fbpx Regulamin antyplagiatowy dla prac dyplomowych | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

Regulamin antyplagiatowy dla prac dyplomowych

Regulamin antyplagiatowy dla prac dyplomowych

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 marca 2014 roku, 0:37

 

UNIWERSYTET GDAŃSKI

WYDZIAŁ HISTORYCZNY

REGULAMIN ANTYPLAGIATOWY DLA PRAC DYPLOMOWYCH

Podstawa prawna:

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. nr 201, poz. 1188);

Statut Uniwersytetu Gdańskiego;

Zarządzenie nr 26/R/13 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 15 lutego 2013 roku w sprawie postępowania z pracami dyplomowymi studentów Uniwersytetu Gdańskiego

 

§ 1

 

 1. Regulamin reguluje postępowanie antyplagiatowe wobec  prac dyplomowych, które powstały na studiach pierwszego i drugiego stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na wszystkich kierunkach prowadzonych przez Wydział Historyczny.
 2. Obowiązkiem sprawdzenia pracy dyplomowej i rozprawy doktorskiej objęte są  wszystkie prace powstające na Wydziale Historycznym.

 

  § 2

 

 1. O dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego na podstawie przedłożonej pracy

dyplomowej decyduje promotor.

 1. Zasady przekazywania wersji elektronicznej pracy dyplomowych  określa załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora UG nr 26/R/13

 

  § 3

 

 1. Po zarejestrowaniu pracy przez dziekanat wersja elektroniczna zostaje sprawdzona programem plagiat.pl.
 2. Do każdej pracy sporządzany jest Raport prawdopodobieństwa.
 3. Promotor po otrzymaniu Raportu zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do tego raportu i wraz z Raportem przekazuje swoją opinię do dziekanatu.
 4. Promotor dokonuje oględzin Raportu podobieństwa pod kątem występowania w pracy  nieuprawnionych zapożyczeń, w szczególności ustala, czy:
 1. współczynnik podobieństwa 1 nie przekracza 40% (przy wyliczaniu współczynnika podobieństwa 1 brane są pod uwagę wszystkie frazy pięciowyrazowe odnalezione przez system antyplagiatowy w innych dokumentach);
 2. współczynnik podobieństwa 2 nie przekracza 5%  (przy wyliczaniu spółczynnika podobieństwa 2 uwzględnia się tylko te frazy, których długość przekracza 25 wyrazów);

  c. próbowano ukryć obecność nieuprawnionych zapożyczeń („alert”).

 1. Powyższa opinia opiekuna pracy dyplomowej/promotora jest dołączana do teczki autora pracy wraz z Raportem i może być dostępna dla komisji egzaminacyjnej w trakcie egzaminu dyplomowego.

 

§ 4

 

 1. Jeżeli w wyniku oceny przy zastosowaniu systemu plagiat.pl  i opinii promotora, że na podstawie współczynnika podobieństwa przedstawiona przez studenta praca jest w niewystarczającym stopniu samodzielna, promotor podejmuje decyzję o jej poprawieniu.
 2. Jeżeli opinia promotora wskazuje na znaczny poziom braku samodzielności studenta w przygotowaniu pracy (§ 3, pkt 4), promotor wnioskuje do dziekana o niedopuszczenie studenta do egzaminu dyplomowego w związku z podejrzeniem popełnienia przez studenta czynu będącego naruszeniem ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych (czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu). Promotor rozprawy zobowiązany jest do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.
 3. Wobec autora pracy, w stosunku do której zachodzi prawdopodobieństwo plagiatu, w terminie 14 dni od przekazania informacji, Rektor wszczyna postępowanie dyscyplinarne w trybie ustalonym w art. 214 ust. 4 ustawy z dnia 25. lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz przepisach szczegółowych.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.