Anna Mazurkiewicz | Wydział Historyczny

Anna Mazurkiewicz

Uchwałą Rady Instytutu Historii Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 marca 2006 roku

Anna Mazurkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Stany Zjednoczone wobec wyborów parlamentarnych i prezydenckich w Polsce w latach 1947 i 1989”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Mieczysław Nurek, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Marek Kazimierz Kamiński, prof. dr hab. Wiktor Pepliński

Dyplom nr 2642.


Gdańsk, 20 marca 2006 r.