fbpx Przewody doktorskie | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

Przewody doktorskie

Przewody doktorskie

Zobacz także: Nadane stopnie doktora.
Imię i nazwisko Data obrony Tytuł Recenzenci Załączniki
Sylwia Maria Pietrowiak Niematerialny świat sfery sacrum w Dul-dul at i jego relacje z lokalnymi społecznościami kirgiskiej Kotliny Fergańskiej

Promotor: dr hab. Tarzycjusz Buliński, prof. UG
Bożena Ronowska Wybrane aspekty magii ludowej w świetle źródeł archiwalnych, dotyczących procesów czarownic na Pomorzu Nadwiślańskim w XVII i XVIII w.

Promotor: dr hab. Anna Kwaśniewska, prof. UG
Małgorzata Dubasiewicz Doświadczenie sakralnych wizerunków w kulturze religijnej w Polsce - perspektywa antropologiczna

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Kowalski
Patryk Dąbrowski Miecze jednosieczne w basenie Morza Bałtyckiego w młodszym okresie przedrzymskim.

Promotor: dr hab. Henryk Machajewski, prof. UG
Dawid Borowka Charakterystyka kontaktów minojsko-egipskich w okresie 2500-1700 p.n.e.

Promotor: dr hab. Sławomir Jędraszek, prof. UG
Wirginia Węglińska Polskie więźniarki w obozie Stutthof w latach 1940-1945.

Promotor: dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. UG
Dorota Iwona Sakowicz Sztuka na użytek władzy. Rzeźba architektoniczna a program polityczny Lucjusza Septymiusza Sewera.

Promotor: dr hab. Mirosław Kruk, prof. UG
Bartosz Świątkowski Wpływy słowiańskie na rozwój garncarstwa w kręgu zachodniobałtyjskim na przełomie starożytności i średniowiecza.

Promotor: prof. dr hab. Witold Świętosławski
Paweł Pogodziński Zabytki szkutnicze z archeologicznych badań Gdańska z lat 1988-2015.

Promotor: dr hab. Waldemar Ossowski, prof. UG
Michał Grabowski Szkutnictwo lokalne w rejonie Zatoki Gdańskiej w XIV-XIX wieku w świetle badań archeologicznych.

Promotor: dr hab. Waldemar Ossowski, prof. UG
Mateusz Andrzej Zawadzki Koncepcja idealnego króla w III,IV,V Księdze Sybilii Żydowskich.

Promotor: ks. dr hab. Grzegorz Szamocki, prof. UG
Marcin Stanisław Szumny Organizacja i funkcjonowanie gdańskiej twierdzy Wisloujście od schyłku XVI do końca XVIII wieku.

Promotor: dr hab. Sławomir Kościelak, prof. UG
Magdalena Pasewicz-Rybacka Ubiór "nowego człowieka". Koncepcja mody socjalistycznej w Polsce Ludowej w latach 1948-1956.

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski
Agnieszka Miroslawa Krzywdzińska Kolekcja kart pocztowych ks.Stanisława Roehlego jako źródła do poznania kultury korespondencji pierwszej połowy XX wieku.

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski
Maciej Antoni Badowicz Ludwig König (1280/1290-1347/1348) - kariera w zakonie krzyżackim.

Promotor: dr hab. Rafał Kubicki, prof. UG
Hubert Ludomir Baumann Fundacje linii słobickiej rodu du Dohna w Prusach w okresie nowożytnym.

Promotor: dr hab. Tomasz Torbus, prof. UG
Aurelia Marcelina Bladowska Architektura gdańskiej dzielnicy Wrzeszcz (Langfuhr), 1871-1920.

Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska
Krystyna Maria Sarnowska - Jackowska Artificialia, naturalia oraz scientifica w zbiorach Biblioteki Rady Miejskiej Gdańska w XVII-XVIII wieku.

Promotor: dr hab. Marcin Kaleciński, prof. UG
Monika Czapska Kontakty artystyczne Prus Krzyżackich z Czechami w drugiej połowie XIV wieku i pierwszej połowie XV wieku.

Promotor: dr hab. Andrzej Woziński, prof. UG
Radoslaw Kubus "Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Danzig." Z dziejów pruskiego czasopiśmiennictwa urzędowego w latach 1816-1848.

Promotor: dr hab. Sławomir Kościelak, prof. UG
Piotr Chruścielski Niemieccy więźniowie obozu koncentracyjnego Stutthof (1939-1945)

Promotor: dr hab. Grzegorz Berendt, prof. UG
Tomasz Eugeniusz Bielecki Słuzba Polaków z byłego województwa pomorskiego w Waffen SS.

