Sławomir Jacek Kościelak | Wydział Historyczny

Sławomir Jacek Kościelak

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 11 października 2013 roku

Sławomir Jacek Kościelak

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Katolicy w protestanckim Gdańsku od drugiej połowy XVI do końca XVIII wieku”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia nowożytna i historia Kościoła

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko, prof. dr hab. Jerzy Dygdała,, prof. dr hab. Urszula Anna Augustyniak, prof. dr hab. Jacek Wijaczka

Dyplom nr 717.


Gdańsk, 21 października 2013 r.