Studia podyplomowe "Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok" | Wydział Historyczny

Studia podyplomowe Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok

środa, 30 lipca 2014 roku, 10:24

Charakterystyka:

Program studiów obejmuje dziesięć bloków tematycznych: 1. Europa i świat (30 godz.), 2. Ojczysty Panteon i ojczyste spory (40 godz.), 3. Kobieta i mężczyzna, rodzina (20 godz.), 4. Gospodarka (20 godz.), 5. Swojskość i obcość (20 godz.), 6. Język, komunikacja i media (20 godz.), 7. Wojna i wojskowość (20 godz.), 8. Nauka (20 godz.), 9. Rządzący i rządzeni (30 godz.). Zajęcia, mające na celu przygotowanie merytoryczne nauczycieli do  nauczania przedmiotu "Historia i społeczeństwo" w szkołach ponadgimnazjalnych,  odbywają się w soboty, w wyjątkowych przypadkach w niedziele, są prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń, a stopień opanowania omówionego materiału jest sprawdzany podczas pisemnych egzaminów semestralnych.

"Studia mają charakter dokształcający a nie kwalifikacyjny, nie dają uprawnień do nauczania historii i WOSu w szkołach".

Program:

W czasie dwóch semestrów zajęć słuchacze uczestniczą m.in. w wykładach z zakresu historii politycznej, gospodarczej i społeczno-obyczajowej Polski i powszechnej, obejmujących okres od starożytności (w przypadku treści z zakresu dziejów powszechnych) po drugą połowę wieku XX.

Kierownik studiów: dr Piotr Koprowski

Obsługa administracyjna: Lidia Muszyńska, tel. 58 523 20 23

Kadra: pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego

Czas trwania: 2 semestry

Zasady naboru: wg kolejności zgłoszeń

Termin składania dokumentów: do 30 IX 2014 r. (zajęcia edycji 2014-2015 rozpoczną się w październiku 2014 r., zakończą w czerwcu 2015 r.)

Opłaty: 1500 zł za semestr dla edycji 2014-2015

(zgodnie z Regulaminem Studiów Podyplomowych UG, Uczelnia pobiera jednorazową opłatę dodatkową za wydanie świadectwa ukończenia studiów w wysokości 30 zł.)

Dokumenty:

  • Podanie o przyjęcie na studia
  • Kwestionariusz osobowy
  • Dwa zdjęcia
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną kserokopię dyplomu (z nabytymi uprawnieniami do nauczania w szkole).

Wzory dokumentów do pobrania na stronie: http://www.ug.edu.pl/pl/info_dla_podyp/?tpl=dokumenty