fbpx Aleksander Roman Michalak | Wydział Historyczny

Aleksander Roman Michalak | Wydział Historyczny

Aleksander Roman Michalak

Uchwałą Rady Instytutu Historii Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 maja 2006 roku

Aleksander Roman Michalak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ideologia świętej wojny w świetle ruchów rewolucyjnych w Palestynie w początkach chrześcijaństwa (4 r. p.n.e. - 73 r. n.e)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jan Iluk, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Leszek Mrozewicz, prof. dr hab. Henryk Pietras

Dyplom nr 2662.


Gdańsk, 23 maja 2006 r.