fbpx Informacje dla Autorów | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

Informacje dla Autorów

Informacje dla autorów

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 28 stycznia 2014 roku, 9:14

1. Zasady recenzowania publikacji w czasopiśmie „Christianitas Antiqua” są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2. Redakcja dokonuje wstępnej oceny nadesłanych artykułów. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucenia artykułów oraz skrócenia tekstów, które nie spełniają wymogów redakcyjnych.

3. Zasady kwalifikowania publikacji przez recenzentów:

a. Wszystkie materiały przeznaczone do publikacji w kolejnych tomach poddawane są ocenie dwóch recenzentów, których afiliacja jest różna od afiliacji redaktora naczelnego Chr. Ant. 

b. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej (różnej od instytucji, w której afiliowany jest autor).

c. Przesyłając materiały do recenzji redakcja przestrzega reguły podwójnej anonimowości (autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości, tzw. double-blind review).

d. Recenzje sporządzane są w formie pisemnej i zawierają jednoznaczne wnioski co do dopuszczenia artykułów do publikacji lub ich odrzucenia.

e. Przy ocenie publikacji złożonych do druku powinny być brane pod uwagę takie czynniki jak oryginalność pracy, wartość merytoryczna, baza źródłowa, wykorzystana literatura oraz warsztat naukowy.

f. Autorzy są informowani o wyniku dokonanych recenzji oraz otrzymują je do wglądu.

g. Lista recenzentów współpracujących z Chr. Ant. publikowana jest na stronie internetowej czasopisma i aktualizowana raz do roku.

4. Zapora „ghostwriting”

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting” (wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia udziału), „guest authorship” (udział współautora jest znikomy) redakcja zobowiązuje autora(ów) publikacji do:

a. ujawnienia wkładu merytorycznego wszystkich osób w powstanie publikacji z podaniem ich afiliacji;

b. podania informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

„Ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej. Wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

5. Nota edytorska

Teksty należy przesyłać na adres Redakcji w wersji elektronicznej, w pliku tekstowym (.doc, .docx, .rtf ). Objętość artykułu nie powinna przekraczać 1,5 arkusza wydawniczego (około 30 stron maszynopisu). Prosimy o dołączenie streszczenia nieprzekraczającego pół strony maszynopisu. Prosimy formatować tekst według podanych poniżej zasad:

a. Czcionka Times New Roman, 12

b. Interlinia 1,5 wiersza, akapity 2,5 cm

c. Pierwsza strona: imię nazwisko autora/ki, afiliacja, pusty wiersz, tytuł tekstu (z wyrównaniem do środka), pusty wiersz, tekst główny

d. Tekst wyjustowany

e. Paginacja na dole strony, po prawej

f. Zapis dat w tekście głównym i przypisach:

rok: w 315 r.

zapis miesiąca słownie: 11 maja 330 r. (w przypisie zapis skrócony 11 V 330)

przedziały czasowe: 8 maja­­­­­-26 czerwca 404 r.; w latach 361-363

stulecia: w wieku IV n.e., w VI w. n.e.

g. Przypisy dolne

h. Zasady konstrukcji przypisów (na podstawie Chicago Manual of Style)

Jeden autor:

1.  Henryk Pietras SJ, Eschatologia Kościoła pierwszych czterech wieków, (Kraków: Wydawnictwo WAM, 2007), 37-40.

2.  Pietras, Eschatologia Kościoła, 110.

Rozdział w książce:

1.  Marek Baraniak, “Targumy rabiniczne a chrześcijanstwo” [w:] Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych, red. Krzysztof  Pilarczyk i Andrzej Mrozek (Kraków: Wydawnictwo Antykwa 2012), 107

2.  Baraniak, Targumy rabiniczne a chrześcijaństwo, 110

Artykuł w czasopiśmie:

1.  Grzegorz Szamocki, „Historiografia w tekstach kapłańskich (P) Pięcioksięgu”, Christianitas Antiqua 4 (2012): 15-20

2.  Szamocki, „ Historiografia w tekstach kapłańskich”, 22.

W przypadku wątpliwości, patrz: Chicago Manual of Style [w:]

http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html