Arnold Adam Kłonczyński | Wydział Historyczny

Arnold Adam Kłonczyński

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 17 maja 2013 roku

Arnold Adam Kłonczyński

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„My w Szwecji nie porastamy mchem... Emigranci z Polski w Szwecji w latach 1945-1980”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia Polski i powszechna XX wieku

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. UMK, dr hab. Emilia Denkiewicz-Szczepaniak, prof. dr hab. Rafał Artur Habielski, prof. US, dr hab. Bolesław Hajduk, dr hab. Paweł Jaworski

Dyplom nr 707.


Gdańsk, 05 czerwca 2013 r.