fbpx Kamil Maciej Niedziółka | Wydział Historyczny

Kamil Maciej Niedziółka | Wydział Historyczny

Kamil Maciej Niedziółka

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 grudnia 2016 roku

magister archeologii

Kamil Maciej Niedziółka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Metody analiz przestrzennych w interpretacji przemian osadnictwa na Pomorzu Wschodnim na przełomie epoki brązu i żelaza”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Archeologii

Promotor w przewodzie doktorskim: Dr hab. Henryk Machajewski, prof. nadzw. UG

Recenzenci: Dr hab. Artur Błażejewski, prof. nadzw. UWr, Dr hab. Włodzimierz Rączkowski, prof. nadzw. UAM

Dyplom nr 4116.


Gdańsk, 30 grudnia 2016 r.

Streszczenie