Stypendia socjalne | Wydział Historyczny

Stypendia socjalne

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 15 września 2016 roku, 13:17

Stypendia socjalne przyznawane są przez Wydziałowe Komisje Stypendialne na wniosek studenta. Otrzymywanie świadczenia uzależnione jest od dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny.

  1. Stypendium socjalne przysługuje studentowi, w rodzinie którego miesięczny dochód netto na jedną osobę za poprzedni rok kalendarzowy nie przekracza 820,00 zł.
    Stypendium socjalne przyznawane jest w wysokości:
  • 430 zł          - przy dochodzie do 300,00 zł
  • 360 zł          - przy dochodzie od 300,01zł do 600,00 zł
  • 300 zł          - przy dochodzie od 600,01zł do 820,00 zł
  1. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub innym obiekcie:

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przysługuje studentowi studiów stacjonarnych zamieszkującemu w Domu Studenckim UG lub innym obiekcie poza stałym miejscem zamieszkania, w rodzinie którego miesięczny dochód netto na jedną osobę za poprzedni rok kalendarzowy nie przekracza 820 zł.
Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przyznawane jest w wysokości:

  • 530 zł          - przy dochodzie do 300,00 zł
  • 460 zł          - przy dochodzie od 300,01 zł do 600,00 zł
  • 400 zł          - przy dochodzie od 600,01zł do 820,00 zł

Wykaz dokumentów niezbędnych do obliczenia miesięcznego dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny znajduje się w Rozdziale V Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG.

Student może otrzymać tylko jedno świadczenie: socjalne lub socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w DS. lub innym obiekcie.

Stypendium socjalne można pobierać tylko na jednym kierunku.

Stypendium socjalne można pobierać tylko na pierwszym kierunku.

W nowym roku akademickim 2014/2015 wysokość stawek może ulec zmianie – kwota świadczenia uzależniona jest od ilości świadczeniobiorców.