Ogłoszenia socjalne | Wydział Historyczny

Lista stypendialna wypłat na konto - listopad 2017

piątek, 27 października 2017 roku, 12:17

Terminy składania wniosków o stypendia na rok akademicki 2017/2018

piątek, 7 lipca 2017 roku, 13:06

WYDZIAŁ HISTORYCZNY UG

Terminy składania wniosków o stypendia na rok akademicki  2017/2018

 

STYPENDIUM SOCJALNE:


- do 6 października 2017 r.
STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:


- do 6 października 2017 r.STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW:


- do 17 października 2017 r.

 

Złożone w ww. terminach i rozpatrzone pozytywnie wnioski o przyznanie stypendium będą realizowane od początku roku akademickiego lub semestru na jaki zostały przyznane.
Student uzyskuje prawo do stypendium przyznanego na podstawie wniosku złożonego po terminie od miesiąca następnego po miesiącu, w którym został złożony wniosek o przyznanie stypendium, o ile Komisja będzie dysponowała wolnymi środkami przyznanymi na pomoc materialną dla studentów Wydziału Historycznego UG (brak wolnych środków jest przesłanką do odmowy przyznania stypendium). Wniosek złożony po wyznaczonym terminie będzie rozpatrzony podczas dodatkowych posiedzeń komisji w kolejnych miesiącach.

DOMY STUDENCKIE 2017/2018 - informacje

piątek, 28 kwietnia 2017 roku, 13:22

 


Wniosek wraz z kompletem wymaganych załączników należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:

 

a) studenci przyjęci na pierwszy rok studiów I stopnia

 do dnia 22 sierpnia 2017 roku,

b) studenci przyjęci na pierwszy rok studiów II stopnia

 do dnia 22 września 2017 roku,

c) studenci wyższych lat studiów                                  

 do dnia 25 czerwca 2017 roku.


 Wniosek należy złożyć w dziekanacie Wydziału Historycznego UG w godzinach jego otwarcia, pokój 2.57 (I piętro). Informacja o przyznaniu miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2017/2018

zostanie podana do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń do dnia:

 

a) 5 września 2017 roku

 dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów I stopnia,

b) 27 września 2017 roku

 dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów II stopnia,

c) 3 lipca 2017 roku

 

 dla studentów wyższych lat studiów.


 

DOMY STUDENCKIE 2016/2017 - terminy składania wniosków

czwartek, 19 maja 2016 roku, 10:50

                                                                 DOMY STUDENCKIE 2016/2017 - informacje

 

                         Wniosek wraz z kompletem wymaganych załączników należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:

 

a) studenci przyjęci na pierwszy rok studiów I stopnia

 do dnia 19 sierpnia 2016 roku,

b) studenci przyjęci na pierwszy rok studiów II stopnia

 do dnia 23 września 2016 roku,

c) studenci wyższych lat studiów                                  

 do dnia 10 czerwca 2016 roku.


 Wniosek należy złożyć w dziekanacie Wydziału Historycznego UG w godzinach jego otwarcia, 

pokój 2.57 (I piętro). Informacja o przyznaniu miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2016/2017 

zostanie podana do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń do dnia:

 

a) 5 września 2016 roku

 dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów I stopnia,

b) 27 września 2016 roku

 dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów II stopnia,

                                 c) 1 lipca 2016 roku

 

           dla studentów wyższych lat studiów.


 

Samodzielność finansowa studenta do stypendium socjalnego

poniedziałek, 26 września 2016 roku, 11:35

Z związku z podwyższeniem maksymalnej kwoty dochodu § 1 ust. 1 pkt 1 oraz § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokosci zasiłku dla opiekuna (Dz. U. poz. 1238), w związku z art. 179 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym:

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy:

1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

a) ukończył 26 rok życia,

b) pozostaje w związku małżeńskim,

c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt 2,

d) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, lub

2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

UWAGA ZMIANA!!! Od 1.11.2016 r. kwota wzrośnie z 923,45 do 930,35 zł

d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.