Stypendia MNiSW | Wydział Historyczny

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla doktorantów.

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 18 marca 2014 roku, 18:56

Zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 14 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia, o stypendium to może się ubiegać doktorant uczelni publicznej lub niepublicznej studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych (najwcześniej po zaliczeniu pierwszego roku studiów doktoranckich).

Stypendium może być przyznane doktorantowi, który spełnił łącznie następujące warunki:

  1. wykazał się postępami w pracy naukowej;
  2. uzyskał wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim, klasyfikujące go wśród 5% najlepszych doktorantów w danej dziedzinie;
  3. uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w okresie od dnia rozpoczęcia studiów doktoranckich do dnia 30 czerwca roku ubiegania się o stypendium.