Barbara Klassa | Wydział Historyczny

Barbara Klassa

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 24 maja 2013 roku

Barbara Klassa

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Obraz Polski i Polaków w historiografii amerykańskiej XIX i początków XX wieku”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia historiografii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Halina Parafianowicz, prof. dr hab. Stanisław Filipowicz, prof. dr hab. Jerzy Maternicki, prof. dr hab. Andrzej Wierzbicki

Dyplom nr 708.


Gdańsk, 10 czerwca 2013 r.