Krzysztof Wacław Kłodawski | Wydział Historyczny

Krzysztof Wacław Kłodawski

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 listopada 2015 roku

Krzysztof Wacław Kłodawski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ewangelicy na terenie województwa/guberni płockiej w latach 1815-1914”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia Polski i powszechna XIX wieku

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Tadeusz Józef Stegner

Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Andrzej Kłaczkow, prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski

Dyplom nr 3967.


Gdańsk, 20 listopada 2015 r.