Promotor: dr hab. Grzegorz Berendt, prof. UG
Andrzej Smaruj Przemiany osadnicze i kulturowe w północno – wschodniej Wielkopolsce od młodszego okresu przedrzymskiego do okresu wędrówek ludów.

Promotor: dr hab. Henryk Machajewski, prof. UG
Karolina Czonstke Wczesnośredniowieczna biżuteria słowiańska w rejonie południowej części Morza Bałtyckiego.

Promotor: prof. dr hab. Witold Świętosławski
Maciej Jacek Wojcieszak Społeczeństwo zachodniorzymskie w świetle późnoantycznej łacińskiej literatury patrystycznej.

Promotor: dr hab. Ireneusz Milewski, prof. UG
Łukasz Podlaszewski Pasażerska żegluga wiślana a kultura czasu wolnego w Królestwie Polskim 1815-1915.

Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Opacki
Tomasz Kempiński Arkady Fiedler (1894-1985) - podróże, twórczość i polityka.

Promotor: dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG
Krzysztof Wroński Architektura obronna joannitów na terenie baliwatu brandenburskiego od pierwszej połowy XIV w. do początków XVII w. (do 1618). Forma i funkcje.

Promotor: dr hab. Rafał Kubicki, prof. UG
Piotr Giziński Znaki kupieckie (gmerki) w średniowiecznym Gdańsku.

Promotor: prof. dr hab. Błażej Śliwiński
Małgorzata Górecka Muzea archeologiczne w Polsce w służbie upowszechnienia dziedzictwa kulturowego - historia, edukacja, recepcja.

Promotor: dr hab. Anna Paner, prof. UG
Grzegorz Mateusz Woliński Komturstwo tucholskie (1330-1454). Przestrzeń - gospodarka - spoleczeństwo.

Promotor: dr hab. Rafał Kubicki, prof. UG
Jędrzej Maciej Szerle Europa Środkowo-Wschodnia w normańskich i anglonormańskich kronikach (ok. 1050-1150).

Promotor: prof. dr hab. Błażej Śliwiński
Mateusz Roman Szuba Dzieje ziemi białogardzkiej na Pomorzu Wschodnim do początku XIV wieku.

Promotor: dr hab. Sobiesław Szybkowski, prof. UG
Łukasz Połczyński Organizacja przestrzenna zagrody i osady kultury ceramiki wstęgowej rytej. Na przykładzie analizy stref aktywności na stanowisku Targowisko 16 (gm. Kłaj).

Promotor: dr hab. Lech Czerniak, prof. UG
Natalia Lewko Architektura kościołów farnych księstw pomorskich (XI-XVI w.).

Promotor: dr hab. Tomasz Torbus, prof. UG
Irina Gavrash Recepcja sztuki radzieckiej w Polsce w latach 1945-1989.

Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska
Weronika Marta Grochowska Nastawy ołtarzowe z terenu państwa Zakonu Krzyżackiego w Prusach od połowy XIV do połowy XV wieku. Forma-treść-funkcja.

Promotor: dr hab. Andrzej Woziński, prof. UG
Cezary Krzysztof Wołodkowicz Garnizon napoleoński w Wolnym Mieście Gdańsku w latach 1807-1813.

Promotor: dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. UG
Paweł Nastrożny Fortyfikacje twierdz pomorskich Toruń, Grudziądz i Chelmno w okresie międzywojennym.

Promotor: dr hab. Marek Stażewski, prof. UG
Klaudiusz Grabowski Cmentarze Gdańska (1945-2015).

Promotor: prof. dr hab. Edmund Kizik
Tomasz Krzysztof Wiśniewski Polacy grekotaliocy w II Rzeczypospolitej (1918-1939).

Promotor: prof. dr hab.. Eugeniusz Koko
Karolina Maria Darznik Kultura materialna w świetle przedstawień malarskich i rzeźbiarskich ołtarzy wybranych kościołów klasztornych Archidiakonatu Pomorskiego w czasach nowożytnych. Studium z ikonografii historycznej.

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski
Paweł Sadłoń Gdańsk wobec działań morskich w okresie rozpadu Unii Kalmarskiej.

Promotor: prof. dr hab. Beata Możejko
PDF icon Recenzja - prof. Groth
PDF icon Recenzja - prof. Zdrenka
Wojciech Łukaszun Żydzi w strukturach polskich, wojskowych organizacji podziemnych na terenie dystryktu warszawskiego w latach 1039-1945.

