Terminy rekrutacji | Wydział Historyczny

Terminy rekrutacji

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 7 września 2016 roku, 11:18
Terminy

Termin Internetowej Rejestracji Kandydatów: 1 sierpnia – 8 września 2016 roku

Termin i miejsce składania dokumentów: 5 – 9 września 2016 roku
Dziekanat Wydziału Historycznego, pok. 2.28
80-952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej: 15 – 16 września 2016 roku
(s. 2.61, od godz. 9.00) Wydział Historyczny
80-952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55)

 

Wymagane dokumenty

  1. Podanie o przyjęcie na studia;
  2. Życiorys;
  3. Kserokopia dowodu osobistego poświadczona za zgodność z oryginałem;
  4. 1 fotografia o wymiarze 37 mm x 52 mm i 1 fotografia o wymiarze 45 mm x 65 mm;
  5. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich (wraz z suplementem) lub zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;
  6. Pisemna rekomendacja samodzielnego pracownika naukowego;
  7. Wykaz dorobku naukowego (np. opublikowane książki lub artykuły, referaty wygłoszone na konferencjach) oraz dokumenty potwierdzające wykazany dorobek.