fbpx Piotr Paweł Dulek | Wydział Historyczny

Piotr Paweł Dulek | Wydział Historyczny

Piotr Paweł Dulek

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 sierpnia 2012 roku

Piotr Paweł Dulek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rodezja Południowa w polityce Wielkiej Brytanii”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Prawa, specjalność: historia powszechna XX wieku

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Adam Kosidło

Recenzenci: prof. dr hab. Marek Jan Malinowski, prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski

Dyplom nr 3547.


Gdańsk, 21 września 2012 r.