Promotor: dr hab. Grzegorz Berendt, prof. UG
Bartosz Rutkowski Włodzimierz Bączkowski (1905-2000) - wokół idei prometeizmu.

Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Koko
Piotr Pacynko Korporacja Akademicka Konwent Polonia w Wilnie w latach 1919-1939.

Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Stegner
Rafał Kłopotek Bractwa kościelne w archidiakonacie pomorskim od XVI do XVIII w. w świete wizytacji biskupich. Studium z dziejów kultury religijnej w Prusach Królewskich.

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski
Maja Martyna Mociewicz Mecenat  artystyczny duchowieństwa warmińskiego w XVII stuleciu.

Promotor: dr hab. Jacek Tylicki, prof. UMK
Jagoda Anna Załęska-Kaczko Architektura i urbanistyka Gdańska w latach 1933-1945.

Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska
Wojciech Eugeniusz Podjacki Oblicze ideowo-polityczne Ruchu Młodych Obozu Wielkiej Polski (1927-1933).

Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Koko
Dariusz Sebastian Szymczyk Żołnierskie drogi do 1 Dywizji Pancernej Generała Stanislawa Maczka 1939-1947..

Promotor: dr hab. Przemysław Różański, prof. UG
Adam Lech Cherek Powstanie Klubu Parlamentarnego "Unia Demokratyczna" i jego stanowisko wobec problemów transformacji ustrojowej 1989-1991.

Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Nurek
Oskar Myszor Miesięcznik "Morze" w latach 1945-1992. Kształtowanie morskiej świadomości Polaków.

Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Stegner
Andrzej Kuliński Polacy w Szkocji w latach 1945-1951 - przestępstwa i wykroczenia przez nich popełniane w świetle szkockiej dokumentacji sądowej.

Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Nurek
Marcin Adamiak Rząd RP na wychodźstwie wobec wojny sowiecko-fińskiej, 30 listopada 1939 - 13 marca 1040 roku.

Promotor: dr hab. Przemysaw Różański, prof. UG
Paweł Beczek Publicystyka katolicka w Drugiej Rzeczypospolitej wobec wybranych problemów laicyzacji.

Promotor: dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. UG
Maciej Wycinek Komiksy Marvel Comics Group  jako źródła historyczne do poznania amerykańskiej propagandy antykomunistycznej w latach sześćdziesiątych XX wieku. Analiza tekstu i obrazu specyficznego medium.

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski
Weronika Konkol Zniewaga słowem i gestem w polskich średniowiecznych źródłach pisanych i ikonograficznych.

Promotor: prof. dr hab. Beata Możejko
Ryszard Dariusz Dąbrowski Losy żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po powrocie do Polski, 1945-1956.

Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Nurek
Michał Maryniak "Ludy dzikie" w polskiej literaturze podróżniczej i prasie polskiej na początku XX wieku.

Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Stegner
Marta Gołyszny Nowe media jako źródło  do badań historycznych - technologie informatyczne w metodologii i  dydaktyce historii.

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski
Michał Duda Wywiad szwedzki w Rzeczypospolitej w XVII wieku.

Promotor: dr hab. Gabriela Majewska, prof UG
Arkadiusz Wełniak Kształtowanie się stosunków ludnościowych w powiecie elbląskim w latach 1945-1950.

Promotor: dr hab. Marek Stażewski, prof. UG
Roman Beger Uwarunkowania ekonomiczne, polityczne i społeczne dzialalności szkół wyższych w Trójmieście w latach 1945-1956.

Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Nurek
Marcin Iglikowski Polska szkoła jazdy wobec hipicznych doświadczeń Europy zachodniej w XVII wieku.

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski
Gustaw Maj Wiedza geograficzna Jana Długosza o Pomorzu Gdańskim, ziemi chełmińskiej i Prusach.

Promotor: dr hab. Klemens Bruski, prof. UG
Maciej Walkowski Polska satyra na Pomorzu w latach 1920-1939.

Promotor: prof. dr hab. Józef Borzyszkowski
Kamila Machola Europejskie kostiumy sceniczne XVIII-XIX w.

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski
Olgierd Felczak Społeczeństwa neolityczne na Pojezierzu Starogardzkim w świetle artefaktów glinianych.(Studium z metodologii historii kultury materialnej).

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski
Marian Kochanowski Średniowieczne młynarstwo gdańskie w świetle źródeł archeologicznych i historycznych.

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski
Ewa Vogels Poczta Polska w Wolnym Mieście Gdańsku i jej zewnętrzne uwarunkowania.

Promotor: prof. dr hab. Marek Andrzejewski