 roku, 14:22
 

Na podstawie § 28 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego „Student zobowiązany jest złożyć w dziekanacie pracę dyplomową w wersji papierowej i elektronicznej najpóźniej w ostatnim dniu zwykłej sesji egzaminacyjnej kończącej studia w ramach kierunku.”. W tym samym terminie opiekun pracy dostarcza do dziekanatu pisemną ocenę tej pracy.

Praca dyplomowa podlega ocenie opiekuna oraz przynajmniej jednego recenzenta. W przypadku, kiedy opiekunem studenta jest osoba ze stopniem doktora recenzentem musi być osoba posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

Student składa w dziekanacie pracę dyplomową w formie elektronicznej na płycie CD oraz drukowaną wersję pracy (egzemplarz składany w dziekanacie powinien być wydrukowany dwustronnie i „zbindowany”). W pracy należy umieścić dwa oświadczenia: oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy (wzór nr 1) i oświadczenie o zgodności elektronicznej wersji pracy z wersją drukowaną (wzór nr 2).

Na płycie powinien znajdować się:

1. Plik opisu pracy w formacie XML wygenerowany ze strony http://opispracy.ug.gda.pl. Na jego podstawie będzie drukowany dyplom i suplement i dlatego tabelę umieszczoną na stronie  należy wypełnić bardzo dokładnie. Jeśli praca dyplomowa powstała w języku innym niż polski, to pola opisowe (słowa kluczowe, tytuł, spis treści, streszczenie) należy wypełnić w tym właśnie języku. Dodatkowo tytuł pracy i jej streszczenie należy także napisać w języku polskim.

2. Praca dyplomowa w formacie PDF (na stronie Ośrodka Informatycznego UG udostępniona jest instrukcja instalacji i zastosowania programu PDF Creator – www.univ.gda.pl/pl/oi).

3. Praca dyplomowa w formacie tekstowym w standarcie kodowania ISO-8859-2 lub Unicode (z polskimi czcionkami), może być również w formacie Word.

(patrz: Zarządzenie Rektora UG nr 70/R/15)

Opiekun pracy dyplomowej jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności plików w formacie PDF z drukowaną wersją pracy. Jeśli wersje się zgadzają, opiekun pracy dyplomowej jest zobowiązany do złożenia podpisu na płycie CD z pracą. Brak podpisu spowoduje nieprzyjęcie pracy dyplomowej w dziekanacie. Na kopercie zawierającej płytę oraz na samej płycie z elektroniczną wersją pracy dyplomowej powinno się znajdować imię i nazwisko studenta oraz numer albumu.

14 dni przed wyznaczonym terminem obrony pracy dyplomowej student składa w dziekanacie:

1. Indeks z wszystkimi wymaganymi wpisami. Promotor wpisuje do indeksu oraz na kartę egzaminacyjną zaliczenie seminarium dyplomowego po zaakceptowaniu pracy dyplomowej.

2. Wydrukowaną i oprawioną pracę dyplomową oraz pracę dyplomową w formie elektronicznej.

3. 4 zdjęcia o wymiarach 4,5 cm x 6,5 cm (w przypadku składania podania o dyplom w języku obcym należy złożyć 5 fotografii).

4. Kartę obiegową (wzór nr 3) .

5. Zgodę na przetwarzanie danych (wzór nr 4) .

6. Dowód wniesienia opłaty za dyplom.

7. Oświadczenie o zgodzie na udostępnienie pracy dla celów naukowo-badawczych (wzór nr 8) zgodnie z Zarządzeniem nr 36/R/18 Rektora UG

W przypadku niezłożenia pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie dziekan na podstawie § 28 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego na wniosek opiekuna pracy lub na wniosek studenta może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej w razie:

długotrwałej choroby Studenta, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim,

wystąpienia innych szczególnie uzasadnionych okoliczności, jednak nie więcej niż o trzy miesiące

Termin przyjmowania podań w w/w sprawie upływa ostatniego dnia składania prac dyplomowych w dziekanacie (25 czerwca 2013 roku). Podanie winno być zaopiniowane przez opiekuna pracy dyplomowej (wzór nr 5) .

W przypadku niezłożenia pracy dyplomowej do 25 września 2013 roku dziekan podejmuje decyzję o:

  • zezwoleniu na powtarzanie ostatniego roku studiów, według zasad określonych w § 16, z obowiązkiem powtórnego uczestniczenia i zaliczenia seminarium dyplomowego,
  • skreśleniu z listy studentów.

Podania o dyplom w języku obcym (wzór nr 6) należy składać najpóźniej 30 dni od daty egzaminu dyplomowego (Rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów). Do podania należy dołączyć temat pracy przetłumaczony na język angielski.

Wzór strony tytułowej – (wzór nr 7)

Wzory podań znajdują się na stronie internetowej Wydziału Historycznego