Konkurs na stanowisko profesora uczelni badawczo-dydaktycznego w Instytucie Archeologii i Etnologii

Autor
Data publikacji
2022-08-02

 

Dziekan Wydziału Historycznego, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni  w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych,  w Instytucie Archeologii i Etnologii w Zakładzie Archeologii Pradziejowej.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)  oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 01.09.2022r.

Brak złożenia kompletu dokumentów w terminie będzie podstawą do odrzucenia kandydatury zainteresowanego bez wezwania do uzupełnienia braków.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA: 100% etatu, umowa o pracę

 

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: nie przekraczający 3 miesięcy, liczony od daty ogłoszenia konkursu

 

Słowa kluczowe: archeologia eneolitu, archeologia wczesnej epoki brązu, archeologia epoki brązu, archeologia epoki żelaza

WYMAGANIA: Kandydat na stanowisko powinien:

1. posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie dyscypliny  archeologia;

2. legitymować się krajowym i międzynarodowym dorobkiem naukowym potwierdzającym kompetencje w zakresie archeologii eneolitu lub archeologii wczesnej epoki brązu lub archeologii epoki brązu lub archeologii epoki żelaza w Europie Środkowej;

3. posługiwać się biegle językiem polskim i  dobrze językiem angielskim  lub językiem niemieckim lub językiem francuskim;

4. posiadać kwalifikacje do  prowadzeniu zajęć dydaktycznych;

5. doświadczenie w kierowaniu projektami naukowymi lub uczestnictwo w projektach naukowych będzie dodatkowym atutem.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w Biurze Dziekana Wydziału Historycznego UG (ul. Wita Stwosza 55 ; 80-308 Gdańsk z dopiskiem: Aneta Plaskiewicz pok.2.29) następujących dokumentów:

1) podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego;

   2) życiorys i kwestionariusz osobowy – formularz można pobrać ze strony

   http://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_zarzadzania_kadrami;

   3) potwierdzonej kopii dokumentów: kopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia

naukowego doktora habilitowanego w zakresie archeologii);

4)  informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym w ramach szkolnictwa wyższego;

   5) informacje o członkostwie w stowarzyszeniach i organizacjach naukowych;

   6) informacje o odbytych szkoleniach, stażach naukowych i studiach zagranicznych;

   7) informacja o kierowaniu projektami naukowymi lub o uczestnictwie w projektach naukowych;

   8) oświadczenie o biegłej znajomością języka polskiego, jak również dobrej znajomością języka angielskiego     umożliwiającą wypełnienie obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych w j. angielskim;

9) oświadczenia:

   a) o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o   szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz.1668),

   b) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański danych osobowych              kandydata zawartych w              dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego na ww.       stanowisko zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o         ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku,

   c) iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie Gdańskim po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym,   Uniwersytet Gdański będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy.

   d) o przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć w języku obcym w ramach pensum dydaktycznego

  Wzory oświadczeń dostępne na stronie: https://historia.ug.edu.pl/pracownicy/oferty-pracy.

  Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

  Rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.

Uniwersytet Gdański Wydział Historyczny zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata. Kandydaci, których oferty nie zostały zaakceptowane przez Komisję konkursową, nie będą informowani o wynikach postępowania. Nadesłanych pocztą ofert Uczelnia nie odsyła.

 

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Decyzja o zatrudnieniu zostanie podjęta w trybie określonym w art.117 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.).
DZIEKAN WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO

dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. uczelni

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, Sierpień 2, 2022 - 12:14; osoba wprowadzająca: Aneta Plaskiewicz Ostatnia zmiana: środa, Sierpień 3, 2022 - 00:06; osoba wprowadzająca: Aneta Plaskiewicz