fbpx Andrzej Kowalczyk | Wydział Historyczny

Andrzej Kowalczyk | Wydział Historyczny

Andrzej Kowalczyk

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 października 2004 roku

Andrzej Kowalczyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Działalność polityczna Stanisława Głąbińskiego w latach 1918-1941”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Eugeniusz Koko, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Roman Wapiński, prof. dr hab. Adam Wątor

Dyplom nr 2455.


Gdańsk, 25 października 2004 r.