Maria Ankudowicz-Bieńkowska | Wydział Historyczny

Maria Ankudowicz-Bieńkowska

Uchwałą Rady Instytutu Historii Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego...
z dnia 07 marca 2003 roku

doktor nauk humanistycznych

Maria Ankudowicz-Bieńkowska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Polskie życie muzyczne w Wilnie lat II Rzeczypospolitej”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia najnowsza

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Stanisława Lewandowska, dr hab. Jan Stęszewski, prof. UAM, prof. dr hab. Roman Wapiński

Dyplom nr 417.


Gdańsk, 05 czerwca 2003 r.