fbpx Pomoc materialna dla doktorantów | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

Pomoc materialna dla doktorantów

Rodzaje pomocy materialnej dla doktorantów

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 23 września 2020 roku, 12:48

 

 

 
Świadczenia dla doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020

Doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem 2019/2020 w kwestii przyznawania świadczeń będzie obowiązywało zarządzenie nr 76/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego oraz uzupełniające je zarządzenie nr 81/R/19 Rektora UG  z dnia 26 września 2019 roku.

Najważniejsze informacje:

Doktoranci mogą otrzymać następujące świadczenia:

1. stypendium socjalne i stypendium socjalne w zwiększonej wysokości;

2. stypendium dla osób niepełnosprawnych;

3. stypendium Rektora dla doktorantów;

4. zapomogi.

Stypendia będą przyznawane przez Wydziałowe Komisje Stypendialne.

Wnioski o przyznanie świadczeń należy złożyć do Wydziałowych Komisji Stypendialnych, do dnia 14 października 2019 roku.

W zakresie stypendiów o których mowa w punktach: 1, 2 i 4 stosuje się przepisy obowiązujące studentów.

Przy przyznawaniu stypendiów Rektora dla doktorantów będą obowiązywały dotychczasowe szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów dla najlepszych doktorantów (zał. nr 8 do zarządzenia nr 76/R/19)

Środki z dotacji są przeznaczone na stypendia Rektora przyznawane w liczbie nie większej niż 10% liczby doktorantów każdego ze studiów doktoranckich i stanowią nie więcej niż 60% środków przeznaczonych łącznie na stypendia Rektora, stypendia socjalne oraz zapomogi. Jeżeli liczba doktorantów na studiach doktoranckich jest mniejsza niż dziesięć, stypendium Rektora może być przyznane jednemu doktorantowi.

Stypendia Rektora dla doktorantów mogą być przyznawane z podziałem na lata studiów.

Łączna kwota przyznanego stypendium socjalnego i stypendium Rektora nie może przekroczyć 38% wynagrodzenia profesora, to jest 2435,8 zł.

Przy przyznawaniu świadczeń doktorantom studiów doktoranckich stosuje się progi dochodu oraz stawki za poszczególne świadczenia, takie jak w przypadku studentów.